מה זה סעיף 79 א ?

סעיף 79א' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ''ד-1984 קובע כי בית משפט הדן בענין אזרחי רשאי, בהסכמת בעלי הדין, לפסוק בענין שלפניו, כולו או מקצתו, בדרך של פשרה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכותו של בית המשפט להציע לבעלי הדין הסדר פשרה או לתת, לבקשת בעלי הדין, תוקף של פסק דין להסדר פשרה שעשו ביניהם. שאלות משפטיותפסק דין בפשרה (סעיף 79א')