פיטורים בהריון - שמירת הריון
פסק דין

1. התובעת עבדה אצל הנתבעת כמנהלת חשבונות מיום 9.2.94 ועד לפיטוריה. התובעת פוטרה בהיותה בהריון ביום 6.3.97 בכפוף לאישור הפיטורים על ידי הממונה על יחסי העבודה אשר קבע, כי הפיטורים יכנסו לתוקף במועד סיום חופשת הלידה. קודם ללידה שהתה התובעת בשמירת הריון.

המועדים הרלוונטים לתביעה זו הינם אלה:
א. מיום 1.2.94 ועד ליום 10.2.97 - עבודה בפועל.
ב. מיום 11.2.97 ועד ליום 30.7.97 - העדרות בשל שמירת הריון.
ג. ביום 31.7.97 - לידה.
ד. מיום 31.7.97 ועד ליום 24.10.97 - חופשת לידה.
ה. 25.10.97 - פיטורים.


התובעת הגישה לבית דין זה תביעה לתשלום יתרת פיצוי פיטורים, הפרשי שכר, פדיון חופשה, דמי הבראה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, ביגוד והנעלה, משכורת 13 ולפיצויי הלנה בגינם. במהלך ההליכים המקדמיים הגיעו הצדדים להסכמה דיונית שקיבלה תוקף של החלטה לפיה ראשי התביעה יצומצמו כך,שיוותרו על כנן התביעות לפיצויי פיטורים בגין תקופת שמירת ההריון, הפרשות המעביד לביטוח מנהלים, קרן השתלמות וקופת גמל בגין תקופת שמירת ההריון, תשלום חלק יחסי ממשכורת 13 וחלק יחסי מקיצבת ביגוד. שאר ראשי התביעה לרבות התביעה לפיצוי הלנה, נמחקו.


פיצויי פיטורים

3. האם זכאית התובעת לפיצויי פיטורים בגין התקופה בה שהתה בשמירת הריון?סעיף 7 (ג) (1) לחוק עבודת נשים, התשי"ד - 1954 קובע:


" (ג) עובדת רשאית להיעדר מעבודה:
(1) בחדשי ההריון, אם אישר רופא בכתב, כי מצבה לרגל ההריון מחייב זאת ובמידה שאישר; היעדרות מכח פסיקה זו לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת אצל מעבידה".


עבור תקופת עבודתה אין עובדת המצוייה בשמירת הריון זכאית לשכר. היא איננה זכאית לדמי מחלה (דב"ע מח/ 3-61 נטלי רייזמן נ. תלם מחשבים, פד"ע כ' 41). העדרותה של עובדת בתקופה זו, הינה איפוא בגדר חופשה ללא תשלום מכח החוק. יש להזכיר כי מכח סימן ה' לפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי [ נוסח משולב], התשנ"ה - 1995, זכאית עובדת לגמלת שמירת הריון בתנאים מסויימים.


תקנה 10 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), התשכ"ד - 1964 קובעת, כי תקופה של חופשה או פגרה שלא בשכר שניתנו לעובד על פי חוק או בהסכמת המעביד, העודפת על 14 יום לשנת עבודה,לא תבוא במניין לענין קביעת סכום פיצויי הפיטורים. הוראה זה מוציאה מתחילתה את התקופה בעדה זכאית עובדת לדמי לידה.


משמדובר בחופשה ללא תשלום מכח החוק הרי שתקופת שמירת ההריון העודפת על 14 יום לשנת עבודה, אין לקחתה בחשבון התקופה עבורה זכאית העובדת לפיצויי פיטורים.


הנתונים שבפנינו מורים כדלקמן: התובעת עבדה מיום 1.2.94 ועד ליום 11.2.97 מועד בו יצאה לשמירת הריון. תקופת שמירת ההריון נסתיימה עם הלידה ביום 31.7.97. התובעת עבדה שלוש שנים קודם לשמירת הריון ועל כן, יש לקחת בחשבון 42 יום מתוך אותה תקופה לצורך חישוב תקופת פיצויי הפיטורים. בפועל נסתיימו יחסי עובד מעביד בין התובעת לנתבעת ביום 25.10.97. כל תקופת העבודה לצורך חישוב פיצויי פיטורים הינה 40.5 חודש.


