תביעה סילוק יד ופינוי דירה - בקשה לדחות על הסףהחלטה

1. בפני בקשתם של הנתבעים לדחות את התובענה על הסף. המדובר בתובענה אשר הוגשה על-ידי התובע ועניינה סילוק ידם ופינויים של הנתבעים מדירה בת שלושה חדרים ומבור מים הנמצאים בבניין בבית חנינא, ברח' כעב בן זוהיר, הידוע גם כחלקה 16 בגוש 30610 (להלן: המקרקעין).


התובע טוען, כי בעת שעבד בסעודיה, בשנת 1955, שלח כספים לאחיו ח'ליל מוחמד חוסין קימרי (שהלך לעולמו) (להלן: ח'ליל), הוא אביה של הנתבעת השניה, על-מנת שירכוש עבורו קרקע ויבנה עליה בנין. הטענה היא, כי ח'ליל רכש מכספו של התובע את המקרקעין ובנה עליהם בניין ובו ארבע דירות, בהן הדירה ובור המים מושא תביעה זו. איש מבעלי הדין אינו מציין את מועד רכישת המקרקעין, ואולם מוסכם כי המקרקעין נרשמו על שמו של ח'ליל במשרד רשם המקרקעין הירדני. התובע טוען, כי רישום הקרקע נעשה כך מאחר שח'ליל טען כי לא היה לו יפוי כוח לרשום את המקרקעין על שם התובע. התובע מוסיף וטוען, כי לא התנגד לרישום ולכך שאחיו יגבה עבורו את דמי השכירות מן הדירות שהשכיר, שכן היה מודע למצבו הכלכלי הרעוע של אחיו.


בשנת 1962 נרשמה משכנתא על המקרקעין להבטחת פרעון הלוואה שנטל ח'ליל. משנודע הדבר לתובע, נתן לח'ליל כספים על-מנת להחזיר את ההלוואה ולהסיר את השעבוד. השעבוד בוטל בתאריך 7/7/64 בבית משפט להסדר מקרקעין בעמאן. בתאריך 16/9/64 הופיעו התובע וח'ליל בפני אותו בית משפט להסדר מקרקעין בעמאן וניתנה החלטה שעל יסודה נרשמה הקרקע על-שם התובע.


לאחר חתימת הסכם השלום בין מדינת ישראל לבין ירדן בתאריך 26/10/94 הצטייד התובע במסמכים הדרושים מירדן ונרשם כבעל המקרקעין בלוח הזכויות באגף רישום והסדר מקרקעין, לפי סעיף 61 לפקודת הסדר זכויות בקרקעין (נוסח משולב), התשכ"ט 1969- (להלן: פקודת הסדר זכויות במקרקעין). הרישום נעשה בתאריך 4/12/97.


התובע טוען, כי עד לפטירת אחיו ח'ליל לא טרח לברר מה ארע בגורל רכושו, ואולם לאחר שהלה נפטר, התברר לו כי הדירות שעל המקרקעין תפוסות על-ידי דיירים. אחת הדירות ובור מים שהפך למספרה מוחזקים על-ידי הנתבעים, ומכאן התביעה לפינויים.


2. הנתבעים טוענים, כי ח'ליל רכש את המקרקעין ובנה את הבנין מכספו ומכספי הלוואות. הטענה היא, כי ח'ליל היה בעל הקרקע והוא נרשם ככזה בלוח הזכויות באגף רישום והסדר מקרקעין עד לשינוי הרישום בשנת 1997 ולרישום התובע כבעל המקרקעין. הנתבעים טוענים, כי שכרו מח'ליל את הדירה המצויה בקומה השניה שבבנין בשנת 1986. הם שילמו דמי שכירות, תחילה לח'ליל, ולאחר פטירתו (בשנת 1987) ליורשיו, עד דצמבר 1989. החל משנת 1990 הם מתגוררים בדירה מכוח דיירות מוגנת אשר נמסרה להם על-ידי ח'ליל לפני מותו. זאת ועוד, הנתבעת השניה היא בעלים מכוח צו ירושה שניתן לאחר פטירת אביה ח'ליל בחלק היחסי בירושתו,וכן רכשה מיורשים אחרים של ח'ליל את חלקיהם, כך שבידיה מצויים כיום 79% מסך כל הבעלות במקרקעין.


