מהו ביטוח לאומי ?
תכליתו המרכזית של הביטוח הלאומי הסוציאלי הינה לממש את חובתה של המדינה להבטיח רף קיום מינימלי לכלל תושביה, כדי שלא ידרדר אדם אל מתחת לסף של חיים בכבוד.

חוק הביטוח הוא חוק סוציאלי, שבעיקרו נועד להגן על רמת חייהם של תושבי המדינה, להבטיח את עתידם הסוציאלי, לבל יימצאו בקרבנו תושבים חסרי כול, המהווים נטל על החברה, כתם על צביונה ופגם בתדמיתה של המדינה כישות שלטונית נאורה, הדואגת תדיר לרווחת תושביה.

חוק הביטוח הוא חוק סוציאלי מובהק, שמצד אחד מעניק את ההטבות בתנאים המפורשים בחוק לכלל הזכאים ומשתדל להעניק ביטוח סוציאלי לפחות ברמה מינימאלית לכלל הציבור, וכל זאת על-פי כללים ומבחנים השווים לכל נפש ואשר מוגדרים היטב בדין.

בית המשפט עמד לא אחת על תכליתו הסוציאלית של חוק הביטוח הלאומי ועל הצורך לפרש וליישם את החוק באופן שיגשים את יעדיו הסוציאליים.

המוסד לביטוח לאומי הינו תאגיד, כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית, והוא כפוף לפיקוחו הכללי של שר העבודה והרווחה (סעיפים 8(א) ו-8(ג) לחוק הביטוח הלאומי). בתורת תאגיד ציבורי, מהווה המוסד חלק מן המינהל הציבורי, וכפוף, ככל רשות מינהלית, לעקרון חוקיות המינהל ולביקורת שיפוטית מלאה על פעולותיו.

פועל יוצא מהיות המוסד אורגן ציבורי, שכוחו וסמכויותיו שאובים מן החוק, הוא, כי היחסים בינו לבין ציבור המבוטחים נובעים ונגזרים גם הם מן החוק.

אין מדובר ביחסים הנשלטים על-ידי המשפט הפרטי, אלא ביחסים מתחום המשפט הציבורי, המוגדרים כולם בחוק.

ככלל, דמי הביטוח הלאומי נגבים כאחוז מהכנסתו של המבוטח, כאשר בלוח י"א לחוק הביטוח הלאומי מוגדרות ההכנסה המזערית וההכנסה המרבית החייבות בדמי ביטוח, לפי סוגי המבוטחים.

בהתאם, סעיף 348 לחוק הביטוח הלאומי מורה כי, לענין דמי הביטוח, לא יבוא בחשבון סכום ההכנסה של מבוטח העולה על הסכום המרבי הקבוע בלוח י"א לחוק זה.

המוסד לביטוח לאומי הוא אחד מעמודי-התווך עליהם נשענת המדיניות החברתית בישראל. הוא פועל מכוח חוק הביטוח הלאומי, אשר התקבל בכנסת לראשונה בשנת 1953, ועבר פעמיים ניסוח משולב, לראשונה בשנת 1968, ולאחר מכן בשנת 1995.

חוק הביטוח הלאומי, כבר בראשיתו, שם לו למטרה להסדיר הענקת "ביטוח סוציאלי כולל" לתושבי המדינה, זאת, על בסיס קווי-היסוד של הממשלה הראשונה בישראל שהוקמה ביום 8.3.1949, בהם הוצהר כי המדינה תקים בשלבים פרוגרסיביים מערכת מוסדות לביטוח סוציאלי ועזרה הדדית מפני חוסר-עבודה, תאונה, נכות, זיקנה, יתמות ואלמנות.

נושא הביטוח הסוציאלי הועבר לבחינתה של ועדה בין-משרדית אשר מונתה עוד בשנת 1949 לצורך "עריכת תוכנית לביטוח סוציאלי במדינת ישראל", והדין-וחשבון שהגישה ועדה זו, הוא "דו"ח קנב", שימש בסיס להכנת הצעת חוק הביטוח הלאומי, ומאוחר יותר לנוסחו הראשון של החוק עצמו.

במקורו, הסדיר חוק הביטוח הלאומי רק ביטוח זקנה; ביטוח מוות (אשר לימים נקרא "ביטוח חיים", וכיום: "ביטוח שאירים"); ביטוח נפגעי עבודה; וביטוח אמהות (פרקים י"א, ה' ו-ג' לחוק בנוסחו דהיום, בהתאמה).

בהמשך, עוגנו בחוק ביטוחים נוספים: ביטוח ילדים (פרק ד' לחוק); ביטוח נפגעי תאונות (פרק ו' לחוק); ביטוח אבטלה (פרק ז' לחוק); ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד (פרק ח' לחוק); ביטוח נכות (פרק ט'); ביטוח סיעוד (פרק י'); תגמולים למשרתים במילואים (פרק י"ב); ותגמולים למתנדבים (פרק י"ג). (למידע נוסף מומלץ לפנות אל עורכי דין ביטוח לאומי).

הביטוח הסוציאלי
הביטוח הסוציאלי, ומסגרות החוק שנועדו להגשימו, הם מרכיב חשוב בהגשמת האידיאה של חברה המבוססת על אדני צדק, שוויון ודאגה סוציאלית לנזקק.

הביטוח הסוציאלי הוא ביטוי לדאגת החברה להבטחת אמצעי קיום מינימליים לפרט שאינו מסוגל לדאוג לעצמו מסיבות שאינן תלויות בו.

ייעודו של הביטוח הסוציאלי לפתור בעיות סוציאליות ולהושיט עזרה לאלה הזקוקים לה. הוא מושתת על עיקרון של סולידריות חברתית, ומטרתו להעניק ביטחון כלכלי לכל.

על-פי ראייה זו, הבטחת אמצעי קיום מינימאליים לנזקקים אינה רק אינטרס של הפרט הנצרך, אלא ערך חברתי כללי, המקרין על דמותה של החברה והמדינה כמדינת רווחה. (למידע נוסף מומלץ לפנות אל עורכי דין ביטוח לאומי).

מתי מגישים תביעה לביטוח לאומי ?
סעיפים 296(א) ו-296(ב) לחוק הביטוח הלאומי קובעים כדלקמן:

"מועד לתביעת גמלת כסף והתקופה שבעדה תשולם

(א) כל תביעה לגמלת כסף, תוגש למוסד תוך שנים עשר חודשים מהיום שבו נוצרה עילת התביעה.

(ב) הוגשה התביעה אחרי המועד האמור בסעיף קטן (א), וקבע המוסד כי התובע זכאי לגמלה בעד תקופה שקדמה להגשת התביעה, תשולם לו הגמלה שהוא זכאי לה, ובלבד שלא תשולם גמלה בעד תקופה העולה על 12 חודשים, שקדמו בתכוף לפני החודש שבו הוגשה התביעה כאמור; היתה התביעה שהוגשה כאמור, למענק או לגמלה אחרת שאינה משתלמת בעד תקופה מסוימת, ישולמו המענק או הגמלה האמורים, בתנאי שבחודש שבו הוגשה התביעה למוסד, טרם חלפו 18 חודשים מהחודש שבו נוצרו התנאים המזכים בגמלה."