באשר לשכרה הקובע של התובעת. מתלוש השכר לחודש פברואר 97 (נ5/) עולה, כי שכרה הינו 5055.15 ש"ח (כשרכיב הנסיעות לא נלקח בחשבון). בטופס 161 (נ7/) מציינת הנתבעת, כי שכרה של התובעת לצורך חישוב פיצויי הפיטורים הינו בסך 5338 ש"ח. ( יש לציין כי ברשימת המוסכמות נקבע שהשכר האחרון הינו 6,200 ש"ח אך נראה, כי הכוונה היתה לשכר הכולל גם הוצאות נסיעה - סעיף 6 לסיכומי הנתבעת). אנו קובעים כי לצורך חישוב פיצויי הפיטורים השכר הקובע הינו זה המצויין בטופס 161 בסך 5338 ש"ח.


לאור האמור זכאית התובעת לפיצויי פיטורים לפי החישוב הבא:
18,016 ש"ח = 40.5 חודשיםX 5338ש"ח

12בפועל קיבלה התובעת בדרך של שחרור כספי ביטוח המנהלים, סכום של

17,427 ש"ח ועל כן, נותרה הנתבעת חייבת לתובעת בגין פיצויי פיטורים סך 592 ש"ח.


תשלום הפרשות המעביד לביטוח מנהלים, קרן השתלמות וקופת גמל בגין תקופת שמירת הריון

4. בסעיף 3 לעיל הצבענו על הוראת סעיף 7 (ג) (1) לחוק עבודת נשים לפיו, זכאית עובדת להעדר מהעבודה עקב שמירת הריון כשהעדרות זו אינה פוגעת בזכויות התלויות בוותקה של העובדת.


מדובר כאמור, בחופשה ללא תשלום מכח החוק.על מהותה של חופשה ללא תשלום אומר בית הדין הארצי בדב"ע שם / 3-38 שלום גרדי נ. עירית רמת גן, (פד"ע י"א 273 בעמ' 279):


" בעת היותו של העובד בחופשה ללא תשלום, מוקפאות החובות והזכויות: המעביד משוחרר מכל חיוב כספי בגין אותו עובד והעובד פטור מחובתו לעבוד אצל המעביד. מהות הקשר המשפטי בין השניים מתמצית, במשך פרק זמן מוסכם, בהתחייבות הדדית אחת; זו של המעביד- לקבל את העובד בחוזה לעבודה בתום החופשה, וזו של העובד- לשוב לעבודה בתום החופשה".


לעקרון זה השלכה גם באשר לשאלת ההפרשות לקופת גמל ( עמ' 279-278 לפסה"ד ):


" המגמה שלא להטיל על המעביד LABOUR COSTS בעבור מי שאינו עובד בפועל, באה לידי ביטוי בכך שהמעביד פטור מלהפריש דמי גמולים לקופת גמל ומלשלם פנסיה או פיצויי פיטורים בגין אותו פרק זמן בו נמצא העובד בחופשה ללא תשלום...".


את הטענה לפיה, יש להקיש מההסדר בענין זה ביחס לתקופת חופשת לידה גם לתקופה בה שוהה עובדת בשמירת הריון, אין בידינו לקבל. זכויותיה של עובדת כלפי מעבידה בחופשת לידה הוסדרו מפורשות בסעיף 6 לחוק עבודת נשים. סעיף 6 (ז) מורה כי, בתנאים המפורשים בסעיף קטן זה, ימשיך המעביד לשלם תשלומים להבטחת פנסיה או לקרן השתלמות עבור התקופה בעדה שולמו דמי לידה כאילו הוסיפה העובדת לעבוד בתקופה זו. המחוקק לא ראה לנכון לקבוע הוראה דומה ביחס לתקופת שמירת הריון.


אין ספק,כי זכויותיה הסוציאליות של עובדת עלולות להפגע בתקופה בה אין היא מקבלת שכר ואין מעבידה מפריש עבורה את התשלומים לקופת גמל, אך עניינו של המחוקק היא להסדיר עניין זה. אין להטיל חיוב כספי על מעביד ביחס לתקופה בה אין העובדת עובדת בפועל, כשלחיוב זה אין מקור בדין.


אשר על כן, נדחית התביעה להפרשות לביטוח מנהלים, קרן השתלמות וקופת גמל לתקופת שמירת ההריון.


