הגדרת ''תואר אקדמי'' בחוק

המונח "תואר אקדמי" הוגדר בסעיף ההגדרות של החוק (סעיף 2). ההגדרה של תואר אקדמי הרלבנטית לענייננו היא זו שבסעיף קטן (1) - "תואר אקדמי מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה שניתן על ידי מוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, וכן תואר שהוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה לפי סעיף 28א לאותו חוק". לשונו של תנאי זה היא ברורה ומפורשת, והיא עולה בקנה אחד עם התכלית הספציפית של החוק שהיא, כאמור, הבטחת רמה מקצועית הולמת של העוסקים בתחום והגנה על בריאות הציבור. נדרשים אפוא שני תנאים: האחד הוא שמדובר במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל; והשני הוא שמדובר בתואר אקדמי מוכר. אף אם אניח ש"מכללה ירושלים" היא מוסד מוכר בישראל (עניין שאמור לקבל ביטוי בהודעה ברשומות לפי סעיף 13 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, וכזו לא הובאה לפניי), הרי שעל מנת שהתואר של העותרת יהיה "תואר מוכר" כמשמעו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958 - המועצה צריכה להכיר בתואר הספציפי (סעיף 22 לחוק המועצה להשכלה גבוהה). הגדרות משפטיות