שאלת פרשנותו של סע' 296 לחוק והכללים בדבר מועד הגשת תביעה למוסד, נדונו ע"י בית הדין הארצי בשורה של פסקי דין, ובהם: - עב"ל 1096/04 המוסד לביטוח לאומי – מוריס בדעאן
- עב"ל 96/03 דוד פריג' – המוסד לביטוח לאומי
- עב"ל 1245/02 המוסד לביטוח לאומי – מנחם אעידן

בפרשת בדעאן קבע בית הדין הארצי (כב' השופט צור) כי תביעה לגמלה יש להגיש תוך פרק זמן קבע "מהיום בו נוצרה עילת התביעה", כאמור בסע' 296(א) לחוק. לעניין זה, קבע בית הדין כי המושג "עילת תביעה" אינו מוגדר בחוק אך מושכלות ראשונים מלמדים כי "עילת תביעה" בקשר לאירוע מזכה בגמלה, הן הנסיבות העובדתיות המצמיחות את הזכות לתבוע גמלה, היינו אירוע הפגיעה או התאונה הרלוונטי. כב' השופט צור קובע בפסק הדין כי "סע' 296 לחוק יוצר קשר בין מועד היווצרות העילה (התאונה או הפגיעה) לבין מועד הגשת התביעה. קשר זה חיוני ומובן שהרי הגמלה נועדה להעניק לנפגע פיצוי כספי על הנכות שנגרמה לו ופשיטא שתביעה לגמלה יש להגיש בתכוף ככל האפשר למועד בו נוצרה 'עילת התביעה', היינו – אירוע הפגיעה".

בפרשת פריג', קבע בית הדין הארצי (כב' השופט פליטמן):

"על פי חוק הביטוח הלאומי יש לאבחן בין זכאות לגמלה לבין זכאות לתשלום גמלה. הזכאות לגמלה משמעה – שהתובע עונה על תנאי הדין המזכים בגמלה. הזכאות לתשלום גמלה נבחנת לאחר שקמה הזכאות לגמלה והיא מותנית בתנאים נוספים, כגון: זכאות לכפל קצבה על פי סעיף 320(ג) לחוק; תשלום דמי ביטוח על פי סעיף 366 לחוק; מועד הגשת התביעה למוסד על פי סעיף 296 לחוק וכו'.

התניית תשלום הגמלה, במועד הגשת התביעה לגמלה למוסד, עולה בקנה אחד עם תכלית תשלומה של הגמלה לשם מתן מענה לצרכי הקיום השוטפים של המבוטח." (למידע נוסף מומלץ לפנות אל עורכי דין ביטוח לאומי).

כפל גמלאות ביטוח לאומי
סעיף 320 (ט) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן: "החוק") קובע בזו הלשון:

קיבל זכאי לקצבת נכות לפי פרק ט' מענק לפי סעיף 107 או לפי סעיף 113, יהיה המוסד רשאי לנכות מקצבת הנכות את המענק או חלק ממנו, הכל לפי כללים, מבחנים ודרכי חישוב שנקבעו באישור ועדת העבודה והרווחה.

תקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (ניכוי מענק לפי פרק ה' לחוק מקצבת נכות לפי פרק ט') התשמ"ד – 1984 קובעת כך:

נכה עבודה שקיבל מענק, ותוך התקופה שלגביה חושב המענק נעשה זכאי לקבלת קיצבת נכות, תשולם לו הקיצבה בתקופה האמורה, אם סכום קיצבת הנכות המגיע לו בעד החודש הקובע (להלן - קיצבת נכות מלאה) עולה על סכום המענק בערכו החודשי.

תקנה 3 לתקנות קובעת כי התשלום יהיה בערך ההפרש בין הקצבאות:

עלתה קיצבת הנכות המלאה על סכום המענק בערכו החדשי, תשולם קיצבת נכות חלקית בשיעור השווה ליחס שבין הפרש הסכומים האמורים לבין קיצבת הנכות המלאה.

דין המענק כדין גמלת נכות מעבודה, היות שבא להחליפה. מכלל הן אתה שומע לאו, כאשר ערך גמלת הנכות מעבודה לחודש עולה על גובה קצבת הנכות הכללית לחודש, ואין פער בין הקצבאות לטובת הנכה, אין מקום לתשלום כפל גמלאות.

בעב"ל (ארצי) 88/98 המוסד לביטוח לאומי נ' גדעון נאמן (ניתן ביום 11.5.06) נדונה הסוגיה של כפל גמלאות כבענייננו, ונקבע שם מפורשות כי לשון הסעיף ברורה ואינה מאפשרת תשלום קצבת נכות כללית למי שקיבל מענק בגין גמלת נכות מעבודה, בנסיבות דומות לנסיבות דנן:

"חוק הביטוח הלאומי אינו מאפשר תשלום כפל גמלאות. קביעה זו נוגדת את הרעיון הביטוחי ואת הרעיון הטמון בתכליתו של הביטוח הסוציאלי. מטרתה של קצבה הוא להחזיר את מצבו של הניזוק לקדמותו. ...

ברי כי אין אדם יכול לקבל פיצוי כפול בגין אותה עילה, נכות או פגיעה. עמד על כך השופט י' אנגלרד בעניין הילה וייס (ע"א 1162/96 הילה וייס, קטינה, באמצעות הוריה ואחרים נ. אביעד יוסף מאק ואחרים פ"ד נג(2), 79). " ראו גם: בל (ת"א) 6386/04 אלוני יצחק נ' המוסד לביטוח לאומי (ניתן ביום 28.1.07) (למידע נוסף מומלץ לפנות אל עורכי דין ביטוח לאומי).

הגדרת "נכה"
"נכה" בביטוח לאומי מוגדר בסעיף 195 לחוק הביטוח הלאומי תשנ"ה – 1995 לאמור:

"'נכה' – מבוטח, למעט עקרת בית שכתוצאה מליקוי מתקיימים בו אחד מאלה:

(1) אין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד ואינו משתכר סכום השווה ל 25% מהשכר הממוצע.

(2) כושרו להשתכר מעבודה או ממשלח יד, וכן השתכרותו בפועל, צומצמו עקב הליקוי, בין בבת אחת ובין בהדרגה, ב50% או יותר."

סעיף זה מכיל בהגדרה של "נכה" מעבר להיותו בעל ליקוי, את האופן בו צמצם המבוטח את כושר השתכרותו, הווי אומר שרק אם צמצם המובטח את כושר השתכרותו יוכל להיכלל בהגדרת נכה ויוכל לקבל קצבת נכות.

