טופס דוח תלת חודשי של מאמן

להלן דוגמא של טופס דוח תלת חודשי של מאמן דין וחשבון תלת חודשי של מאמן לתקופה שמיום____עד יום____ שם המאמן: .____מס' רישיון:____ שם המתמחה: ____מס' זהות____ אני הח"מ שמאי מקרקעין: 1. המתמחה הנ"ל התחיל את תקופת התמחותו בפיקוחי בתאריך____ התאריך הצפוי לסיום תקופת התמחותו בפיקוחי הוא____.. 2. הימים ושעות העבודה של המתמחה הם:____ 3. המתמחה נעדר מעבודתו בפיקוחי____ימים, מסיבות אלה: א. חופשה____ימים. ב. מחלה____ימים. ג. מילואים____ימים. ד. סיבה אחרת____ימים. 4. תחומי העיסוק העיקריים של המשרד הם:____ 5. בתקופת התמחותו עסק המתמחה בנושאי שמאות וביצע את הפעולות כמפורט להלן: א. ב. ____ ג. ____ ד. ה. ____ 6. המתמחה עוסק/לא עוסק בעבודה קבועה אחרת. העבודה הקבועה האחרת היא: ____ ____ לעבודה הנוספת ניתן היתר המועצה ביום____ 7. הערות____ תאריך____ חתימת המאמן____ הערות:____ נספח: יומן העבודה של המתמחה מסמכיםטפסים משפטיים