הגדרת גובה קומה

הגדרת גובה קומה בסעיף 1.00.1 לתוספת השלישית של תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) תש"ל - 1970 מוגדרת קומה כ"חלל המשתרע בין שתי רצפות סמוכות זו מעל זו, וגובהו אינו קטן מ- 2.5 מטרים". קומת המרתף נכנסת בגדר הגדרה זו. הגדרה זו אומצה בסעיף 2.50 של תכנית המתאר המפנה להגדרת קומה בסעיף 1.00.1 לתוספת השלישית של תקנות בקשה להיתר. הגדרות משפטיות