האופן בו מתבצע החישוב של שיעור הצמצום לכלל המבוטחים קבוע בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (צמצום בהשתכרות), התשמ"ד – 1984 כדלקמן:

"לשם קביעת שיעור הצמצום בהשתכרותו של מבוטח, לעניין הגדרת 'נכה' שבסעיף 195(2) לחוק תובא בחשבון הכנסתו של המבוטח מעבודה או ממשלח יד בתקופה הקובעת, וכן הכנסתו החודשית מעבודה או ממשלח יד לאחר התאריך הקובע כדלקמן." (למידע נוסף מומלץ לפנות אל עורכי דין ביטוח לאומי).

סוגי הגמלאות להן זכאי נכה בביטוח לאומי
סעיף 199 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 מפרט את סוגי הגמלאות להן זכאי נכה. בין הגמלאות להן זכאי נכה הוא "שיקום מקצועי – לפי סעיפים 203 עד 205".

סעיף 204 קובע:

"שיקום מקצועי יינתן לפי אותם העקרונות והכללים ובאותן הדרכים החלים לגבי נפגע לפי פרק ה'. התקנות וההוראות בדבר שיקום מקצועי מכוח פרק ה' יחולו לגבי מבוטח כאמור בסעיף 203, בשינויים המחוייבים, זולת אם קבע השר הוראה אחרת".

לאור הוראת סעיף 204 לחוק, חלות על שיקום מקצועי לנכים בענף נכות כללית תקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), התשט"ז-1956 שהותקנו מכוח סעיף החוק שמופיע בנוסח המשולב של החוק מתשנ"ה כסעיף 88. (למידע נוסף מומלץ לפנות אל עורכי דין ביטוח לאומי).

דמי שיקום
תקנה 9(א)(2) לתקנות קובעת:

"(א) לנפגע שניתן לו שיקום מקצועי ישולמו –

(2) ההפרש שבין קיצבת הנכות המשתלמת לו ובין קיצבת הנכות שהיתה משתלמת לו אילו דרגת נכותו היתה 100% אם הוא מועסק בהכשרתו המקצועית לשיקום לא פחות מ-20 שעות לשבוע, או אם לדעת לשכת העבודה של שירות התעסוקה, עקב שיקומו הוא אינו ניתן לסידור בעבודה לתקופת היותו בהכשרה מקצועית.

אם אין משתלמת לו קיצבת נכות ונתמלאו התנאים כמאור – ישלום לו סכום השווה לקיצבה שהיתה משתלמת לו אילו דרגת נכות היתה 100% (להלן – דמי שיקום). ישנה לנפגע הכנסה ממשלח ידו בתקופת מתן השיקום המקצועי, רשאי פקיד השיקום, בשים לב למצבו הסוציאלי, להפחית דמי השיקום, במלואם או במקצתם, ובלבד שההפחתה לא תעלה על ההכנסה כאמור".

מתקנה 9(א)(2) עולה כי התנאי הראשי לזכאות לדמי שיקום הוא העסקה בהכשרה מקצועית לא פחות מ-20 שעות בשבוע, אך קיימת לכך חלופה: מתן אישור של שירות התעסוקה כי עקב שיקומו של הנכה אין הוא ניתן לסידור בעבודה לתקופת היותו בהכשרה מקצועית. (למידע נוסף מומלץ לפנות אל עורכי דין ביטוח לאומי).

גיל פרישה
סעיף 195 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי אדם שהגיע לגיל פרישה איננו מבוטח עוד בביטוח נכות לפי פרק ט'. הסעיף אינו מבחין בין המינים לעניין גיל הפרישה. גיל הפרישה השונה בין נשים לגברים, נובע מהגדרת גיל פרישה ומהטבלה שבתוספת א' לחוק (ראו לעיל סעיף 6). אולם עיון במתווה שבחוק, לבחינת גיל פרישה לצורך זכאות לקצבה, אכן מצביע שגיל פרישתה של אישה, בתור שכזו, הוא צעיר יותר. הבחנה זו שואבת חיותה, כאמור, מחוק גיל פרישה.

בנקודה זו יובהר, כי באומרנו "גיל פרישה" כוונתנו היא לגיל בו זכאי עובד לפרוש מעבודתו (לאור הוראות סעיף 3 לחוק גיל פרישה), להבדיל מגיל פרישת חובה (הכוונה לגיל בו ניתן לחייב את העובד לפרוש - סעיף 4 לחוק גיל פרישה).

כאמור בחוק גיל פרישה, קובע אף סעיף 195 לחוק הביטוח הלאומי העוסק בנכות כללית כך: "'מבוטח'- 'תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים וטרם הגיע לגיל פרישה'".

סעיף 1 לחוק ( הביטוח הלאומי) מגדיר -

'"גיל הפרישה" - הגיל הקבוע לגבר ולאשה, בהתאם לחודש לידתם, בחלק א' בלוח א'1;'".

על פי המצוין בלוח:גיל פרישתה של אישה אשר חודש ושנת לידתה הם כשל התובעת עומד על 60 שנים ואילו גיל פרישתו של גבר, שנולד בתאריך לידת התובעת, 67 שנים. (למידע נוסף מומלץ לפנות אל עורכי דין ביטוח לאומי).

ניכוי הכנסות מקצבת ביטוח לאומי
סעיף 202 לחוק הביטוח הלאומי, שעניינו ניכוי הכנסות מקצבה, קבע, נכון למועד הרלוונטי לתביעה (תיקון מס' 60 לחוק, ס"ח 1877 התשס"ג - 2002 עמ' 101), כדלקמן:נ

"(א) בסעיף זה, "הקצבה הקובעת" - סכום השווה לקצבה חודשית מלאה, ואם שולמה לנכה קצבה חודשית נוספת, סכום השווה לקצבה חודשית מלאה בצירוף הקצבה החודשית הנוספת.

(ב) עלתה קצבה של נכה על הקצבה הקובעת (לעודף זה ייקרא בחוק זה - יתרת הקצבה), ינהגו כך:

(1) כל הכנסה שהיתה לו לא תנוכה מסכום השווה לקצבה הקובעת;

(2) היתה לו הכנסה חודשית לפי סעיף 2(1), (2) או (8) לפקודת מס הכנסה בסכום העולה על 40% מהשכר הממוצע, ינוכו מיתרת הקצבה 60% מההכנסה העודפת;

(3) היתה לו הכנסה חודשית שלא לפי סעיף 2 (1), (2) או (8) לפקודת מס הכנסה, תנוכה הכנסה זו מיתרת הקצבה".

סעיף 195 לחוק (תיקון מס' 60), שהינו סעיף ההגדרות לפרק ט' - ביטוח נכות, מגדיר "הכנסה" לצורך אותו פרק, כדלקמן:

"הכנסה" - הכנסה שהשר קבע באישור ועדת העבודה והרווחה ומתאריך שקבע, וכל זמן שלא קבע כאמור - "הכנסה" כמשמעותה בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה, הכל למעט קצבת ילדים לפי פרק ד', ולמעט הענקות מכוח סעיף 40 (ב1)(2) לחוק חיילים משוחררים".