תשלום חלק יחסי ממשכורת 13

5. בהסכם העבודה של התובעת מיום 9.2.94 (נספח א' לכתב ההגנה) נקבע בסעיף

3, כי התובעת תהא זכאית "בתום השנה הראשונה וכן בעתיד למשכורת 13 אשר לא תשא הוצאות סוציאליות".


תביעתה של התובעת הינה לקבל את החלק היחסי ממשכורת 13 בגין חמשת חודשי העבודה בשנת 97, החודשים ינואר, פברואר, אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר.


מנוסח סעיף 5 להסכם העבודה ותוך התחשבות במהותה של "משכורת 13" עולה, כי מדובר בתשלום חד פעמי המשולם עם תום כל שנה עבור כל השנה.אין מדובר בתשלום יחסי על בסיס חודשי או על בסיס של חלקי שנה ועל כל פנים לא הוכיחה התובעת את ההיפך מכך.


בעניין דומה נקבע בדב"ע מב / 3-18 ג. את ר. אורבך, מהנדסים יועצים בע"מ נ. חיים גלנצר (פד"ע י"ד 92 בעמ' 101), כי מקום שלא הוכח שמשכורת 13 היתה משתלמת יחסית למספר חודשי העבודה,אין מקום לתשלום יחסי עבור חלק משנת העבודה.


תביעה זו נדחית.


תשלום חלקי עבור ביגוד

6. תביעתה האחרונה של התובעת הינה, לתשלום בגין קצובת בגוד לחודשים ינואר - פברואר 97.


בהסכם העבודה לא נזכר כלל תשלום זה. עם זאת מוסכם, כי התובעת קיבלה בחודשים אוקטובר 96 ומרץ 97 תשלום עבור קצבת ביגוד.


איננו סבורים, כי התשלום ששולם בפועל הפך לחלק מהסכם העבודה המחייב את הנתבעת למרות אי איזכור תשלום זה בהסכם העבודה. נוסיף ונציין כי מדובר בתשלום שהינו בגדר הוצאות נלוות שאיננו ניתן - בהעדר הסכמה מפורשת- לפדיון.


גם תביעה זו נדחית.


סיכום

7. לאור האמור, הננו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובעת הפרשי פיצויי פיטורים בסך 592 ש"ח בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 25.10.97 ועד ליום התשלום בפועל.


לאור התוצאה אליה הגענו, אין אנו עושים צו להוצאות.

- תוכן עניינים -
- תחומי משפט -
פגיעות גוף
תאונות דרכים, תאונות עבודה תביעות רשלנות רפואית
משפט אזרחי
דיני עבודה, נזקי רכוש, חוזים תביעות ביטוח, נדל"ן, צוואות
 1. גמלת שמירת הריון

