בקשת החייב למתן צו כינוס ולהכרזתו פושט רגל

להלן דוגמא של טופס בקשת החייב למתן צו כינוס ולהכרזתו פושט רגל ת.א. בבית המשפט המחוזי ב שם המבקש בקשת החייב למתן צו כינוס ולהכרזתו פושט רגל אני ניהלתי/מנהל עסק ל (מהות העסק) ב- (מען העסק) אשר נמצא בתחום שיפוטו של בית המשפט המחוזי ב כן מצהיר אני כי: חובותי מגיעים לסך מספר נושי הוא ביחס לחובותי הנוכחיים, תלויים ועומדים נגדי בס"ה מקום הלשכה___מספרי התיקים___ס"ה חוב 4. ביחס לחובותי הנוכחיים לא נערכו/נערכו לי חקירת/ות יכולת בתאריכים ובלשכות ההוצאה לפועל כמפורט להלן מקום הלשכה___מספרי התיקים___תאריך החקירה 5. ביחס לחובותי הנוכחיים לא אוחדו/אוחדו מקום הלשכה___מספרי התיקים___תאריך ההחלטה 6. לא קיימים/קיימים כיום נגדי צווי תשלומים חדשיים שניתנו בהליכי הוצאה לפועל, כדלקמן: (נא לפרט סכומים ותאריכים, לפי כל לשכה של הוצאה לפועל בנפרד, תוך הבהרה לאילו חובות מתייחס כל צו) 7. בעבר לא הוגשו/הוגשו נגדי או על ידי בקשות לפשיטת רגל כמפורט להלן: (נא לציין את תאריכי הבקשות, מספרי התיקים, שמות בתי המשפט ותוצאות הדיון) 8. לא הוכרזתי/הוכרזתי בעבר פושט רגל דלקמן: (נא לפרט תאריכים, בתי משפט, מספרי התיקים, האם ניתן מאז שחרור, ומתי) 9. שם אשתי הוא 10. אני מפרנס (נא לפרט את שמותיהם, גילם, התעסקותם, וכן הכנסתם - אם ישנה) חתימה ת צ ה י ר אני הח"מ חתימת המצהיר אני הח"מ חתימת מקבל התצהיר פשיטת רגלכינוס נכסיםצוויםצו כינוס