סעיף 195 לחוק בתיקונו האחרון (תיקון מס' 109), מגדיר "הכנסה מעבודה או ממשלח יד", כ"הכנסה חודשית, בפועל, לפי סעיף 2(1), (2) או (8) לפקודת מס הכנסה".

מכוח סמכותו לפי סעיף 195, התקין השר את תקנות הביטוח הלאומי (הגדרת הכנסת נכה), התשל"ו-1975, אשר תקנה 1 שבהן קובעת: "הכנסה" - לענין הגדרת הכנסה שבסעיף 127כא לחוק, היא הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה, למעט הכנסה הפטורה מתשלום דמי ביטוח לפי סעיף350(א)(1) 168(א)(1) לחוק ולפי תקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי-ביטוח), תשכ"ו-1966, וכן הטבות מכוח סעיף 9 לחוק והענקות לפי סעיף 40(ב1) לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949" (למידע נוסף מומלץ לפנות אל עורכי דין ביטוח לאומי).מאמרים ופסקי דין בנושא ביטוח לאומי הם מקור מידע חיוני להעמקת הידע בכל הקשור לביטוח לאומי, להלן רשימה מגוונת של פסקי דין בנושא ביטוח לאומי:

פסקי דין בנושא ביטוח לאומי

 1. גמלת שמירת הריון
 2. חישוב דמי לידה - בסיס שכר
 3. אוטם שריר הלב - תאונת עבודה
 4. הבטחת הכנסה - הכנסה רעיונית מנכסי מקרקעין
 5. ביטוח לאומי - תביעה על עישון פסיבי בעבודה
 6. אם חד הורית - קצבת נכות כללית רטרואקטיבית
 7. גמלת הבטחת הכנסה - חישוב הכנסה מנכס
 8. פגיעה בעבודה - ליקוי שמיעה בגלל רעש
 9. קצבת שארים - ידועה בציבור
 10. זכאות אלמן לתשלום קצבת שאירים
 11. גמלת הבטחת הכנסה - ניהול משק בית משותף
 12. גמלה לשמירת הריון - אי קבלת אישור רפואי
 13. הפסקת עבודה לצורך שמירת הריון
 14. מענק במקרה של פקיעת זכאות לקצבת שאירים עקב נישואין
 15. תשלום יתר גמלת הבטחת הכנסה - ניכוי חוב מקצבת ילדים
 16. אי הכרה באירוע אוטם שריר הלב
 17. גמלת ילד נטוש - הבטחת הכנסה
 18. זימון בדיקה מחדש קביעת נכות וועדה רפואית
 19. תאונת עבודה עצמאי – דו"ח שנתי הכנסות
 20. יחסי עובד ומעביד בן משפחה - ביטוח לאומי
 21. גמלת הבטחת הכנסה - לימודים
 22. ירידה בשמיעה - מנעולן משחיז
 23. סעיף 77 (א) חוק ביטוח לאומי
 24. בקשה חידוש דיון בקביעת נכות כללית - תקנה 37
 25. מיקרוטראומה - פגיעה בעבודה בכתף יד ימין
 26. הכרה פגיעה בעבודה ביטוח לאומי - גב ירך
 27. פטרת העור והציפורניים - פגיעה בעבודה רטיבות
 28. ליקוי בברכיים תוצאה של אירוע תאונתי שאירע בעבודה
 29. תשלום דמי אבטלה - לא הושלמה תקופת האכשרה
 30. תביעה לתשלום דמי אבטלה - עובד עצמאי נגר
 31. דמי פגיעה עקב בקע מפשעתי
 32. כתב תביעה כנגד מנכ"ל ביטוח לאומי
 33. דמי אבטלה - גרושה 2 ילדים
 34. סטיה של ממש מהדרך המקובלת על התובע מביתו לעבודתו
 35. החמרה בגין פגיעה בעבודה בגב
 36. סעיף 58 ביטוח לאומי
 37. ערעור ביטוח לאומי - בהרכב הועדה לא נכלל נוירולוג על אף שמדובר בפגימה בתחום הנוירולוגי
 38. התמוטטות עצבים - גמלת שירותים מיוחדים
 39. סעיף 14 (א) חוק הבטחת הכנסה
 40. תביעה מסגר עצמאי פגיעה בעבודה נפילה בתוך בית מלאכה
 41. בעיה באצבעות - ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי
 42. בקע מפשעתי בקע טבורי כתוצאה מתאונה בעבודה
 43. תביעה לתשלום דמי פגיעה - התיישנות
 44. פסק דין הצהרתי - ליקוי בברכיים פגיעה בעבודה
 45. כאבי צוואר וכתף שמאל תוצאה של פגיעה בעבודה
 46. מורה דרך מלווה - אירוע המוחי תאונת עבודה ?
 47. תשלום דמי פגיעה עקב תאונה בנסיעה לכיוון חנות
 48. עלה נוסע למונית והחל להשתולל ולדרוש כסף תוך כדי איום - תאונת עבודה ?
 49. ניהלה חנות לדברי מאפה - הגישה תביעה לקבלת דמי לידה
 50. תביעה לדמי אבטלה בגין תקופת הכשרה מקצועית
 51. מענק למובטל שעובד בעבודה מועדפת
 52. ערעור ועדה רפואית לעררים לנפגעי גזזת - עוורון
 53. החלטתה של הועדה הרפואית לעררים - לא חל שינוי בדרגת הנכות הצמיתה
 54. ערעור על החלטת ועדת הערר שליד שירות התעסוקה בהרצליה
 55. 40% מוגבלות בניידות - ערעור הועדה הרפואית לעררים
 56. קצבת זקנה עולה על ההכנסה המזכה בהשלמת הכנסה ?
 57. דמי אבטלה - תובע לא מבוטח בביטוח אבטלה כחוק
 58. 50% מוגבלות בניידות - ערעור על החלטת הועדה לעררים
 59. האם מאמץ ומתח מתמשך אינם אירוע תאונתי ?
 60. התנגדות להפניית שאלות הבהרה למומחה - ויכוח עם המומחה ?
 61. ערעור ועדה רפואית - נכות של 5% בגין הפגיעה בעבודה
 62. בדיון מחדש אין החמרה במצב - ערעור החלטת הועדה הרפואית לעררים
 63. גיל 22 נפסקה קצבת שארים למרות שנותרה לו עוד שנה עד תום שרותו הסדיר בצה"ל
 64. תקנה 10 (ג) תקנות הבטחת הכנסה
 65. סכרת תעוקת לב 33% נכות - ועדה רפואית נכות כללית
 66. תביעתה לתשלום דמי אבטלה - סיוע משפטי
 67. קיצבת זיקנה - תקופת אכשרה
 68. תביעה לדמי לידה - עבדה שלא במשק ביתה
 69. עובד חשוף לרעש - ירידה בשמיעה
 70. נהג משאית שכיר תאונת עבודה
 71. 78% אחוזי נכות בגין פגיעה בעבודה
 72. סירוב ביחס לעבודה כקופאית שופרסל