 2. חישוב דמי לידה - בסיס שכר

 3. אוטם שריר הלב - תאונת עבודה

 4. הבטחת הכנסה - הכנסה רעיונית מנכסי מקרקעין

 5. ביטוח לאומי - תביעה על עישון פסיבי בעבודה

 6. אם חד הורית - קצבת נכות כללית רטרואקטיבית

 7. גמלת הבטחת הכנסה - חישוב הכנסה מנכס

 8. פגיעה בעבודה - ליקוי שמיעה בגלל רעש

 9. קצבת שארים - ידועה בציבור

 10. זכאות אלמן לתשלום קצבת שאירים

 11. גמלת הבטחת הכנסה - ניהול משק בית משותף

 12. גמלה לשמירת הריון - אי קבלת אישור רפואי

 13. הפסקת עבודה לצורך שמירת הריון

 14. מענק במקרה של פקיעת זכאות לקצבת שאירים עקב נישואין

 15. תשלום יתר גמלת הבטחת הכנסה - ניכוי חוב מקצבת ילדים

 16. אי הכרה באירוע אוטם שריר הלב

 17. גמלת ילד נטוש - הבטחת הכנסה

 18. זימון בדיקה מחדש קביעת נכות וועדה רפואית

 19. תאונת עבודה עצמאי – דו"ח שנתי הכנסות

 20. יחסי עובד ומעביד בן משפחה - ביטוח לאומי

 21. גמלת הבטחת הכנסה - לימודים

 22. ירידה בשמיעה - מנעולן משחיז

 23. סעיף 77 (א) חוק ביטוח לאומי

 24. בקשה חידוש דיון בקביעת נכות כללית - תקנה 37

 25. מיקרוטראומה - פגיעה בעבודה בכתף יד ימין

 26. הכרה פגיעה בעבודה ביטוח לאומי - גב ירך

 27. פטרת העור והציפורניים - פגיעה בעבודה רטיבות

 28. ליקוי בברכיים תוצאה של אירוע תאונתי שאירע בעבודה

 29. תשלום דמי אבטלה - לא הושלמה תקופת האכשרה

 30. תביעה לתשלום דמי אבטלה - עובד עצמאי נגר

 31. דמי פגיעה עקב בקע מפשעתי

 32. כתב תביעה כנגד מנכ"ל ביטוח לאומי

 33. דמי אבטלה - גרושה 2 ילדים

 34. סטיה של ממש מהדרך המקובלת על התובע מביתו לעבודתו

 35. החמרה בגין פגיעה בעבודה בגב

 36. סעיף 58 ביטוח לאומי

 37. ערעור ביטוח לאומי - בהרכב הועדה לא נכלל נוירולוג על אף שמדובר בפגימה בתחום הנוירולוגי

 38. התמוטטות עצבים - גמלת שירותים מיוחדים

 39. סעיף 14 (א) חוק הבטחת הכנסה

 40. תביעה מסגר עצמאי פגיעה בעבודה נפילה בתוך בית מלאכה

 41. בעיה באצבעות - ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 42. בקע מפשעתי בקע טבורי כתוצאה מתאונה בעבודה

 43. תביעה לתשלום דמי פגיעה - התיישנות

 44. פסק דין הצהרתי - ליקוי בברכיים פגיעה בעבודה

 45. כאבי צוואר וכתף שמאל תוצאה של פגיעה בעבודה

 46. מורה דרך מלווה - אירוע המוחי תאונת עבודה ?

 47. תשלום דמי פגיעה עקב תאונה בנסיעה לכיוון חנות

 48. עלה נוסע למונית והחל להשתולל ולדרוש כסף תוך כדי איום - תאונת עבודה ?

 49. ניהלה חנות לדברי מאפה - הגישה תביעה לקבלת דמי לידה

 50. תביעה לדמי אבטלה בגין תקופת הכשרה מקצועית

 51. מענק למובטל שעובד בעבודה מועדפת

 52. ערעור ועדה רפואית לעררים לנפגעי גזזת - עוורון

 53. החלטתה של הועדה הרפואית לעררים - לא חל שינוי בדרגת הנכות הצמיתה

 54. ערעור על החלטת ועדת הערר שליד שירות התעסוקה בהרצליה

 55. 40% מוגבלות בניידות - ערעור הועדה הרפואית לעררים

 56. קצבת זקנה עולה על ההכנסה המזכה בהשלמת הכנסה ?

 57. דמי אבטלה - תובע לא מבוטח בביטוח אבטלה כחוק

 58. 50% מוגבלות בניידות - ערעור על החלטת הועדה לעררים

 59. האם מאמץ ומתח מתמשך אינם אירוע תאונתי ?

 60. התנגדות להפניית שאלות הבהרה למומחה - ויכוח עם המומחה ?

 61. ערעור ועדה רפואית - נכות של 5% בגין הפגיעה בעבודה

 62. בדיון מחדש אין החמרה במצב - ערעור החלטת הועדה הרפואית לעררים

 63. גיל 22 נפסקה קצבת שארים למרות שנותרה לו עוד שנה עד תום שרותו הסדיר בצה"ל

 64. תקנה 10 (ג) תקנות הבטחת הכנסה

 65. סכרת תעוקת לב 33% נכות - ועדה רפואית נכות כללית

 66. תביעתה לתשלום דמי אבטלה - סיוע משפטי

 67. קיצבת זיקנה - תקופת אכשרה

 68. תביעה לדמי לידה - עבדה שלא במשק ביתה

 69. עובד חשוף לרעש - ירידה בשמיעה

 70. נהג משאית שכיר תאונת עבודה

 71. 78% אחוזי נכות בגין פגיעה בעבודה

 72. סירוב ביחס לעבודה כקופאית שופרסל

 73. נכות כללית - 36% נכות רפואית

 74. תאונה לא אירעה במהלך העבודה או בהקשר אליה

 75. שרברב - ליקוי בכפות הידיים - תוצאה של פגיעה בעבודה ?

