טופס האזנת סתר

להלן דוגמא של טופס האזנת סתר בית המשפט המחוזי בקשה למתן היתר/חידוש היתר/ אישור למפרע להאזנת סתר (לפי סעיפים 6 או 7(ג) לחוק האזנת סתר, התשל"ט -1979 ) הואיל ובידי המשטרה מידע בקשר ל: (שם האדם ופרטים מזהים אם הם ידועים או פרטי מידע על המקום שבו מותקן הטלפון או המקום שלגביו מתבקשת ההאזנה, אף אם לא ידוע מראש מי החשוד אשר לשיחותיו מתבקשת ההאזנה) בדבר (מהות החשד וסעיף העבירה) והואיל והאזנת הסתר דרושה למשטרה ל____גילוי/חקירה/מניעה* של עבירות מסוג פשע, או ל-גילוי/תפיסה* של עבריינים שעברו עבירות כאמור, או לחקירה לצורכי חילוט רכוש הקשור בעבירות כאמור) מהנימוקים המפורטים לעיל וכן מנימוקים1 אלה: * מחק את המיותר. 1 הנחיות לפירוט הנימוקים: 1. יש לציין את התשתית העובדתית שעליה מבוססת הבקשה ואת טעמי הבקשה; 2. יש לציין את הנימוקים שהובילו להחלטה על הגשת בקשה להאזנת סתר, שהתקבלה לאחר שנשקל הצורך בביצוע ההאזנה מול הפגיעה הצפויה בפרטיות המואזן וסביבתו עקב ביצוע ההאזנה, ובשים לב לכל אלה: (א) חומרת העבירה המבטאת את הענין הציבורי שבגילויה או במניעתה והנזק והסיכון שהיא יוצרת לציבור; (ב) הסיכוי לאיסוף מידע רלוונטי באמצעות ההאזנה; (ג) עוצמת החשד והתשתית הראייתית אשר יצדיקו האזנת סתר; (ד) מידת הקשר בין המואזן לבין העבירה; (ה) מידת הפגיעה הצפויה במי שאינו חשוד; (ו) משך ההאזנה הדרוש; 3. יש לתאר את אפיון המקום או הקו שבו מתבקשת האזנת הסתר (בית פרטי, עסק, רכב ועוד); 4. יש לציין את פרטי המחזיק, ככל שהוא ידוע, במקום ואת הקשר בינו לבין מי שנתבקשה האזנה. אני מבקש להתיר2 / לחדש היתר3 / לאשר למפרע4* האזנה - (א) לשיחותיו של - שם פרטי ____שם אב (אם ידוע) __.__שם סב (אם ידוע) ___ משפחה__._.__.מס' זהות (ב) בקו או מיתקן___הרשום על שם/המותקן ב* (ג) באתר היעד שלהלן*** דרך ההאזנה המבוקשת: משך תוקפו המבוקש של ההיתר הוא מיום (לא יותר מ- 3 חודשים) היום:____בחודש:_. מספר אישי דרגה שם שם משפחה חתימת קצין משטרה מוסמך בידי המפקח הכללי של המשטרה (נצ"מ ומעלה) מספר אישי דרגה שם שם משפחה חתימת קצין מוסמך להופיע בבקשה (סנ"צ ומעלה) בתאריך מספר אישי דרגה שם (להלן - קצין המשטרה) אשר הציג לפני את הבקשה דלעיל, על פי חוק האזנת סתר, התשל"ט -1979 , ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אם לא יאמר את האמת יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, הצהיר בפני קצין המשטרה כלהלן: 2 במקרה של היתר ראשון או היתר שאינו הארכה רצופה. 3 ההיתר/היתרים הקודם/קודמים ניתן/ניתנו ביום____. בתיק חה"ס___ ותוקפו/תוקפם מיום (ימולא לגבי כל ההיתרים הקודמים) 4 הבקשה לאישור למפרע מתייחסת להיתר שנתן המפקח הכללי של המשטרה לפי סעיף 7 לחוק בתאריך ביום * מחק את המיותר. ** במקרה שאין אפשרות להגביל מראש את ההאזנה לשיחות של אדם מסוים. *** ימולא במקרה של האזנת סתר מיקרופונית. "בדקתי את אמיתות העובדות המפורטות בבקשה ואני מצהיר כי האמור בבקשה הוא אמת; הצהרתי זו ניתנה בתמיכה לבקשה." ___ תאריך חתימת נשיא בית משפט מחוזי או סגן נשיא פרוטוקול הדיון (דפי הפרוטוקול יצורפו לטופס ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמך זה) לביסוס הבקשה הוצגו לפני