 73. נכות כללית - 36% נכות רפואית
 74. תאונה לא אירעה במהלך העבודה או בהקשר אליה
 75. שרברב - ליקוי בכפות הידיים - תוצאה של פגיעה בעבודה ?
 76. נדחתה תביעה לדמי אבטלה - עבד כשכיר
 77. האם הגורם הישיר לכאב ברגל היא החבלה בעבודה ?
 78. 5% נכות לפי סעיף 37 (8) (א) בגין תאונה בעבודה
 79. גימלת הבטחת הכנסה - תלמיד במכללה
 80. תביעת התובע נדחתה בטענה כי אינו בגדר "מבוטח" לצורך דמי אבטלה על פי החוק
 81. סעיף 161 חוק הביטוח הלאומי
 82. 10% אחוזי נכות צמיתה בגין פגיעה בעבודה
 83. הועדה הרפואית לעניני ניידות - קשיי הליכה, צליעה היצרות תעלת עמוד השדרה
 84. תשלום דמי פגיעה עקב ירידה בשמיעה
 85. סעיף 123 חוק הביטוח הלאומי
 86. בקשה לדיון מחדש בגין החמרת מצב
 87. ערעור על פי החוק לפיצוי נפגעי גזזת
 88. מהו סירוב מוצדק לעבודה על פי חוק הביטוח הלאומי ?
 89. סעיף 166 (ד) חוק הביטוח הלאומי
 90. פגיעה בעבודה - נתפס גבו ולא יכול היה לזוז
 91. 24% נכות בגין פגיעה בעבודה
 92. 10% נכות בגין תאונה בעבודה
 93. תקנות הביטוח הלאומי דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה
 94. סעיף 42 חוק שירות המדינה (גמלאות)
 95. מענק עבודה מועדפת
 96. תביעה ליקוי בגב
 97. מצב בריאותי קונסטיטוציונלי
 98. סעיף 80 (1) חוק הביטוח הלאומי
 99. עבודה בחנות - מאמצים פיזיים ?
 100. העדר קשר בין החבלה בעמוד השדרה לבקע הטבורי ?
 101. 25% נכות בגין תאונה בעבודה
 102. ברנדיל למעלה - מחלת מקצוע כאבים ביד
 103. סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי
 104. תביעה לתשלום קצבת שאירים - הגדרת "אלמנה"
 105. פגיעה בעבודה על פי סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי
 106. הגבלת תנועות עמוד שידרה מותני בצורה קלה
 107. עוזר מנופאי כאבי גב
 108. צו סווג מבוטחים
 109. פרופ' אליהו להמן - מינוי מומחה
 110. נכות זמנית בשיעור 50%
 111. לשכת התעסוקה - עבודה המצריכה שעתיים עבודה ביום
 112. בקשה להפנות שאלות הבהרה למומחה בקשר לחוות דעתו
 113. סעיף 158 לחוק ביטוח לאומי
 114. קורס הכשרה מקצועית של משרד העבודה - דמי אבטלה
 115. תאונת עבודה - מורה לנהיגה
 116. קבלן בניין תאונה בעבודה
 117. ד"ר רוני וולף מינוי מומחה
 118. דמי אבטלה מינימרקט
 119. תאונת עבודה שכיר בנגריה
 120. מודליסטית - פגיעה בעבודה
 121. סעיף 166 (ד) חוק הביטוח הלאומי
 122. 5% נכות בגין פגיעה באוזן
 123. סעיף 213 חוק הביטוח הלאומי
 124. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים לנפגעי עבודה
 125. זכאות 180 ימי אי-כושר ע"י רופאה
 126. אין לשנות את מועדי ההתייצבות - שירות התעסוקה
 127. שאלות הבהרה למומחה ד"ר צינמן
 128. ד"ר יוסף עאוני - מינוי מומחה
 129. תקנה 7 (3) לתקנות הבטחת הכנסה
 130. סעיף 14 לחוק לפיצוי לנפגעי גזזת
 131. גמלת ניידות - הפחתת אחוזי נכות
 132. ערעור 0% נכות בגין תאונת עבודה
 133. הגדרת "ילד נכה" - ביטוח לאומי
 134. סעיף 174 חוק ביטוח לאומי
 135. מענק לימודים למשפחה חד-הורית
 136. אי כושר בשיעור 74% ולא 75%
 137. אחות אחראית - תאונת עבודה
 138. הגדרת "עבודה נדרשת" בחוק
 139. 5% נכות תאונת עבודה
 140. חוקר באגף מע"מ - תאונת עבודה
 141. סירוב לעבוד בעבודה עם משמרות
 142. סירוב לעבוד - אין באפשרותה למצוא אדם שיטפל בתינוק
 143. בעיות בברך - טעות משפטית בהחלטת ועדה רפואית ?
 144. זכאות לדמי אבטלה - חופשת לידה
 145. מנהל מזנון - התקף לב
 146. פריצת דיסק - דמי פגיעה בעבודה
 147. אירוע מוחי - מנהל עבודה שכיר
 148. סעיף 158 חוק ביטוח לאומי
 149. שכר מינימום של 15 ש"ח לשעה
 150. סעיף 224(א) חוק ביטוח לאומי - גמלת סיעוד
 151. קשר בין תאונה לפגיעה ברגל
 152. ערעור על אפס אחוזי נכות
 153. ועדה רפואית לעררים לענין ניידות רכב
 154. השגחה מתמדת
 155. תביעה לתשלום הפרשי גמול מילואים
 156. תביעה להכיר בארוע מוחי
 157. החזרת תיק לבית הדין האזורי לצורך מינוי מומחה רפואי
 158. לא הושלמה תקופת אכשרה כנדרש בסעיף 161 לחוק הביטוח הלאומי
 159. הכרה בכאבי גב בגלל תאונת עבודה
 160. סעיף 157 לחוק הביטוח הלאומי
 161. החלטה של ועדה לתביעות על התיישנות
 162. ניצול מרות ביחסי עבודה - לחץ / איומים
 163. תאונת עבודה - חוקר באגף מע"מ
 164. מענק לימודים למשפחה חד-הורית
 165. מכונאי רכב - פריצת דיסק
 166. ערעור על דחיית תביעה בגלל חוות דעתו של מומחה רפואי
 167. פגיעה במהלך השתלמות
 168. תביעה - חשד ששותף מועל בכספים
 169. ועדה רפואית צילומי רנטגן עדכניים
 170. לא נרשם כעובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי - תאונת עבודה ?
 171. מחלה ביד - מיקרוטראומה ?
 172. תואר במחשבים - לשכת אבטלה
 173. סרוב לעבוד בעבודה - משמרות
 174. גמלת סיעוד - תעודת עיוור
 175. המועד להגיש ערעור כנגד החלטת המוסד לביטוח לאומי הוא 6 חודשים