 76. נדחתה תביעה לדמי אבטלה - עבד כשכיר

 77. האם הגורם הישיר לכאב ברגל היא החבלה בעבודה ?

 78. 5% נכות לפי סעיף 37 (8) (א) בגין תאונה בעבודה

 79. גימלת הבטחת הכנסה - תלמיד במכללה

 80. תביעת התובע נדחתה בטענה כי אינו בגדר "מבוטח" לצורך דמי אבטלה על פי החוק

 81. סעיף 161 חוק הביטוח הלאומי

 82. 10% אחוזי נכות צמיתה בגין פגיעה בעבודה

 83. הועדה הרפואית לעניני ניידות - קשיי הליכה, צליעה היצרות תעלת עמוד השדרה

 84. תשלום דמי פגיעה עקב ירידה בשמיעה

 85. סעיף 123 חוק הביטוח הלאומי

 86. בקשה לדיון מחדש בגין החמרת מצב

 87. ערעור על פי החוק לפיצוי נפגעי גזזת

 88. מהו סירוב מוצדק לעבודה על פי חוק הביטוח הלאומי ?

 89. סעיף 166 (ד) חוק הביטוח הלאומי

 90. פגיעה בעבודה - נתפס גבו ולא יכול היה לזוז

 91. 24% נכות בגין פגיעה בעבודה

 92. 10% נכות בגין תאונה בעבודה

 93. תקנות הביטוח הלאומי דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה

 94. סעיף 42 חוק שירות המדינה (גמלאות)

 95. מענק עבודה מועדפת

 96. תביעה ליקוי בגב

 97. מצב בריאותי קונסטיטוציונלי

 98. סעיף 80 (1) חוק הביטוח הלאומי

 99. עבודה בחנות - מאמצים פיזיים ?

 100. העדר קשר בין החבלה בעמוד השדרה לבקע הטבורי ?

 101. 25% נכות בגין תאונה בעבודה

 102. ברנדיל למעלה - מחולת מקצוע כאבים ביד

 103. סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי

 104. תביעה לתשלום קצבת שאירים - הגדרת "אלמנה"

 105. פגיעה בעבודה על פי סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי

 106. הגבלת תנועות עמוד שידרה מותני בצורה קלה

 107. עוזר מנופאי כאבי גב

 108. צו סווג מבוטחים

 109. פרופ' אליהו להמן - מינוי מומחה

 110. נכות זמנית בשיעור 50%

 111. לשכת התעסוקה - עבודה המצריכה שעתיים עבודה ביום

 112. בקשה להפנות שאלות הבהרה למומחה בקשר לחוות דעתו

 113. סעיף 158 לחוק ביטוח לאומי

 114. קורס הכשרה מקצועית של משרד העבודה - דמי אבטלה

 115. תאונת עבודה - מורה לנהיגה

 116. קבלן בניין תאונה בעבודה

 117. ד"ר רוני וולף מינוי מומחה

 118. דמי אבטלה מינימרקט

 119. תאונת עבודה שכיר בנגריה

 120. מודליסטית - פגיעה בעבודה

 121. סעיף 166 (ד) חוק הביטוח הלאומי

 122. 5% נכות בגין פגיעה באוזן

 123. סעיף 213 חוק הביטוח הלאומי

 124. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים לנפגעי עבודה

 125. זכאות 180 ימי אי-כושר ע"י רופאה

 126. אין לשנות את מועדי ההתייצבות - שירות התעסוקה

 127. שאלות הבהרה למומחה ד"ר צינמן

 128. ד"ר יוסף עאוני - מינוי מומחה

 129. תקנה 7 (3) לתקנות הבטחת הכנסה

 130. סעיף 14 לחוק לפיצוי לנפגעי גזזת

 131. גמלת ניידות - הפחתת אחוזי נכות

 132. ערעור 0% נכות בגין תאונת עבודה

 133. הגדרת "ילד נכה" - ביטוח לאומי

 134. סעיף 174 חוק ביטוח לאומי

 135. מענק לימודים למשפחה חד-הורית

 136. אי כושר בשיעור 74% ולא 75%

 137. אחות אחראית - תאונת עבודה

 138. הגדרת "עבודה נדרשת" בחוק

 139. 5% נכות תאונת עבודה

 140. חוקר באגף מע"מ - תאונת עבודה

 141. סירוב לעבוד בעבודה עם משמרות

 142. סירוב לעבוד - אין באפשרותה למצוא אדם שיטפל בתינוק

 143. בעיות בברך - טעות משפטית בהחלטת ועדה רפואית ?

