טופס בקשה להסמכה קבלן מורשה לשיווק בשר עוף

להלן דוגמא של טופס בקשה להסמכה כקבלן מורשה לשיווק בשר עוף תאריך לכבוד המנהל הכללי משרד החקלאות הקריה תל-אביב הנדון: בקשה להסמכה כקבלן מורשה לשיווק בשר עוף לפי תקנות המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (כללים בדבר הסמכת קבלנים מורשים לשיווק ביצים, בשר עוף וחומר רביה), התשנ"ה-1994 1. שם המבקש מענו 2. היקף הייצור של המגדלים שישווקו למבקש 3. לרשותי בית שחיטה בו אשחט את בשר העוף שאשווק. חתימת המבקש אם המבקש הוא תאגיד יש לצרף אישור רו"ח/עו"ד בדבר זכות חתימה. קבלןבשרמסמכיםטפסים משפטיים