הגדרת "נכה" בחוק

הגדרת "נכה" בחוק : נכה מוגדר בחוק כתושב ישראל שמלאו לו 18 שנה ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה, ותושבת ישראל שמלאו לה 18 שנה ועדיין לא הגיעה לגיל הפרישה - חוץ מעקרת בית שעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי ממחלה, מתאונה או מלידה אין לו הכושר להשתכר, והוא אינו משתכר סכום של 25% מהשכר הממוצע, או כושרו להשתכר והשתכרותו בפועל הצטמצמו עקב הליקוי בין בבת אחת ובין בהדרגה ב¬ 50% או יותר. ל"נכה" ייחשב גם מי שהיה "עובד קטין" בתכוף לפני שנגרם לו אי הכושר להשתכר. תנאים לזכאות : תנאי הזכאות לקצבת נכות היא נכות רפואית : - כאשר רופא מוסמך מטעם ביטוח לאומי קבע למבוטח נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות - במקרים שלמבוטח כמה ליקויים, ועל ליקוי אחד נקבע לו נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות. נכות תפקודית : - פקיד התביעות של הביטוח הלאומי קבע למבוטח בדרגת אי-כושר להשתכר או לתפקד במשק בית בשיעור של 50% לפחות. הגדרות משפטיותנכות