הגדרת ילד - קצבת תלויים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הגדרת ילד - קצבת תלויים: .1זוהי תביעה לקצבת תלויים, והשאלה שבמחלוקת הינה, אם התובעת הינה עדיין בגדר "ילד" של המנוח. אין מחלוקת שלגבי התקופה הרלבנטית היתה התובעת מעל גיל 18ופחות מגיל .20 .2"ילד" הוגדר, לצורך פרק "ב" לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח 1968(להלן - חוק הביטוח הלאומי), בסעיף 5לחוק, וחייב להתמלא אחד מהתנאים הבאים: "(2) לא מלאו להם 20שנה, ובלבד שעיקר זמנם מוקדש לסיום לימודים במוסד חינוכי על-יסודי..."; (3) לא מלאו להם 21שנה והם בשירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון, תשי"ט- 1959[נוסח משולב]"; יתר פרטי הסעיף אינם רלבנטיים. .2התובעת התגייסה לצה"ל, במסגרת העתודה האקדמאית, ועתה לומדת במסגרת האוניברסיטה העברית בירושלים. היא טוענת, כי היא ממלאת אחר החלופות (2) ו/או (3) לסעיף 5ועל כן זכאית להמשך תשלום קצבת תלויים. .3באשר לסעיף קטן (2), כבר נפסק על-ידי בית-הדין הארצי, שלימודים כגון אלה באוניברסיטה אינם לימודים במוסד חינוכי "על יסודי", אלא מוסד חינוכי "על תיכוני". בית-הדין הארצי קבע, כי ההגדרה מכוונת "בראש ובראשונה לצעירים וצעירות, שמסיבה כלשהי נתמשכו לימודיהם בבית-ספר תיכון, בית-ספר מקצועי או במוסד חינוכי אחר שבו למדו, כך שטרם הספיקו לסיים חוק לימודיהם עם הגיעם לגיל 18" (דב"ע לה/ 39-0, [1]; דב"ע לו/55-0, [2]; וראה גם דב"ע מג/69-0, [3]). הלימודים באוניברסיטה בדרך כל, אינם מסתיימים בסמוך לגיל 18, אלא מתחילים בגיל זה, אם הסטודנט טרם שרת שירות צבאי, ועל כן אין לכלול אותם במוסד חינוכי "על יסודי" - לא מבחינת משמעות המלים ולא מבחינת מטרת הסעיף. .4השאלה הנוספת הינה, האם התובעת נמצאת "בשירות סדיר". עצם העובדה שהתובעת עברה הליכי גיוס אינה מעלה ואינה מורידה. במכתב מ- 10.10.1982היא נדרשה ל"התייצב" לשירות סדיר. אין ב"התייצבות" משום הוכחה, כי אכן היא משרתת שירות סדיר. מתוך צילום פנקס השירות עולה, כי היא התגייסה ביום 1.12.1982, וכי במסגרת העתודה דחתה השירות הסדיר. במסגרת "דחיות שונות", מופיעה חותמת "צבא הגנה לישראל - דחיית שירות". נוסף על כך, באותו פנקס בע' 2למטה, מופיעה ההערה: "כל עוד נמשכת דחיית שירותך הינך כלולה להיקרא לשירות מילואים פעיל". מכאן ראיה, שהתובעת אינה נמצאת "בשירות סדיר", מאחר ומי שנמצא בשירות סדיר אין לקרוא לו לשירות מילואים. .5מכל האמור, התובעת אינה נמצאת בשירות סדיר, ועל כן איננה "ילד" במסגרת סעיף 5(3) לחוק הביטוח הלאומי. .6דין התביעה להידחות. אין צו להוצאות.הגדרות משפטיותקצבת תלוייםקטינים