טופס אישור המשטרה

להלן דוגמא של טופס אישור המשטרה אישור המשטרה לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001 (להלן - החוק) בענין העסקתו של* שם פרטי במוסד**___על ידי שם המוסד אני מאשר כי על פי הנתונים הקיימים במאגרי המידע המשטרתיים ביום___ אין מניעה להעסקתו של הנ"ל לפי החוק. מס' אישי תאריך * התייחסה הבקשה לאישור המשטרה לרשימת בגירים, יפורטו אלה מביניהם שנקבע כי אין מניעה להעסקתם במוסד, ברשימה המצורפת. ** אם שם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה יצוין שם המעסיק בלבד. אישור המשטרה/רשימה מרוכזת שם המוסד/המעסיק מען המוסד___מיקוד מס' ___ תאריך מסמכיםמשטרהטפסים משפטיים