 176. בקשה לחייב לשלם מזונות - בית דין לעבודה
 177. 80% מוגבלות ניידות
 178. כיסוי הוצאות אשפוז לידה - ביטוח לאומי
 179. נפילה בגלל סחרחורת בעבודה
 180. סעיף 174 חוק הביטוח
 181. עצמאי פגישה מחוץ למשרד - תאונת עבודה ?
 182. מעמדו של בעל שליטה בחברה כ"עובד" לצורך ענף ביטוח אבטלה
 183. עובד / בעל מניות - יחסי עובד מעביד ?
 184. הפליה מטעמי גיל - סעיף 2 (א) (1) חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה
 185. ד"ר א. ניימן - מינוי מומחה רפואי
 186. האם בעל מניות בחברה יכול ויחשב כעובד ?
 187. יחסי עובד מעביד - לא נערך הסכם עבודה
 188. זכות דמי מחלה מתחילה בתום 90 ימים
 189. סעיף 222 חוק ביטוח לאומי
 190. בקשה מעובד לחתום על טופס תקינות רכבים
 191. צבעי - דמי אבטלה
 192. סעיף 27 תקנון שירות התעסוקה
 193. שאלות הבהרה למומחה ד"ר מ. ביזר
 194. גמלת ניידות - הפחתת נכות מ - 80% ל - 40%
 195. תאונת עבודה - מטפלת בקשישים
 196. נכות זמנית נוירולוגית - ביטוח לאומי
 197. פרוטוקול ישיבת ועדה רפואית ביטוח לאומי
 198. סעיף 213 לחוק הביטוח הלאומי
 199. מיקרוטראומה - ניקיון
 200. פיטורים בהריון - שמירת הריון
 201. ביטוח לאומי קיזוז 10% בגין - מצב קודם
 202. שתי תביעות בית דין לעבודה
 203. מהי הגדרת עובד לפי חוק ביטוח לאומי ?
 204. ביטוח לאומי - תביעת שיבוב / תחלוף
 205. החלטה של מנהל מיוחד פרוק חברה – הגדרת עובד
 206. אוטם שריר הלב – התקף לב של פסיכיאטר - תאונת עבודה ?
 207. בעיות גב של אחות בגלל הרמת חולים - תאונת עבודה ?
 208. ד"ר דוד אנגל – מינוי מומחה רפואי ביטוח לאומי
 209. סרוב לעבוד בניקיון לאחר הפניה של לשכת התעסוקה
 210. שמירת הריון מורה של משרד החינוך
 211. עיקול בגלל חוב לביטוח לאומי
 212. חישוב לא נכון של דמי לידה ע"י ביטוח לאומי – מה עושים ?
 213. דחייה של תביעה לתשלום דמי פגיעה בגין תאונת עבודה
 214. צבירת תקופת אכשרה דמי אבטלה של עובד שכיר
 215. נכות כללית עקרת בית – תביעה ביטוח לאומי
 216. ערעור על נכות - צדק טבעי
 217. חוקר פרטי עצמאי – תאונת עבודה ביטוח לאומי
 218. ירידה בשמיעה זכויות ביטוח לאומי
 219. השלמת הכנסה ידועה בציבור
 220. רכב קובע - ניידות ביטוח לאומי
 221. זכאות לקצבת זקנה
 222. הכרה במחלת נפש ע"י ביטוח לאומי כתאונת עבודה
 223. ניתוח מעקפים ביטוח לאומי
 224. אפילפסיה - נכות כללית ביטוח לאומי ?
 225. תאונת עבודה – פציעה באצבע - ביטוח לאומי
 226. פגיעה באצבע - דמי פגיעה ביטוח לאומי
 227. תקיפה פגיעה בעין – תאונת עבודה ביטוח לאומי
 228. קצבת זיקנה ערעור
 229. ערעור דמי לידה בית דין לעבודה
 230. נכות 75 אחוז ביטוח לאומי – נכות כללית
 231. זכאות מענק עבודה ביטוח לאומי
 232. איך מוכיחים אירוע תאונתי ? ביטוח לאומי
 233. סעיף 223 חוק הביטוח הלאומי - שירותי סיעוד / השגחה
 234. מי נחשב תושב ישראל זכאי לקבל שירותי בריאות ?
 235. פגיעה עקב תיקון עבודות חשמל בבית – תאונת עבודה ?
 236. 50 אחוז נכות – גמלת ניידות ביטוח לאומי ?
 237. תקנה 11 תקנות הביטוח הלאומי מקדמות
 238. שירותים מיוחדים ביטוח לאומי
 239. ביטוח לאומי - זכאות קצבת תלויים מוות טבעי ?
 240. האם פגיעה ע"י עובדים בעבודה נחשבת תאונת עבודה ?
 241. מה צריך בשביל לקבל דמי אבטלה ?
 242. כמה זמן צריך לעבוד כדי לקבל דמי אבטלה ?
 243. פגיעה שמיעה נגר
 244. נזיפות מלקוחות - תביעה בגין זכויות עובד
 245. נזק אוזניים בעבודה – ביטוח לאומי
 246. בקע מפשעתי – זכויות ביטוח לאומי
 247. נכות זמנית 50 אחוז
 248. נכות 5 אחוז - ערעור
 249. מעלית נתקעה - התקף לב בגלל לחץ – זכויות ביטוח לאומי
 250. סעיף 10 חוק הביטוח הלאומי
 251. ערעור על ועדה רפואית ביטוח לאומי – דוגמא
 252. איך מערערים על דמי פגיעה ?
 253. נהג מונית בעיות גב – זכויות ביטוח לאומי
 254. שיקום מקצועי ביטוח לאומי – איך מגישים תביעה ?
 255. ביטוח לאומי ניידות - זכויות ילדים
 256. מהו פסק דין הצהרתי בעניין הכרה בתאונת עבודה בביטוח לאומי ?
 257. ביטוח לאומי לא קיבל אישור רפואי לגבי שמירת הריון – מה עושים ?
 258. סעיף 36 חוק הנכים תגמולים ושיקום
 259. הבטחת הכנסה רכב רשום על נהג חסר רישיון נהיגה
 260. הבטחת הכנסה ביטוח לאומי בן זוג עובד
 261. האם מאמץ פיזי בעבודה יכול לגרום התקף לב ?
 262. הכרה מחלת מקצוע – אי זכאות לקבלת גמלה
 263. נכות זמנית 20 אחוז ביטוח לאומי
 264. ועדה רפואית של ביטוח לאומי לא התייחסה חוות דעת פרטית
 265. דמי אבטלה חבר קיבוץ
 266. זכויות גרושה גמלת שאירים ביטוח לאומי
 267. הבטחת הכנסה סטודנטים
 268. תביעה של ביטוח לאומי נגד גורם אחר - האם יש התיישנות ?
 269. בעיות גב פועל יצור - זכויות ביטוח לאומי
 270. פגיעה בשמיעה - מיקרוטראומה ?
 271. פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי
 272. נהג מונית שרות בעיות גב
