טופס הביאס קורפוס

להלן דוגמא של טופס הביאס קורפוס: בבית המשפט העליון היושב לדין כבית משפט גבוה לצדק בירושלים משפט מס' __ ____ העותר נגד ____ המשיב עתירה ל ____ צו מוחלט - הביאס קורפוס (הכותרת כמו בטופס 1) הואיל והוגשה עתירה לבית משפט זה על ידי העותר הנ"ל כי יינתן צו להביא לפני בית משפט זה את _ העותר (או אדם אחר, הכל לפי הענין), לשם (לפרט לשם מה) ולחכות לצו נוסף של בית המשפט, על כן לאחר שמיעת דברי _(העותר או מי שהתייצב מטעמו), ודברי ___ (המשיב או מי שהתייצב מטעמו), מצווה בית משפט זה (לפרש בקצרה את הצו הניתן, כגון שפלוני ישוחרר מיד ממשמורתו של מפקח בית הסוהר). ניתן היום ___ בפקודת בית המשפט חתימת רשם או מזכיר ראשי של בית המשפט העליון מסמכיםטפסים משפטיים