הגדרת פעולת איבה בחוק

כיצד מוגדרת פעולת איבה בחוק : כיצד מוגדרת פעולת איבה בחוק : פגיעת איבה פגיעה מפעולות איבה של כוחות צבאיים או צבאיים למחצה או בלתי סדירים של מדינה עוינת לישראל, מפעולות איבה של ארגון עוין לישראל או מפעולות איבה שבוצעו תוך סיוע לאחד מאלה, בשליחותם או מטעמם או על מנת לקדם מטרותיהם ובלבד שאם פעולות האיבה כאמור אירעו מחוץ לישראל או לאזור - מטרתן הייתה פגיעה בישראל, או פגיעה בשגגה מידי אדם עקב פעולת איבה של כוחות אויב, או פגיעה בשגגה בנסיבות שהיה בהן מקום לחשש סביר כי תבוצע פעולת איבה כאמור או פגיעה מנשק שהיה מיועד לפעולת איבה של כוחות אויב, או פגיעה מנשק שהיה מיועד נגד פעולה כאמור אף אם לא הופעל, למעט פגיעה שנפגע בה אדם בגיל 18 ומעלה כשהוא מבצע פשע או עבירה אחרת שיש בה זדון או רשלנות פושעת או פגיעה ממעשה אלימות, שמטרתו העיקרית פגיעה באדם בשל השתייכות. החזרי הוצאות רפואיות: ניתן לקבל מן המוסד לביטוח לאומי החזרי הוצאות רפואיות אשר נאלץ לשאת בהן התובע בעקבות מצבו הרפואי תוצאת אותה פגיעת איבה נשוא תביעתו. הגדרות משפטיותנפגעי פעולות איבה