 273. גמלה ילד נכה ביטוח לאומי - בדיעבד / רטרואקטיבית ?
 274. טעות של ועדה רפואית ביטוח לאומי
 275. 10 אחוז נכות פגיעה בגב ביטוח לאומי
 276. ביטול קצבת נכות כללית בגלל הכנסות עבודה
 277. הבטחת הכנסה - עברת בעלות פיקטיבית של רכב
 278. אגודת מים זכויות עובדים ביטוח לאומי
 279. גמלת שאירים אלמן ביטוח לאומי
 280. הרמת מלט - מאמץ לא רגיל ?
 281. קצבת שאירים אלמן ביטוח לאומי
 282. תמריץ מעסיקים - חוק עידוד המגזר העסקי
 283. מכתב דחיה דמי אבטלה
 284. 50 אחוז נכות נפשית ביטוח לאומי
 285. זכאות דמי לידה למי שלא עבד
 286. פגיעה טיול מהעבודה - תאונת עבודה ?
 287. טיול ועד עובדים בנק - תאונת עבודה
 288. שמירת הריון דחייה של ביטוח לאומי - מה עושים ?
 289. חישוב קצבת נכות מעבודה
 290. תאונה בדרך מהבית לעבודה - מה ההגדרה של "בית" ?
 291. עבודה נדרשת מועדפת
 292. אפילפסיה תאונת עבודה ?
 293. אסיר נכות ביטוח לאומי
 294. קטרקט עיניים חשיפה לשמש - תאונת עבודה ביטוח לאומי ?
 295. סרטן בגלל עבודה או עישון ?
 296. העברת דיון לבית הדין האזורי לעבודה - סמכות ייחודית
 297. רעש בעבודה
 298. 30 אחוז נכות זמנית ביטוח לאומי
 299. אוטם לב בעבודה
 300. האם נכסי מקרקעין שוללים גמלת הבטחת הכנסה ?
 301. ילד נכה ביטוח לאומי - ערעור
 302. קצבת זקנה ביטוח לאומי - מתי מגישים בקשה ?
 303. הפסקת עבודה לפני הריון - זכאות דמי לידה
 304. קצבת ילדים - תנאי זכאות
 305. עבודה עסק משפחתי - דמי אבטלה ?
 306. ערעור ביטוח לאומי צלקת
 307. ביטוח לאומי פוסט טראומטי
 308. דמי לידה דחייה של ביטוח לאומי
 309. עבודה עסק משפחתי - זכאות דמי לידה ?
 310. תביעה קצבת תלויים ביטוח לאומי
 311. ערעור על ועדה של ניידות ביטוח לאומי
 312. מי זכאי לגמלת סיעוד מביטוח לאומי ?
 313. זכויות עובד פגיעה בשמיעה
 314. אסיר משוחרר - גמלת הבטחת הכנסה ביטוח לאומי
 315. דמי פגיעה עצמאי
 316. גמלת סיעוד ביטוח לאומי בדיקה של אחות
 317. התיישנות קצבת זקנה - איחור בקשה ביטוח לאומי
 318. קצבת ילדים - מגורים
 319. 30 אחוז נכות ביטוח לאומי
 320. האם ביטוח לאומי יכול להוריד נכות ?
 321. הערכת תלות גמלת סיעוד ביטוח לאומי
 322. תקופת אכשרה דמי אבטלה - סעיף 161 לחוק ביטוח לאומי
 323. הבטחת הכנסה גרושה
 324. מה ההגדרה של עבודה מועדפת ?
 325. השלמת הכנסה זכאות עצמאי
 326. הבטחת הכנסה זכויות ילדה
 327. הסכם ניידות - החלטה של לשכת הבריאות המחוזית
 328. זכאות גמלת שירותים מיוחדים ביטוח לאומי
 329. כל מה שרציתם לדעת על עבודה מועדפת
 330. מזונות ביטוח לאומי פשיטת רגל
 331. מה ההגדרה של אירוע חריג בעבודה ?
 332. פגיעה במהלך תיקון בבית – ביטוח לאומי
 333. הוכחה של תאונת עבודה ביטוח לאומי – ראשית ראיה
 334. גולגולת דקה ביטוח לאומי
 335. גמלת ילד נכה רטרואקטיבית - ביטוח לאומי
 336. הבטחת הכנסה רכב
 337. חשיפה לקור בעבודה – נכות ביטוח לאומי ?
 338. דמי אבטלה שכיר
 339. האם פגיעה במהלך כנס מטעם העבודה נחשבת תאונת עבודה ?
 340. קורס להכשרה מקצועית ביטוח לאומי
 341. דמי אבטלה מטפלת
 342. תביעה נגד ביטוח לאומי פעולת איבה
 343. גב נתפס ביטוח לאומי
 344. דמי אבטלה אין יחסי עובד מעביד
 345. הכרה בהתקף לב כתאונת עבודה
 346. הליך מנהלי פגום צו מניעה
 347. הכרה באירוע מוחי כתאונת עבודה
 348. תקנה 15 ביטוח לאומי
 349. ערעור הבטחת הכנסה הבטחת הכנסה
 350. יחסי עובד מעביד בעל ואישה
 351. זכאות מובטל דמי אבטלה – במהלך הכשרה מקצועית
 352. חקירה נגדית שאלות בכתב
 353. תשלום דמי אבטלה למי שנמצא בהכשרה מקצועית
 354. ביטוח לאומי נהג משאית
 355. דמי אבטלה ערעור
 356. קצבת זקנה עולה חדש
 357. אפיקונדיליטיס ביטוח לאומי נכות
 358. נכות ביטוח לאומי פטור מס רכישה
 359. סיעוד הגדרת פעולות יום יום - לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות
 360. דמי אבטלה קורס ?
 361. עתירה לבג"צ על דמי אבטלה
 362. הארכת אשרת שהייה בישראל
 363. בקשה לפסילת שופט
 364. אישור מומחה רפואה תעסוקתית - החמרה
 365. פטור מעירבון בגלל קשיים כלכליים
 366. דמי אבטלה בזמן הכשרה מקצועית ?
 367. זכאות לקצבת זיקנה - האם צריך להיות תושב ?
 368. בקשה לאיחוד דיון - דוגמא
 369. עקר בית - תשלום דמי ביטוח לאומי ?
 370. ביטול חוב ביטוח לאומי
 371. עתירה נגד פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה
 372. בקשה לפטור מהפקדת עירבון – עתירה בג"ץ
 373. בקשה לבג"צ להתערב בפסק דין
 374. התקף לב בגלל מתח – תאונת עבודה ?
 375. סעיף 50 לחוק הביטוח הלאומי - גמלה שמירת הריון
 376. תאונת עבודה יועץ מס
 377. עשית עושר ולא במשפט - ביטוח לאומי
 378. טיפול חוב לעובדים ע"י מפרק
 379. דמי לידה – תוספת דמי הבראה ?
 380. קצבת זקנה תושב ישראל / תושב חוץ
 381. קצבת ילדים - תושב ישראל
