הגדרת עקרת בית נכה

עקרת בית נכה : עקרת בית נכה מוגדרת בחוק כתושבת ישראל שמלאו לה 18 שנים ועדיין לא הגיעה לגיל הפרישה , שהיא אישה נשואה שאינה עובדת ובעלה מבוטח, ועקב ליקוי אין לה הכושר לתפקד במשק-בית רגיל או כושרה לתפקד במשק-בית הצטמצם עקב הליקוי ב 50% או יותר. עקרת בית ייבדק אי-כושרה להשתכר כאמור בהגדרת "נכה" אם הייתה עובדת שכירה או עובדת עצמאית 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים ב- 48 החודשים שקדמו להגשת התביעה לקצבת נכות או שקדמו להפסקת העבודה למי שהפסיקה לעבוד לאחר הגשת התביעה. וכן אם היא חיה בנפרד מבן זוגה, ולא גרה עמו ב- 24 החודשים שקדמו להגשת התביעה לקצבת נכות או לאחריה. קביעת דרגת הנכות ואי כושר : נפגע שהגיש תביעה לגמלת נכות כללית יוזמן לוועדה רפואית. הוועדה הרפואית תקבע את שיעור נכותו ואת שיעור הפגיעה בכושר ההשתכרות, הנכה יהא זכאי לקבלת קצבת נכות בהתאם לגובה דרגת אי הכושר, כאשר במידה ותיקבע לו נכות בשיעור % 75 יהא הנכה זכאי לקבלת קצבת נכות בשיעור המרבי. הגדרות משפטיותעקרת ביתנכות