טופס בקשה לבית המשפט לפי תקנות החברות

להלן דוגמא של טופס בקשה לבית המשפט לפי תקנות החברות בבית המשפט המחוזי ב___ הודעה על הגשת בקשה לבית המשפט לפי תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב-2002 בעניין: מספר חברה: כתובתה: ב"כ החברה, עו"ד טלפון פקס כתובת שם מבקש הבקשה ב"כ מבקש הבקשה, עו"ד טלפון פקס כתובת נמסרה בזאת הודעה כי היום, (יצויין תאריך) תקנות החברותדיני חברותמסמכיםטפסים משפטיים