הגדרת "כלב מסוכן" לפי חוק הפיקוח על כלבים

החוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002 : החוק להסדרת הפיקוח על כלבים קובע הסדר מקיף לעניין החזקתם של כלבים בישראל והוא כולל, בין היתר, חובת רישוי להחזקת כלב, הגדרת כלב מסוכן, תנאים לקבלת רישיון, חובת סימון כלבים בשבב אלקטרוני, והגבלות לעניין הוצאת כלבים אל מחוץ לחצרי המחזיק בהם על פי החוק הוקם מרכז ארצי לרישום כלבים ונקבעו חובות דיווח ומסירת מידע וכן נקבעו אמצעי אכיפה הכוללים תפיסת כלב בשל הפרת הוראות החוק, סמכויות חיפוש וחקירה ואף סמכות להמתת כלב בתנאים מסוימים. סעיף 1 לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים מגדיר "כלב מסוכן" כאחד מהשלושה : כלב שמלאו לו שלושה חודשים ונשך נשיכה שגרמה לחבלה או כלב השייך לגזע מסוכן או כלב שהוא הכלאה של גזע מסוכן וקיים דמיון בין דפוסי התנהגותו ותכונותיו הפיסיות לאלו של כלב השייך לגזע מסוכן. כלומר החוק קובע שלוש חלופות להגדרתו של "כלב מסוכן". החלופה הראשונה מתייחסת לכלב שהוכיח בהתנהגותו כי הוא מסוכן משום שנשך נשיכה שגרמה לחבלה, על מסוכנותו של הכלב לפי חלופה זו ניתן ללמוד רק לאחר מעשה - דהיינו רק לאחר שנשך החלופה השנייה, לפיה הוגדר כמסוכן כלב השייך לגזע מסוכן, החלופה השלישית, היא חלופה המשלבת בין גזעו של הכלב לבין דפוסי התנהגותו ותכונותיו הפיסיות. הגדרות משפטיותפיקוח על כלבים וחתוליםנשיכת כלב / תקיפת כלבכלבבעלי חיים