הגדרת ''הלכה'' לצורך דיון נוסף

"הלכה" לעניין דיון נוסף "חייבת לגלות עצמה על פני פסק הדין. וגילוי פנים בהקשר ענייננו פירושו הוא זה, שבית המשפט ביקש במודע ובכוונת מכוון לקבוע הלכה, ולא עוד אלא שביטא את כוונתו באורח ברור ומפורש; כך, לא פחות" (ראו דנ"א 4804/02 רביזדה נ' גולדמן (19.8.2002)). לשם עריכת דיון נוסף נדרש כי ה"הלכה" הנבחנת תעמוד בסתירה להלכה קודמת או שיהיו בה חשיבות, קושי או חידוש מהותיים ומשמעותיים שיצדיקו דיון מחודש בעניינה (סעיף 30(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, כן נקבע כי הליך מיוחד זה ייערך אך במקרים נדירים וחריגים המצדיקים זאת. הגדרות משפטיותדיוןהלכה מחייבתדיון נוסף