טופס בקשה לגביית ראיות לפי בקשה של מדינה אחרת

להלן דוגמא של טופס בקשה לגביית ראיות לפי בקשה של מדינה אחרת בקשה לגביית ראיות לפי בקשה של מדינה אחרת לכבוד בית משפט השלום ב ___/ הרשם ב___ מאת: הרשות המוסמכת לפי חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998 הנדון: ___ בהתאם לבקשה שבנדון אני מבקש מבית המשפט/מהרשם לקיים דיון לשם גביית ראיות כמבוקש בבקשה לעזרה משפטית של___ המצורפת בזה ולשם כך -___שם המדינה להזמין את ___להופיע בפניו לשם מתן עדות; שמו של העד וכתובתו___ לבקש את הצגת החפץ ___שנמצא ברשותו של פרט את החפץ ואת מקום הימצאו ___ פרט את שמו של המחזיק בחפץ___; להורות על חיפוש לשם הצגת החפץ / על תפיסת החפץ / על העברת החפץ, הכל כפי שיראה לנכון בית המשפט /הרשם. תאריך חתימה בציון שמו ותפקידו של מגיש הבקשה ראיותעזרה משפטית בין מדינותמסמכיםטפסים משפטיים