מסמכים שסימנתי ___, והוחזרו למבקש. צו (ימולא אם ניתן היתר. אם סורבה הבקשה להיתר, ימולא סעיף 6) מכוח הסמכות הנתונה לי בסעיף 6/7 (ג)* לחוק האזנת סתר, התשל"ט-1979 , ולאחר ששוכנעתי, על סמך הבקשה שהוגשה לי, ועל סמך המידע שהוצג לפני, שהאזנת הסתר דרושה ל____ (גילוי/ חקירה/מניעה* של עבירות מסוג פשע, או ל-גילוי/תפיסה* של עבריינים שעברו עבירות כאמור, או לחקירה לצורכי חילוט רכוש הקשור בעבירות כאמור) ולאחר ששקלתי גם את מידת הפגיעה בפרטיות הכרוכה בכך, ובהסתמך על המסמכים המפורטים להלן שהוצגו לפני (אם הוצגו) אני מחליט להתיר/ לחדש היתר/ לאשר למפרע* האזנת סתר - לשיחותיו של בקו או מיתקן באתר היעד שלהלן*** דרכי ההאזנה: מנימוקים אלה אינני מתיר/ מחדש ההיתר/ מאשר למפרע* האזנת סתר מנימוקים אלה ניתן היום: חתימת נשיא בית משפט מחוזי או סגן נשיא שם החותם * מחק את המיותר. ** במקרה שאין אפשרות להגביל מראש את ההאזנה לשיחות של אדם מסוים. *** ימולא במקרה של האזנת סתר מיקרופונית. בית המשפט המחוזי בקשה למתן היתר/חידוש היתר/אישור* למפרע להאזנת סתר לשיחה חסויה (לפי סעיף 5(ד) או סעיף 9א( 1) לחוק האזנת סתר, התשל"ט -1979 ) הואיל וקיים יסוד לחשד שבעל המקצוע כמפורט להלן, מעורב בעבירה מסוג פשע, שיש בה סכנה לביטחון המדינה, והאזנת הסתר דרושה מטעמי ביטחון המדינה, אני הח"מ, ראש שירות הביטחון הכללי/ראש אמ"ן*, מבקש בזאת, לפי סעיף 9א(א)( 1)/ 5(ד)* לחוק, להתיר1 / לחדש היתר2 /לאשר למפרע3* האזנת סתר - לשיחותיו של- שם פרטי שם משפחה ___.__ מס' הזהות__.___.בעל מקצוע __ וכן לעובדיו, שהאזנה לשיחותיהם חיונית**. __ וכן לבני הבית/המקום, שהאזנה לשיחותיהם חיונית**. __ וכן לאחר/ים (יש לפרט) מקו או מיתקן/במקום* באתר היעד שלהלן: דרך ההאזנה המבוקשת: נימוקי 4 לכך שההאזנה דרושה מטעמי ביטחון המדינה: במקרה של היתר ראשון או היתר שאינו הארכה רצופה. ההיתר/היתרים הקודם/קודמים ניתן/ניתנו ביום___. בתיק חה"ס____ ותוקפו/תוקפם מיום ____עד יום 3 הבקשה לאישור למפרע מתייחסת להיתר שנתן המפקח הכללי של המשטרה לפי סעיף 5 לחוק בתאריך העתק ההיתר האמור מצורף בזה. ההיתר האמור ניתן, שלא בדרך של פניה לבית המשפט, מהטעמים האלה: 4 הנחיות לפירוט הנימוקים: יש לציין את התשתית העובדתית שעליה מבוססת הבקשה ואת טעמי הבקשה; יש לציין את הנימוקים שהובילו להחלטה על הגשת בקשה להאזנת סתר, שהתקבלה לאחר שנשקל הצורך בביצוע ההאזנה מול הפגיעה הצפויה בפרטיות המואזן וסביבתו עקב ביצוע ההאזנה, ובשים לב לכל אלה: חומרת הסכנה לביטחון המדינה המבטאת את הענין הציבורי שבגילויה או במניעתה והנזק והסיכון שהיא יוצרת לציבור; (ב) הסיכוי לאיסוף מידע רלוונטי באמצעות ההאזנה; (ג) עוצמת החשד והתשתית הראייתית אשר יצדיקו האזנת סתר; (ד) מידת הקשר בין המואזן לבין העבירה; (ה) מידת הפגיעה הצפויה במי שאינו חשוד; (ו) משך ההאזנה הדרוש; 3. יש לתאר את אפיון המקום או הקו שבו מתבקשת האזנת הסתר (בית פרטי, עסק, רכב ועוד); 4. יש לציין את פרטי המחזיק, ככל שהוא ידוע, במקום ואת הקשר בינו לבין מי שנתבקשה האזנה בגינו. * מחק את המיותר. ** במקרה שאין אפשרות להגביל מראש את ההאזנה לשיחות של אדם מסוים. *** ימולא במקרה של האזנת סתר מיקרופונית. תקופת ההיתר המבוקשת - מתאריך: (לא יותר מ- 3 חודשים) תאריך חתימת ראש שירות הביטחון הכללי/ ראש אמ"ן* אישור היועץ המשפטי לממשלה/פרקליט המדינה בהתאם לסעיף 9א(ב)* לחוק האזנת סתר, התשל"ט -1979 , לאחר שעיינתי בנימוקי הבקשה לעיל ושוכנעתי כי הדבר דרוש מטעמי ביטחון, ולאחר ששקלתי גם את החיסיון המקצועי ואת מידת הפגיעה בפרטיות הכרוכה בכך, אני מאשר את הגשתה לבית המשפט. __. תאריך חתימת היועץ המשפטי לממשלה/פרקליט המדינה לשימוש בית המשפט בתאריך "בדקתי את אמיתות העובדות המפורטות בבקשה ואני מצהיר כי האמור בבקשה הוא אמת; הצהרתי זו ניתנה בתמיכה לבקשה." תאריך חתימת נשיא בית משפט מחוזי או סגן נשיא פרוטוקול הדיון (דפי הפרוטוקול יצורפו לטופס ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמך זה) לביסוס הבקשה הוצגו לפני מסמכים שסימנתי____. והוחזרו למבקש. צו (ימולא אם ניתן היתר. אם סורבה הבקשה להיתר, ימולא סעיף 8) מכוח הסמכות הנתונה לי בסעיף 9א(א)( 1)/ 5(ד)* לחוק האזנת סתר, התשל"ט -1979 , ולאחר ששוכנעתי, על סמך הבקשה שהוגשה לי, ועל סמך המידע שהוצג לפני, כי יש יסוד לחשד כי בעל המקצוע, כמפורט להלן, מעורב בעבירה מסוג פשע, שיש בה סכנה לפגיעה בביטחון המדינה, והאזנת הסתר דרושה מטעמי ביטחון המדינה, ולאחר ששקלתי גם את החיסיון המקצועי ואת מידת הפגיעה בפרטיות הכרוכה בכך, ובהסתמך על המסמכים כמפורט להלן שהוצגו לפני (אם הוצגו) אני מחליט להתיר/לחדש היתר/לאשר למפרע* האזנת סתר לשיחותיו של - שם פרטי ____ שם אב (אם ידוע) _._ שם סב (אם ידוע) שם משפחה __._ מס' הזהות * מחק את המיותר. __ וכן לאחר/ים (יש לפרט) (ב) באתר היעד הבא** דרכי האזנה: מנימוקים אלה __ אינני מתיר/מחדש היתר/ מאשר למפרע* האזנת סתר מנימוקים אלה תאריך חתימת נשיא בית משפט מחוזי או סגן נשיא שם החותם * מחק את המיותר. ** ימולא במקרה של האזנת סתר מיקרופונית. בית המשפט המחוזי בקשה למתן היתר/חידוש היתר להאזנת סתר לשיחה חסויה (לפי סעיף 9א( 2) לחוק האזנת סתר, התשל"ט -1979 ) 1. הואיל וקיים יסוד לחשד שבעל המקצוע, כמפורט להלן, מעורב ב לביטחון המדינה/עבירה של עסקת סמים/קשר לעבור אחת מהעבירות האמורות), והאזנת הסתר חיונית למניעתה/חקירתה* של העבירה, אני הח"מ - מספר אישי דרגה שם שם משפחה מבקש בזה לפי סעיף 9א(א)( 2) לחוק, להתיר1 /לחדש היתר2* להאזנת סתר - לשיחותיו של - שם פרטי__.__ שם אב (אם ידוע)____שם סב (אם ידוע) ___._ שם משפחה __ וכן לעובדיו, שהאזנה לשיחותיהם חיונית**. במקרה של היתר ראשון או היתר שאינו הארכה רצופה. ההיתר/היתרים הקודם/קודמים ניתן/ניתנו ביום____ בתיק חה"ס___ ותוקפו/תוקפם מיום * מחק את המיותר. ** לפרט בנימוקי הבקשה. __ וכן לבני הבית/המקום, שהאזנה לשיחותיהם חיונית**. __ וכן לאחר/ים (יש לפרט) (א) מקו או מיתקן/במקום* (ב) באתר היעד שלהלן*** דרך ההאזנה המבוקשת: 2. נימוקי3 לכך שההאזנה חיונית למניעתה או לחקירתה של העבירה: 3. תקופת ההיתר המבוקשת - מתאריך: (לא יותר מ- 3 חודשים) היום: __.