טופס בקשה לקבלת נכס מידי האפוטרופוס הכללי

להלן דוגמא של טופס בקשה לקבלת נכס מידי האפוטרופוס הכללי חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978 בקשה לקבלת נכס מידי האפוטרופוס הכללי אני החתום(ה) מטה: (השם המלא של המבקש(ת) ____ (שם האב) ____(שם האם) ____ (מס' ת.ז. או דרכון) ____ אשר מענו הקבוע הוא ב- ____ מצהיר(ה) בזה כדלקמן: שמי, פרטי זהותי וכתובתי הם כרשום לעיל. אני הוא הבעל החוקי של הנכס(ים) הרשום(ים) להלן, המנוהל(ים) על ידי האפוטרופוס הכללי: ____ ____ 3. זכותי בנכס(ים) האמור(ים) נובעת מ-, ולהוכחתה הנני מצרף בזה את המסמכים והתצהירים הבאים: (1)____(3)____ (2)____(4)____ 4. כן מצרף(ת) אני לבקשתי אישור ממנהל מס עזבון מיום____ על תשלום המס המגיע/כי אין מצדו התנגדות לשחרור הנכסים לטובתי 5. לפיכך הנני מבקש(ת) בזה, כי האפוטרופוס הכללי יסיים את טיפולו בנכס(ים) האמור(ים) וימסר(ם) לידי/לידי בא כוחי: (שמו של בא כוחי) (המקום) ____(התאריך) ____(חתימת המבקש(ת) תצהיר אני הח"מ____ מס' ת"ז (או דרכון) ____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לאמר את האמת, וכי אהיה צפוי(ה) לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר(ה) בזה כי כל הפרטים שצויינו בבקשתי דלעיל הם אמת. ____ (חתימת המצהיר) הנני מאשר בזה כי ביום____ הופיע(ה) בפני עורך דין ____ במשרדי ברחוב____ מר/גב'____ שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות מס'____ /המוכר לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. עורך דין אפוטרופסותהאפוטרופוס הכללימסמכיםטפסים משפטיים