הגדרת עבודת כפיים

מהי הגדרת עבודת כפיים לא נמצא בפסיקה הגדרה למונח "עובד כפיים", בין אם בכלל ובין אם בהקשר של ההסכם הקיבוצי בענף השמירה. בדב"ע מב/ 91-1 שירות התעסוקה - סלח, פד"ע יג 203 (1982), שם נדונה השאלה אם נהג רכב מסחרי הינו מקצוע, בית הדין הארצי קבע - "'עובד בלתי מקצועי' הוא העובד שלעבודתו אינו דרוש כל ידע ואין דרושה כל הכנה קודמת ודי בכושרו הגופני אם בעבודת כפיים מדובר, או בכושרו השכלי אם בעבודה אחרת מדובר; 'עובד מיומן' הוא עובד שלעבודתו דרושה מידה מסוימת של ידע ושל ניסיון, עת אלה באים מתוך העבודה עצמה; 'עובד מקצועי' הוא עובד שלעבודתו דרושה הכשרה מיוחדת שמקנה לו ידע ומיומנות החסרים למי שלא קיבל אותה. תנאי נוסף הוא שאותה 'הכשרה' תשמש לבעליה קרדום לחפור בו ולא לתחביב או שירות עצמי גרידא, כי הרי מדובר בהקשר ל'עובד'." בית המשפט העליון התייחס לסוגיה זו בבג"צ 10980/04 איגוד הממונים על בטיחות ברשויות המקומיות נ' שרת החינוך ניתן ב-23.1.07 וכך פסק - "הביטוי "עבודת כפיים" לא זכה להגדרה בחוק או לדיון ממצה בפסיקה. 'כלל ידוע הוא שכאשר ביטוי השגור בפי הבריות אינו מוגדר בחיקוק, יש לפרשו לפי המשמעות הרגילה שמייחסים לו בני אדם' (" 753/68 ' , " (2) 182, 187 (1969)). שכן, 'באין הגדרה מיוחדת בחיקוק מסוים מניחים שהמחוקק דיבר בלשון בני אדם והתכוון למובנו המקובל של המונח' (" 307/72 ' , " (1) 414, 419 (1974)). כלי עזר חשוב בהקשר זה הינו 'מבחן השכל הישר, או: ההיגיון הבריא והפשוט של חיי המציאות' (" 31/50 ' , " (1) 555, 557, (1950). כן ראו: " 7975/98 אחוזת ראשונים רובינשטיין שותפות רשומה נ' עירית ראשון לציון, תק-על 2003(1) 1478 וההפניות שם; " 781/86 ' , " (2) 210, 212 (1989)). בפסיקת בתי הדין לעבודה ניתן למצוא התייחסות מסוימת למשמעות שיש לייחס לביטוי זה, כאשר הדעה שהובעה שם הינה כי עובד העוסק בעבודת כפיים הינו עובד שתכלית עבודתו הינה יציר כפיו, בעוד עובד שאינו עובד בעבודת כפיים עשוי להשתמש לצורך ביצוע העבודה בידיו, אולם תכלית עבודתו אינה יציר כפיו. שאלת היותה של העבודה פיסית אם לאו אינה בעלת חשיבות לעניין זה ( (-) 300064/99 שמואל נ' עמישב שירותים בע"מ, תק-עב 2004(3) 3675; (-) 8512/00 אצילציוב נ' עמישב שירותים בע"מ, תק-עב 2004(4) 5084; (-) 496/97 כספי נ' המוסד לביטוח לאומי, תק-עב 98(4) 470; (-) 911482/99 כהן נ' עין-בר מפעלי אפיה בעינת בע"מ קיבוץ עינת (12.2.02)). אף כי קשה לקבוע על בסיס פסיקה זו באופן חד משמעי אילו הן העבודות בהן היה בית הדין לעבודה נכון להכיר כעבודת כפיים, המקרים בהם נדונה הסוגיה יש בהם כדי ללמדנו. כך לא הוכרו כ"עבודת כפיים" לא עבודה פקידותית-מנהלתית ( (-) 300269/99 אביב נ' עמישב שירותים בע"מ, תק-עב 2004(3) 3327) ולא עבודה כטכנאי הדרכות והתקנות למוצרי אלקטרוניקה ( () 2887/01 עשור נ' או.אר.אס. בע"מ, תק-עב 2005(3) 727) וכטכנאי אלקטרוניקה ( (-) 496/97 כספי נ' המוסד לביטוח לאומי, תק-עב 98(4) 470). לעומת זאת, הסתמנה נכונות מסוימת להכיר כעבודת כפיים בעבודות ניקיון ובעבודה סיעודית (" 1113/02 טודוראנג'אן נ' משה, תק-אר 2004(1) 200). יחד עם זאת, קיימת גם פסיקה שסברה דווקא כי עבודות ניקיון 'גם עפ"י ראיה רחבה של המושג "עבודת כפיים" לא ניתן לכלול בהגדרה זו...' ( (-) 8512/00 אצילציוב נ' עמישב שירותים בע"מ, תק-עב 2004(4) 5084)." הגדרות משפטיות