 144. זכאות לדמי אבטלה - חופשת לידה

 145. מנהל מזנון - התקף לב

 146. פריצת דיסק - דמי פגיעה בעבודה

 147. אירוע מוחי - מנהל עבודה שכיר

 148. סעיף 158 חוק ביטוח לאומי

 149. שכר מינימום של 15 ש"ח לשעה

 150. סעיף 224(א) חוק ביטוח לאומי - גמלת סיעוד

 151. קשר בין תאונה לפגיעה ברגל

 152. ערעור על אפס אחוזי נכות

 153. ועדה רפואית לעררים לענין ניידות רכב

 154. השגחה מתמדת

 155. תביעה לתשלום הפרשי גמול מילואים

 156. תביעה להכיר בארוע מוחי

 157. החזרת תיק לבית הדין האזורי לצורך מינוי מומחה רפואי

 158. לא הושלמה תקופת אכשרה כנדרש בסעיף 161 לחוק הביטוח הלאומי

 159. הכרה בכאבי גב בגלל תאונת עבודה

 160. סעיף 157 לחוק הביטוח הלאומי

 161. החלטה של ועדה לתביעות על התיישנות

 162. ניצול מרות ביחסי עבודה - לחץ / איומים

 163. תאונת עבודה - חוקר באגף מע"מ

 164. מענק לימודים למשפחה חד-הורית

 165. מכונאי רכב - פריצת דיסק

 166. ערעור על דחיית תביעה בגלל חוות דעתו של מומחה רפואי

 167. פגיעה במהלך השתלמות

 168. תביעה - חשד ששותף מועל בכספים

 169. ועדה רפואית צילומי רנטגן עדכניים

 170. לא נרשם כעובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי - תאונת עבודה ?

 171. מחלה ביד - מיקרוטראומה ?

 172. תואר במחשבים - לשכת אבטלה

 173. סרוב לעבוד בעבודה - משמרות

 174. גמלת סיעוד - תעודת עיוור

 175. המועד להגיש ערעור כנגד החלטת המוסד לביטוח לאומי הוא 6 חודשים

 176. בקשה לחייב לשלם מזונות - בית דין לעבודה

 177. 80% מוגבלות ניידות

 178. כיסוי הוצאות אשפוז לידה - ביטוח לאומי

 179. נפילה בגלל סחרחורת בעבודה

 180. סעיף 174 חוק הביטוח

 181. עצמאי פגישה מחוץ למשרד - תאונת עבודה ?

 182. מעמדו של בעל שליטה בחברה כ"עובד" לצורך ענף ביטוח אבטלה

 183. עובד / בעל מניות - יחסי עובד מעביד ?

 184. הפליה מטעמי גיל - סעיף 2 (א) (1) חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה

 185. ד"ר א. ניימן - מינוי מומחה רפואי

 186. האם בעל מניות בחברה יכול ויחשב כעובד ?

 187. יחסי עובד מעביד - לא נערך הסכם עבודה

 188. זכות דמי מחלה מתחילה בתום 90 ימים

 189. סעיף 222 חוק ביטוח לאומי

 190. בקשה מעובד לחתום על טופס תקינות רכבים

 191. צבעי - דמי אבטלה

 192. סעיף 27 תקנון שירות התעסוקה

 193. שאלות הבהרה למומחה ד"ר מ. ביזר

 194. גמלת ניידות - הפחתת נכות מ - 80% ל - 40%

 195. תאונת עבודה - מטפלת בקשישים

 196. נכות זמנית נוירולוגית - ביטוח לאומי

 197. פרוטוקול ישיבת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 198. סעיף 213 לחוק הביטוח הלאומי

 199. מיקרוטראומה - ניקיון

 200. פיטורים בהריון - שמירת הריון

 201. ביטוח לאומי קיזוז 10% בגין - מצב קודם

 202. שתי תביעות בית דין לעבודהשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון