הגדרת "דירות נופש" (תכנון ובניה)

הגדרת "דירות נופש" (תכנון ובניה) במסגרת עע"מ 844/01 נדחה ערעורה של העוררת, דחה בית המשפט העליון טענות לעניין פרשנות המונח דירות נופש וקבע כי דירות הנופש להיות זמינות לשימושו של הציבור הרחב, בשים לב למיקומן סמוך לחוף הים. כן נדחו הטענות לפיהן ניתן להסתפק בהגבלת גודלן של הדירות ובהעדר תשתית למגורים בסביבתן, על מנת להבטיח שתשמשנה למטרות נופש. בית המשפט כאמור דוחה טענה זו וקובע מפורשות כדלקמן: "המונח 'דירות נופש' כמשמעותו בסעיף 10 לתקנון התוכנית משמיע לנו לא רק את מהות השימוש בדירות לנופש אלא גם את מיהות המשתמשים בהן, דהיינו את אופיין וצביונן כדירות הזמינות לשימושו של הציבור הרחב. זאת משום שבאזור בו מצוי המגרש אמורים להיבנות 'אמצעי אכסון ורווחה' וככל שביחידות נופש מדובר משמעות הדבר היא כי דירות הנופש שניתן להקים באותו אזור הינן דירות המיועדות לאכסון ולאירוח של נופשים על בסיס מלונאי שהינו ארעי ומתחלף מטיבו. שנית, גודלן של הדירות והעדר שירותים קהילתיים בסביבתן אין בהם בכל מקרה כדי להבטיח כי לא ייעשה בהן בפועל שימוש למגורי קבע. זאת בייחוד בהינתן העובדה כי ין מדובר באזור מבודד ומרוחק אלא באזור המצוי מרחק נסיעה קצרה משכונות המגורים של העיר ראשון לציון על כל התשתיות הקהילתיות הקיימות בהן, ומשכך כברי כי גם מי שמתגורר דרך קבע בפרוייקט הנדון יוכל להגיע בקלות ובמהירות אל אותן תשתיות ולעשות בהן שימוש". סיכומם של דברים לעניין זה, נוכח פסיקת בתי המשפט, ברי כי לא קיים כל שיקול דעת למי ממוסדות התכנון ו/או לכל מאן דהוא לשנות את עובדת השכרתם של מלוא הדירות במסגרת הפול המלונאי. שונים הדברים לעניין משך תקופת ההשכרה השנתית. בעניין זה דווקא הותירו בתי המשפט מרווח נתון של שיקול דעת לגופי התכנון: כך, קבע, בית המשפט המחוזי "הוועדה המקומית תקבע, במסגרת ההגבלות שתוטלנה, כאמור לעיל, את פרק הזמן בו יועמדו דירות הנופש לרשות הציבור הרחב ובתנאי שתקופה זו תעלה על מחצית השנה, במצטבר, מדי שנה" (ההדגשה שלנו וע"מ). ואילו בית המשפט העליון ציין לעניין זה כדלקמן: "27. לבסוף ראוי לציין כי קביעת תנאים בדבר השימוש בדירות הנופש שתיבנינה במתכונת של 'פול השכרה מלונאי' איננה סמכות השמורה לבית המשפט בלבד כמי שבוחן בדיעבד את חוקיות היתר הבניה ואת השימושים שנתאפשרו על-פיו (כבעניין אי התכלת ובעניין חוף הכרמל). סמכות זו לקביעת תנאים כאמור נתונה מראש לוועדה המקומית, ואותה ראוי ורצוי כי תפעיל כבר בשלב הדיון בבקשה למתן היתרי בניה, כמי שתפקידה להבטיח שהיתרי הבניה הניתנים יהיו בהתאם לייעודה של הקרקע ולשימושים המותרים בה כפי שנקבעו בתוכנית המתאר הרלוונטית (ראו והשוו עניין בלפוריה, 907, 9-9, עניין חוף הכרמל, 416)". תכנון ובניההגדרות משפטיותמקרקעיןדירת נופשנופשבניה