טופס דין וחשבון כספי - שנתי

להלן דוגמא של טופס דין וחשבון כספי - שנתי דין וחשבון כספי - שנתי אנו הח"מ: "נאמני ההקדש" חלק 1 פרטי נכסי ההקדש א. מיטלטלין: ב. כספים, ניירות ערך וחובות השייכים להקדש: ג. מקרקעין: ד. חובות המגיעים מההקדש: חלק 2 דו"ח כספי לתקופה מ- תקבולים הוצאות א. יתרה לפי הדו"ח הקודם ב. מימוש נכסים ג. ריבית ד. שכר דירה ה. דמי מפתח ו. תרומות ב. תשלומים למטרות ההקדש: ז. תקבולים אחרים ג. הוצאות אחרות הקשורות בניהול ההקדש: סה"כ יתרה היתרה מורכבת מ - (1) (2) (3) אנו מצהירים כי לפי מיטב ידיעתנו הפרטה והדו"ח הכספי הנ"ל הם שלמים ותוכן הצהרתנו דלעיל אמת. (אימות בתצהיר) חתימה מסמכיםטפסים משפטיים