טופס בקשה לעיון חוזר בהחלטה על חקירת חשוד

להלן דוגמא של טופס בקשה לעיון חוזר בהחלטה על חקירת חשוד בקשה לעיון חוזר בהחלטה על חקירת חשוד באזהרה שבעקבותיה ניטל ממנו אמצעי זיהוי שהוא דגימה ביולגית - לפי סעיף 11ג לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996 * לכבוד: הקצין המוסמך באמצעות משטרת ישראל תחנת/ יחידת___ במסירה אישית/ במשלוח בדואר רשום לכתובת___/ באמצעות פקסימילה מס' ___(מחק את המיותר). 1. אני החתום/ה מטה ___שם פרטי שם משפחה שם האב מס' זהות/דרכון אחר מען ___ טלפון א. נחקרתי באזהרה בתיק חקירה פ"א___פל"א___ ב. בעקבות כך ניטל ממני בתאריך___ אמצעי זיהוי שהוא דגימה ביולוגית מסוג תאי לחי/ דגימת שיער / דגימת דם מזערית (מחק את המיותר). מספר (אם הוא ידוע)___ ג. אני סבור כי לא היה כל בסיס סביר מלכתחילה לחקירה באזהרה ולנטילת אמצעי זיהוי כאמור. למיטב ידיעתי לא הוגש נגדי כתב אישום בתיק החקירה האמור. לפיכך, אני מבקש כי ייערך עיון חוזר בענין לפי סעיף 11ג לחוק** 2. להלן פירוט נימוקי הבקשה (צרף מסמכים התומכים בבקשתך, אם יש כאלה): ___ ___ תאריך___ חתימת המבקש___ * ניתן למילוי גם על ידי הורה או אפוטרופוס בשם הקטין או החסוי. במקרה זה יפורטו גם פרטי ההורה או האפוטרופוס וזיקתם למבקש בצירוף מסמכים המעידים על האמור. ** אם קמה עילה חדשה לנטילת אמצעי זיהוי טרם מחיקת הנתונים לזיהוי גנטי מהמאגר, לא יימחקו הנתונים. חשודמסמכיםעיון חוזרטפסים משפטיים