דוקטרינת "עקרון הידיעה"

הדוקטרינה של "עקרון הידיעה" הוכרה בפסיקה במקרים בהם ברור כי הנתבע היה מודע לפסק הדין שניתן כנגדו, גם אם לא הומצא לו על פי הקבוע בתקנות, ובחר להתעלם מקיומו זמן ממושך וכאשר התובע מסתמך על פסה"ד ופועל לגבייתו. עקרון הידיעה , גם אם תאמר שלא בא במקום המסירה הפורמאלית הרי שיש בו כדי להוות השתק ומניעות מהנתבע, לטעון כי לא הומצא לו פסה"ד וכאשר מנגד פועל התובע לגבייתו של פסק הדין בהליכי גביה שונים הכרוכים אף בהוצאות כספיות. אכן "עקרון הידיעה", יוחל במקרים חריגים מתאימים בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה כשלעצמו ובכל הכבוד אני סבור, כפי שאף סבר הרשם הנכבד, כי נסיבות העניין שכאן הינם דוגמא מובהקת למקרה בו יש להחיל את הכלל האמור, משום התנהלותו חסרת תום הלב של המערער. דוקטרינות משפטיות