טופס בקשת רישום הקדש בפנקס ההקדשות

להלן דוגמא של טופס בקשת רישום הקדש בפנקס ההקדשות בקשת רישום הקדש בפנקס ההקדשות אל: המפקח על ההקדשות, משרד האפוטרופוס הכללי, ירושלים. המבקש: שם ההקדש שם המקדיש, מספר זהותו, משלח ידו ומען מגוריו מקום יצירת ההקדש ותאריכה פירוט נכסי ההקדש לפי סוגיהם: א. מקרקעין (1) גוש מקום הימצאו (2) גוש מקום הימצאו (3) גוש מקום הימצאו ב. מיטלטלין לפי סוגיהם ג. כספים, ניירות ערך ד. זכויות אחרות 5. שמות הנאמנים, מספרי זהותם ומעני מגוריהם: (1) (2) (3) 6. אם הנאמנים התאגדו לפי סעיף 36 לפקודה - צו ההתאגדות פורסם בקובץ התקנות מס' 7. נכסי ההקדש נמסרו לנאמן ביום מצ"ב העתק מאושר/תצלום של כתב ההקדש. תאריך הקדשמסמכיםטפסים משפטיים