טופס בקשת נפגע לקבל הקצאה מהקרן הייעודית

להלן דוגמא של טופס בקשת נפגע לקבל הקצאה מהקרן הייעודית בקשת נפגע לקבל הקצאה מהקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות לצורך שיקום שם מס' זהות (ת"ז, דרכון או תעודת מעבר) דרכי יצירת קשר . האם אתה נפגע עבירת סחר בבני אדם או עבדות? צרף אימות לכך ככל הניתן . אם אינך יודע עברית וברצונך להופיע לפני הוועדה אנא פרט את השפות שאותן אתה דובר הסכום המבוקש המטרה שלשמה מבוקש הסכום; צרף מסמכים לפי הצורך 8 . תיאור התכנית שלשמה מבוקש הסכום ועלויותיה; פרט וצרף מסמכים לפי הצורך 9 . מידת השתתפותך בפעילות שהמימון מתבקש לגביה; צרף מסמכים לפי הצורך 10 . אם מדובר בבקשה למימון פרויקט; פרט וצרף מסמכים לפי הצורך לגבי שאלות אלה: א. מטרות הפרויקט ב. מקום ביצוע הפרויקט ג. שם מבצע הפרויקט ד. תקופת ביצוע הפרויקט ה. המפקח על ביצוע הפרויקט מטעם המבקש ו. עלות הפרויקט: (1) עלויות קבועות (2) עלויות שוטפות (3) מקורות מימון עלויות שוטפות אם אתה שוהה בחוץ לארץ, עליך לצרף מסמך המאמת את זהותך - ייפוי כוח נוטריוני או מסמך מטעם קונסוליה של מדינת ישראל במדינה שבה אתה שוהה. אם אינך מסוגל, על ידי מאמצים סבירים, לאמת את זהותך בדרכים אלה, צרף ראיה אחרת, לרבות תצהירך וכן תצהירים של אנשים אחרים. הצהרות: אני אם אקבל סכום מהקרן, אני מסכים בזה לשתף פעולה עם מנגנוני הפיקוח והבקרה של הקרן על השימוש שנעשה בכל סכום שאקבל וכן לפתוח ספרי תקציב למטרה זו; איני מקבל תמיכה מגורם אחר בעבור התכנית/אני מצהיר בזה שאני מקבל תמיכה חלקית בעבור התכנית מאת אני מתחייב בזה שאם הוועדה תקצה לי כסף מהקרן ואותו כסף ישוחרר לידי בלי שהייתי זכאי לקבלו, אחזיר אותו אחרי הדרישה הראשונה. תאריך ומקום חתימה מסמכיםטפסים משפטיים