____ בחודש: מספר אישי דרגה שם שם משפחה חתימת קצין משטרה מוסמך בידי המפקח הכללי של המשטרה (נצ"מ ומעלה) מספר אישי דרגה שם שם משפחה חתימת קצין מוסמך להופיע בבקשה (סנ"צ ומעלה) הנחיות לפירוט הנימוקים: יש לציין את התשתית העובדתית שעליה מבוססת הבקשה ואת טעמי הבקשה; יש לציין את הנימוקים שהובילו להחלטה על הגשת בקשה להאזנת סתר, שהתקבלה לאחר שנשקל הצורך בביצוע ההאזנה מול הפגיעה הצפויה בפרטיות המואזן וסביבתו עקב ביצוע ההאזנה, ובשים לב לכל אלה: (א) חומרת העבירה המבטאת את הענין הציבורי שבגילויה או במניעתה והנזק והסיכון שהיא יוצרת לציבור; (ב) הסיכוי לאיסוף מידע רלוונטי באמצעות ההאזנה; (ג) עוצמת החשד והתשתית הראייתית אשר יצדיקו האזנת סתר; (ד) מידת הקשר בין המואזן לבין העבירה; (ה) מידת הפגיעה הצפויה במי שאינו חשוד; (ו) משך ההאזנה הדרוש; 3. יש לתאר את אפיון המקום או הקו שבו מתבקשת האזנת הסתר (בית פרטי, עסק, רכב ועוד); 4. יש לציין את פרטי המחזיק, ככל שהוא ידוע, במקום ואת הקשר בינו לבין מי שנתבקשה האזנה בגינו. * מחק את המיותר. ** לפרט בנימוקי הבקשה. *** ימולא במקרה של האזנת סתר מיקרופונית. אישור היועץ המשפטי לממשלה/פרקליט המדינה 4. בהתאם לסעיף 9א(ב) לחוק האזנת סתר, התשל"ט -1979 , ולאחר שעיינתי בנימוקי הבקשה לעיל ושוכנעתי כי הדבר חיוני למניעתה/חקירתה* של עבירת____(רצח/הריגה/ עבירה שיש בה סכנה לביטחון המדינה/עבירה של עסקת סמים/קשר לעבור אחת מהעבירות האמורות*), ולאחר ששקלתי גם את החיסיון המקצועי ואת מידת הפגיעה בפרטיות הכרוכה בכך, אני מאשר את הגשתה לבית המשפט. תאריך חתימת היועץ המשפטי לממשלה/פרקליט המדינה לשימוש בית המשפט 5. בתאריך____. הופיע לפני מספר אישי דרגה שם שם משפחה אשר הציג לפני את הבקשה דלעיל, על פי חוק האזנת סתר, התשל"ט -1979 , ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אם לא יאמר את האמת יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, הצהיר בפני כלהלן: "בדקתי את אמיתות העובדות המפורטות בבקשה ואני מצהיר כי האמור בבקשה הוא אמת. הצהרתי זו ניתנה בתמיכה לבקשה." תאריך חתימת נשיא בית משפט מחוזי או סגן נשיא 6. פרוטוקול הדיון (דפי הפרוטוקול יצורפו לטופס ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמך זה) לביסוס הבקשה הוצגו לפני מסמכים שסימנתי והוחזרו למבקש. צו (ימולא אם ניתן היתר. אם סורבה הבקשה להיתר, ימולא סעיף 8) מכוח הסמכות הנתונה לי בסעיף 9א(א)( 2) לחוק האזנת סתר, התשל"ט -1979 , לאחר ששוכנעתי, על סמך הבקשה שהוגשה לי, ועל סמך המידע שהוצג לפני, כי יש יסוד לחשד כי בעל המקצוע, כמפורט להלן, מעורב ב והאזנת הסתר חיונית למניעתה/חקירתה* של העבירה, ולאחר ששקלתי גם את החיסיון המקצועי ואת מידת הפגיעה בפרטיות הכרוכה בכך, ובהסתמך על המסמכים המפורטים להלן שהוצגו לפני (אם הוצגו) 7. אני מחליט להתיר/לחדש היתר* האזנת סתר לשיחותיו של - שם פרטי__.__ שם אב (אם ידוע)____שם סב (אם ידוע) ___._ שם משפחה * מחק את המיותר. __ וכן לאחר/ים (יש לפרט) מקו או מיתקן/במקום* באתר היעד שלהלן*** דרכי האזנה: __ ההאזנה תתבצע בדרך של הקלטה בלבד, וחומר ההקלטה יועבר אלי עם סיום ההקלטה. __ ההאזנה תיעשה בדרך מנימוקים אלה 8. __ אינני מתיר/מחדש היתר/ מאשר למפרע* האזנת סתר מנימוקים אלה תאריך חתימת נשיא או סגן נשיא שם החותם * מחק את המיותר. *** ימולא במקרה של האזנת סתר מיקרופונית. **** ימולא במקרה של האזנה שלא על דרך הקלטה. האזנת סתרמסמכיםטפסים משפטיים