טופס בקשת מחויב בצו לביטול איסור החזקה או נשיאה של נשק

להלן דוגמא של טופס בקשת מחויב בצו לביטול איסור החזקה או נשיאה של נשק בקשת מחויב בצו לביטול איסור החזקה או נשיאה של נשק [מחק את המיותר, סמן ומלא את הפרטים לפי הענין] בבית משפט לעניני משפחה / השלום ב___ תיק מס'___ המחויב בצו אני הח"מ מבקש בזה מבית המשפט לבטל את ההוראה האוסרת עלי להחזיק או לשאת נשק, שניתנה במסגרת צו הגנה שהוציא בית משפט זה בתאריך___ . נימוקי הבקשה מפורטים בתצהיר חתום בידי, המהווה חלק בלתי נפרד מבקשה זו. שם וחתימת המבקש___ תאריך תצהיר אני___הח"מ מצהיר כי הפרטים שאמסור להלן הם נכונים/נכונים למיטב ידיעתי ואמונתי: 1. פרטים על המבקש (המחויב בצו): א. שם משפחה___ שם פרטי___ ב. מס' זהות___ ג. מען קבוע___ מס' טלפון___ ד. תאריך לידה___ ה. המעמד האישי: רווק/נשוי/אלמן/גרוש ו. תאריך נישואין___ ז. שם בן/ת הזוג___ ח. קרבת משפחה למוגן ___ ט. מקום עבודה/שירות ___ מס' טלפון ___ תפקיד ___ 2. פרטים על המוגן/ת: א. שם משפחה___ שם פרטי___ ב. מס' ת"ז ___ ג. מען קבוע ___מס' טלפון ___ ה. תאריך לידה ___ ו. מקום עבודה ___ מס' טלפון ___ 3. נסיבות הגשת הבקשה: [ ] ביום___ ניתן כנגדי בבית המשפט___ ב___ צו הגנה שהעתקו מצ"ב, שאסר עלי להחזיק או לשאת נשק שהיה ברשותי/שהיתה לי רשות להחזיק או לשאת בנסיבות: ___ ___ [ ] ביום ___ הגשתי לבית המשפט בקשה, שהעתקה מצ"ב, להתיר לי להמשיך לשאת או להחזיק מסיבות אלה: ___ [ ] ביום ___צורפה לבקשתי להתיר לי החזקה או נשיאה של נשק גם בקשת הממונה עלי במפעל ראוי / בעל רישיון מיוחד / רשות ביטחון, שהעתקה מצ"ב. [ ] ביום ___ הגיש מפקד יחידה בקשה להתיר לי החזקה או נשיאה של נשק, שהעתקה מצ"ב. [ ] ביום ___ ניתנה על ידי בית המשפט החלטה שהעתקה מצ"ב בבקשתי להתיר לי החזקה או נשיאה של נשק. [ ] תוקפו של צו ההגנה הסתיים / יסתיים בתאריך___ . [ ] מועד סיום תוקפו של צו ההגנה נקבע בעת מתן הצו / הוארך ___ פעמים [מחק את המיותר והשלם לפי הענין]. 4. נימוקי הבקשה: ___ ___ ___ חתימת המצהיר אני הח"מ___ מאשר כי ביום___הופיע לפני ___ (פרטי הזיהוי של המצהיר) המוכר לי אישית/שזיהיתי לפי תעודת זהות מס'___ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו לעיל וחתם עליה בפני. ___ חתימת מקבל התצהיר רישיון נשקמסמכיםנשקטפסים משפטיים