3. הנתבעים הגישו בקשה לדחיית התובענה על הסף.


שני הטעמים המובאים בבקשה הם התיישנותה של תביעת התובע, מחד גיסא, ורכישת זכות במקרקעין על-ידי הנתבעים מכוח חזקת שנים במקרקעין, מאידך גיסא.


ביתר פרוט נטען, כי עילת התביעה נוצרה בשנת 1955. מאחר שהמדובר במקרקעין שאינם מוסדרים, תקופת ההתיישנות לפי חוק ההתיישנות, התשי"ח1958- (להלן: חוק ההתיישנות) היא 15 שנים. על-פי חישובי הנתבעים חלפו מיום היוולד העילה ועד להגשת התביעה 16 שנים ו10- חודשים (לחישוב זה הגיעו לאחר שניכו את התקופה שחלפה מאז פרוץ מלחמת ששת הימים ועד לכניסתו לתוקף של הסכם השלום עם ירדן בחוק יישום חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית, התשנ"ה1995-, ביום 10/11/94). מכיוון שכך, הטענה היא כי תביעתו של התובע התיישנה ודינה להידחות. אשר לטעם השני המובא בבקשה, הטענה היא כי הנתבעים, ובמיוחד הנתבעת השנייה, הם חליפיו של ח'ליל. הטענה היא כי לפחות הנתבעת מחזיקה במקרקעין מאז יום הולדתה בשנת 1956 "ללא כל חזקה נוגדת", ולפיכך לשני הנתבעים טענה בדבר "חזקה מכוח שנים" שעל יסודה הם זכאים לרשום את המקרקעין על שמם (סעיף ב. לבקשה לדחייה על הסף).


4. התובע טוען, כי יש למנות את תקופת ההתיישנות משנת 1994, מועד חתימת הסכם השלום עם ירדן. עוד נטען, כי זכויותיו של ח'ליל במקרקעין, אם היו, נפסקו בשנת 1964, עת נרשמו המקרקעין בעמאן על-שם התובע. כמו כן, גם אם רכשה הנתבעת הראשונה זכויות במקרקעין, הרי אלה לכל היותר זכויות כיורשת של ח'ליל אשר נפטר בשנת 1987 או זכויות כדיירת מוגנת.


5. החלטתי לדחות את הבקשה, ולהלן אבאר עמדתי.


6. שתי העילות אשר מצויות בבסיס בקשה זו הינן, למעשה, שני פניה של טענת ההתיישנות (ראה: ע"א 197/84 מחמוד חסן יגורי נ' רשות הפיתוח, פ"ד לט(2) 85, 90-89). שני פנים אלה הן ההתיישנות הדיונית וההתיישנות המהותית, הידועה גם כ"חזקת שנים". ההתיישנות הדיונית עשויה לשמש לנתבע (המחזיק) אך ורק כמגן בפני התובע (הבעלים), ואינה יכולה לשמש, כשלעצמה, עילת תביעה. היא אינה פוגעת בקיומה של הזכות בידי הבעלים, הנותרת בעינה, אך מפאת חלוף הזמן הוא מנוע מלתבוע את המחזיק ולממש את זכותו. לעומתה, ההתיישנות המהותית עשויה לשמש בידי הנתבע כחרב ולזכות אותו, כמחזיק, בבעלות על המקרקעין בעת הסדרתם, נגד הבעלים הרשומים (ראה: א. כהן, התיישנות והסדר במקרקעין (הוצאת תמר, תשמ"ד) בעמ' 41-40, ע"א 141/83 בלה ראוך נ' מנהל מס שבח מקרקעין ת"א, פ"ד מא(1) 821, 824). מסיבה זו, עשויה טענה של חזקת שנים לשמש את המחזיק לא רק כטענת הגנה, אלא אף כעילת תביעה נגד הבעלים בבית המשפט המוסמך (ע"א 149/81 סאלח נ' מדינת ישראל, פ"ד לח(3) 374, 386; ע"א 46/60 יולזרי נ' נבון, פ"ד יד(3) 2199, 2204).


