טופס בקשה להסמכה קבלן מורשה לשיווק ביצי מאכל

להלן דוגמא של טופס בקשה להסמכה כקבלן מורשה לשיווק ביצי מאכל תאריך לכבוד המנהל הכללי משרד החקלאות הקריה תל-אביב הנדון: בקשה להסמכה כקבלן מורשה לשיווק ביצי מאכל לפי תקנות המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (כללים בדבר הסמכת קבלנים מורשים לשיווק ביצים, בשר עוף וחומר רביה), התשנ"ה-1994 1. שם המבקש מענו 2. מספר המגדלים שישווקו ביצים למבקש 3. לרשותי תחנת מיון למיון ביצי מאכל בהיקף ייצור של שבה אמיין את הביצים שאשווק. חתימת המבקש אם המבקש הוא תאגיד יש לצרף אישור רו"ח/עו"ד בדבר זכות חתימה. קבלןמסמכיםטפסים משפטיים