מה נחשב "סטיה ניכרת מתכנית" ?

מה נחשב "סטיה ניכרת מתכנית" ? תקנה 2(19) לתקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), קובעת כסטיה נכרת: "סטיה מהוראות תכנית, כשנקבע בתכנית, כי סטיה מהן מהווה סטיה ניכרת." 1. בשלב הראשון, יש לבחון האם יש תחולה לתקנה 2(19) לגבי הקלות שמתבקשות מכוח תכניות שאושרו טרם כניסתה לתוקף. 2. בשלב השני, היה וקיימת תחולה, יש לבחון האם תקנה 2(19) ביטלה את ההלכה שנפסקה בעניין ע"א 6291/95 בן יקר גת חברה להנדסה נ. הועדה המיוחדת מודיעין, פ"ד נא(2) עמ' 825 3. בשלב השלישי, היה והתקנה לא ביטלה את הלכת בן יקר גת, יש לבחון האם סעיף התכנית בטל נוכח ההלכה דנא.שאלות משפטיותסטיה ניכרת מתכניתבניה