7. אתייחס תחילה לטענה הראשונה שבפי הנתבעים, טענת ההתיישנות ה"מתגוננת", לפיה תביעתו של התובע נגדם התיישנה.


בענייננו, המדובר במקרקעין שאינם מוסדרים. בכל הנוגע למקרקעין לא מוסדרים, לא ביטל חוק המקרקעין, התשכ"ט1969- את הדין שהיה קיים ערב תחילתו בנוגע להתיישנות (סעיף 162 לחוק המקרקעין). תקופת ההתיישנות היא אכן 15 שנים כפי שטוענים הנתבעים (סעיף 5(2) לחוק ההתיישנות), ואולם, גם אם תתקבל הטענה כי תקופת ההתיישנות חלפה, אין די בכך. בע"א 3217/91 פלר נ' יורשי המנוח דב אקסלרוד ז"ל ואח', פ"ד מז(2) 281, בעמ' 284 נאמר בעניין זה (מפי כב' השופט אור):


"כבר נקבע לא אחת, כי גם לאחר חקיקת חוק ההתיישנות, כדי שתקום טענת התיישנות לא די בחלוף הזמן, אלא צריך שהחזקה במקרקעין תהיה 'חזקה נוגדת' (ע"א 316/62, עירית תל-אביב - יפו נ. כהן, [4]; ע"א 213/76 [3], וכך נקבע מפורשות גם לעניין טענה של מחזיק לפי סעיף 51 לפקודה ( ע"א 126/83 סעד אלדין אלעלמי ואח' נ. אלחטיב בשמה ובשם עזבון המנוחה חורייה אלעלמי [5], בעמ' 402)".


סעיף 22 לחוק ההתיישנות תיקן, בין היתר, את משך תקופת ההתיישנות שנקבעה בסעיף 20 לחוק הקרקעות העותמני, ואולם הדבר נעשה תוך שמירה על תוקפו של סעיף זה (ראה: ע"א 197/84 הנ"ל, שם). סעיף 20 לחוק הקרקעות העותמני קובע שני תנאים מצטברים לביסוס טענת ההתיישנות:


א. התנאי הראשון הוא כי על החזקתו במקרקעין של המחזיק להיות חזקה

נוגדת, היינו, "חזקה שאינה יונקת מזכותם של הבעלים, אלא נוגדת את זכותם של אלה" (ע"א 69/85 להבי נ' רשות הפיתוח ואח', פ"ד מ(3) 624, בעמ' 633).
ב. התנאי השני הוא, כי על המחזיק לטעון כי זכותו על המקרקעין יסודה בזכות

בעלותו עליהם. "החזקה צריכה לבוא מכוח טענת זכות בעלות של המחזיק" (שם, שם).


סיכומה של נקודה זו, אין די בעצם חלוף הזמן לביסוס טענת ההתיישנות, אלא יש לטעון ולהוכיח את שני התנאים הנוספים אשר קבועים בסעיף 20 לחוק הקרקעות העותמני, השריר וקיים גם היום לגבי מקרקעין שאינם מוסדרים. דא עקא, שבענייננו לא טענו הנתבעים כלל להתקיימותם של שני התנאים הנוספים בדבר חזקה נוגדת ובדבר חזקה מכוח טענת בעלות. גם לו טענו שני אלה, המדובר בעניינים הטעונים הוכחה בראיות ואין די בעצם העלאת טענה כדי לבסס בקשה לדחיית התובענה על הסף.


