טופס בקשת האפוטרופוס הכללי

להלן דוגמא של טופס בקשת האפוטרופוס הכללי בבית המשפט המחוזי ב____ תיק ____. בענין: חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978 ובענין: ____ המשיב: ____ ____ (שם וכתובת) בקשת האפוטרופוס הכללי ל ____. אל: המשיב דע כי ביום ____ בשעה ____או בסמוך לאחריה יתבקש בית המשפט על ידי האפוטרופוס הכללי ל ואלה נימוקי הבקשה: ____ ____ (המקום) ____ (התאריך) ____ (החתימה, שם החותם ותוארו) ____ אפוטרופסותהאפוטרופוס הכללימסמכיםטפסים משפטיים