הגדרת מצב סיעודי

סוגי הפוליסות הנפוצות פוליסת ביטוח רכוש : פוליסה המקנה למבוטח כיסוי ביטוחי במקרים של נזקים לרכוש המוגדר בפוליסה עד לגובה תקרת הפיצוי אשר קבועה בפוליסה. פוליסת ביטוח סיעוד : פוליסה שנועדה ליתן מענה למבוטחים אשר הפכו סיעודיים. מצב סיעודי מוגדר בפוליסה כמצב קיצוני ביותר. רק כאשר אדם אינו יכול לבצע ארבע פעולות מתוך שש המתוארות בפוליסה, קרי, אינו יכול לקום, לשכב, להתפשט, להתלבש, להתרחץ, להתגלח, לאכול, לשתות, לשלוט על סוגרים וללכת, רק אז הוא מוגדר כסיעודי הגדרת מצב סיעודי - 4 פעולות מתוך 6 - לקום, לשכב, להתפשט, להתלבש, להתרחץ, להתגלח, לאכול, לשתות, לשלוט על סוגרים וללכת. הגדרות משפטיותמבחן תלות (סיעוד)סיעוד