 382. סעיף 252 לחוק הביטוח הלאומי
 383. ביטול מכרז של ביטוח לאומי
 384. הארכת מועד ערעור על החלטת מפרק
 385. זכויות מתנדבים ביטוח לאומי
 386. סעיף 258 חוק הביטוח הלאומי - הגדרת אלמנה
 387. הארכת חופשת לידה - סעיף 51 לחוק הביטוח הלאומי
 388. עיקול זמני על כספים מוחזקים - ביטוח לאומי
 389. הסכמתם של מאלפי כלבי נחייה לעיוורים
 390. הכרה בנכות פעולת איבה
 391. עתירה של מאלף כלבים
 392. ביטוח לאומי פעולת איבה / טרור - שאלת הסמכות ?
 393. הפחתת קצבת זקנה
 394. האם חוקי להפחית קצבת זקנה ביטוח לאומי ?
 395. ביטוח בריאות למי שאינו תושב ?
 396. סעיף 329 לחוק הביטוח הלאומי - זקיפת פיצויים לחשבון הגמלה
 397. זכות הזקיפה
 398. הזכות לקיום בכבוד
 399. ערובה - מימוש משכון
 400. תיקון סעיף 2 א לחוק הביטוח הלאומי
 401. פרופ' יואב ציפמן – מינוי מומחה רפואי
 402. פגיעת הלם פיגוע – ביטוח לאומי
 403. זכאות לקצבת זקנה אם עוברים לחו"ל
 404. אירוע מוחי בגלל העברה בתפקיד
 405. גישה למאגר מידע משרד הפנים – פגיעה בפרטיות ?
 406. שלילת גמלאות ביטוח לאומי שוהה שלא כדין בישראל
 407. עתירה ביטול פסק דין בית דין ארצי לעבודה
 408. עתירה על פרישה בגלל מצב רפואי
 409. עתירה לבג"ץ על דחיית ערעור בית דין לעבודה
 410. מסירת מידע רפואי ביטוח לאומי – פגיעה בפרטיות ?
 411. חוק דמי אבטלה
 412. חוק הגיור
 413. חוק גיוס חובה
 414. חוק כניסה לישראל
 415. חוק השבות
 416. חוק לישראל
 417. חוק מבקר המדינה
 418. חוק מאגרי מידע
 419. חוק נהרי
 420. חוק נכסים של נספי שואה
 421. חוק נכסי המדינה
 422. חוק מוגבלויות
 423. חוק אימוץ ילדים
 424. חוק נגד הכחשת שואה
 425. חוק תרומת איברים
 426. חוק פונדקאות
 427. חוק נוער
 428. חוק קצבת ילדים
 429. חוק קצבת זקנה
 430. חוק זכויות יולדת
 431. חוק הבטחת הכנסה
 432. חוק הפריה חוץ גופית
 433. חוק הרבנות
 434. חוק ליקויי למידה
 435. חוק דגל ישראל
 436. חוק חיילים משוחררים
 437. חוק צה"ל
 438. חוק סיעוד
 439. חוק קצבת שארים
 440. חוק טיפולי פוריות
 441. חוק ועדות חקירה
 442. חוק הכשרות המשפטית
 443. חוק אמהות
 444. חוק הליכי חקירה והעדה
 445. חוק טיפול שיניים חינם
 446. חוק התנתקות
 447. חוק הלוביסטים
 448. חוק התקציב
 449. חוק הליבה
 450. חוק הכנסת
 451. חוק טיפול בחולי נפש
 452. חוק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 453. חוק מעונות יום שיקומיים
 454. חוק ביטוח אבטלה
 455. חוק הרצל
 456. חוק היועץ המשפטי לממשלה
 457. חוק הווטרנים
 458. חוק הצהרת מוות
 459. חוק המרת דת
 460. חוק הפרוצדורה של בתי הדין המוסלמים הדתיים
 461. חוק הקאדים
 462. חוק מאבחנים דידקטיים
 463. חוק שיניים
 464. חוק בריאות
 465. חוק אלמנות צה"ל
 466. חוק בריאות הנפש
 467. חוק בחירות
 468. חוק נישואים אזרחיים
 469. חוק בדיקת רקמות
 470. חוק אבהות
 471. חוק בשורת איוב
 472. חוק משפחות שכולות
 473. חוק שחרור על תנאי ממאסר
 474. חוק אשפוז כפוי
 475. חוק דרעי
 476. חוק חולי נפש
 477. חוק אפוטרופוס
 478. חוק אסירי ציון
 479. חוק אמנת האג
 480. חוק אלימות במשפחה
 481. חוק ברית הזוגיות
 482. חוק דמי לידה
 483. חוק גביית קנסות
 484. חוק גזזת
 485. חוק אחריות המדינה
 486. חוק ארכיונים
 487. חוק מזונות
 488. חוק גיל הנישואין
 489. חוק דחיית שירות
 490. חוק בדר עופר
 491. חוק גנדי
 492. חוק בגידה
 493. חוק גיל ההסכמה
 494. חוק ארוחה יומית לתלמיד
 495. חוק לא תעמוד על דם רעך
 496. פוסט טראומה אחרי פיגוע
 497. הכרה באדם ערבי נפגע בפיגוע ?
 498. הגשת תביעה אחרי שבע שנים
 499. זכאות לקצבת הבטחת הכנסה
 500. ערעור על ועדה רפואית לעררים
 501. התייצבות חלקית לשכת האבטלה
 502. מתי משלמים הבטחת הכנסה ?
 503. תביעה נגד פקיד ביטוח לאומי - רשלנות עובד ?
 504. תושבות ביטוח בריאות
 505. האם עקר בית משלם ביטוח לאומי ?
 506. תביעה לקביעת תושבות
 507. סעיף 58 לחוק ביטוח בריאות
 508. ילד נכה ביטוח לאומי
 509. תסמונת התעלה הקרפלית - ביטוח לאומי
 510. אירוע חריג - הגדרת "אירוע חריג"
 511. גזזת - ערעור על החלטת ועדת מומחים
 512. חרדות בגלל פיגוע ?
 513. פגיעה נפשית פיגוע
 514. הוצאות אשפוז תאונת עבודה
 515. סעיף 328 לחוק הביטוח הלאומי - זכות שיפוי
 516. ויתור על זכויות ביטוח לאומי - האם אפשר לוותר ?
 517. זכויות יורשים לקבל גמלה מביטוח לאומי
 518. שירותים מיוחדים ביטוח לאומי - ערעור
 519. מענק עבודה נדרשת
 520. אגרה על רדיו
 521. חריגת שופט ממסגרת דיון
 522. סמכות בלעדית בית משפט לענייני משפחה
 523. מעמד קטין חוזר / תעודת קטין חוזר
 524. החלטה אדם לא תושב ישראל – מה עושים ?
 525. קטין חוזר זכויות
 526. תביעה על תקיפה של חיילים
 527. ביטול תעודת עולה / ביטול אזרחות


שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון