טופס בקשה לכפות ציות להוראות ועדה רפואית

להלן דוגמא של טופס בקשה לכפות ציות להוראות ועדה רפואית בבית המשפט המחוזי ב ____ בקשה לכפות ציות להוראות הועדה לפי סעיף 5ז לפקודת המתעסקים ברפואה, 1947 בענין בדיקה על-ידי ועדה רפואית של הרופא/מבקש הרשיון ____ תיק מס' ובענין הזמנת העד ____ לבוא בפני הועדה ולהעיד בפניה ו/או להציג דבר. הרופא/מבקש הרשיון ____ הוזמן לבדיקה בפני ועדה רפואית. לצורך עריכת הבדיקה האמורה הוזמן לבוא בפני הועדה ולהעיד/להציג דבר העד ____ שמענו____ליום____לשעה ____ במקום ____ 3. ההזמנה נמסרה לעד האמור אישית ואישור מסירה נעשה על-ידי ____ והעתק נכון של כתב ההזמנה ואישור מסירה מצורף בזה/ההזמנה נשלחה לעד בדואר רשום עם אישור מסירה, המצורף בזה. 4. במועד ובמקום הנקובים לעיל לא התייצב העד, ואף לא בשעה מאוחרת יותר עד תום הדיון באותו יום. 5. הועדה דחתה את המשך הדיון כדי לאפשר את שמיעת העד ליום____ לשעה____במקום ____ או לכל מועד אחר ומקום שתקבע הועדה. 6. אי לכך מתבקש בית המשפט לצוות על הבאתו של העד האמור בפני הועדה במקום ובמועד האמורים, הכל בדרך הנהוגה לגבי הבאת עדים בפני בית המשפט בהליכים אזרחיים. 7. עדותו של העד דרושה לועדה כדי לברר ____ 8. רצוף בזה תצהיר. תאריך ועדה רפואיתמסמכיםרפואהטפסים משפטיים