8. אשר לטענה השניה שבפי הנתבעים, טענת ההתיישנות ה"רוכשת", לפיה הם רכשו בעלות מכוח חזקת שנים, הבסיס החוקי להעלאת טענה מסוג זה יכול להיות אחד משניים: סעיף 78 לחוק הקרקעות העותמני או בסעיפים 52-51 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין. הנתבעים לא ציינו בבקשתם מהו המקור החוקי ממנו הם שואבים את הטענה. התנאים הנדרשים בסעיף 78 לחוק הקרקעות העותמני הם חזקה ועיבוד (ראה: ע"א 149/81 שהוזכר לעיל), ואילו תביעה על פי סעיף 51 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין יש להגיש לבית המשפט המוסמך, הוא בית המשפט המחוזי. בכל מקרה, טענה של רכישת בעלות מכוח חזקת שנים יכולה לשמש עילת תביעה בבית המשפט המחוזי או טענת הגנה, כפי שהדבר בענייננו, אך אין בעצם בהעלאת הטענה כדי להוות עילה לדחיית התובעה על הסף.


9. סיכומם של דברים, דינה של הבקשה לדחייה על הסף להידחות. הנתבעים ישלמו לתובע שכר טירחת עו"ד והוצאות הבקשה בסכום כולל של 3,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

- תוכן עניינים -
- תחומי משפט -
פגיעות גוף
תאונות דרכים, תאונות עבודה תביעות רשלנות רפואית
משפט אזרחי
דיני עבודה, נזקי רכוש, חוזים תביעות ביטוח, נדל"ן, צוואות
 1. רישום שגוי של קרקע מכוח צו קיום צוואה

 2. תביעה בגין החזר תשלום בגין זכויות בניה בדירה

 3. הסכם עסקה שלא נרשמה בפנקסי המקרקעין

 4. זכאות חבר מושב עובדים לרשום נחלות

 5. מקרקעין בתחום צו תפיסה לצרכים צבאיים

 6. זכות להקצאת המגרשים - מנהל מקרקעי ישראל

 7. פיצוי ריאלי על הפקעת מקרקעין

 8. תביעת יורשים נגד עירייה לדמי שימוש ראויים

 9. בעלות במקרקעין שעברו הליכי הסדר

 10. שינוי רישום זכויות מבחינה פורמאלית בלבד

 11. בקשה למחיקת הערת אזהרה בדבר נאמנות

 12. תביעה לתיקון רישום טענת מרמה

 13. בקשה למנוע הקצאת מגרשים בדרך של פרסום מכרז

 14. צו עשה צו אכיפה להסכם מכר חנות - זכות סירוב ראשון

 15. צו עשה דיירים בבית משותף - תיקון רישום בית משותף

 16. תביעה למתן פסק דין הצהרתי - בעלים חוקיים של דירה

 17. פיצוי כספי מועצה מקומית נטילת חלק ממקרקעין

 18. המחאת זכויות במקרקעין – ביטול רשות לאחר השקעה

 19. ביטול רישום יחידה בפנקס הבתים המשותפים

 20. התנגדות למתן היתר בניית דירה

 21. זכויות חכירה בבנין לפני חוק המקרקעין

 22. חוכרים לדורות נחלה - זכויות "בר רשות" - הפקעה

 23. סעיף 93 פקודת הסדר זכויות במקרקעין - תביעה תיקון רישום

 24. תביעה פיצויים הפקעה קרקע - פקודת הדרכים ומסילות הברזל

 25. אכיפת עסקה מקרקעין - סעיף 8 חוק המקרקעין

 26. סעיף 127(ב) חוק המקרקעין - הערת אזהרה לפני רישום עיקול

 27. זעקת ההגינות - עסקאות סותרות מקרקעין

 28. קרקע מדינת אויב אחרי כיבוש צה"ל - רכוש ממשלתי

 29. רוב מיוחד בעלי דירות סעיף 71ב(א) חוק המקרקעין

 30. זיקת חניה - זיקת הנאה במקרקעין

 31. סעיף 55(ג) חוק המקרקעין - היתר להצמיד חלקים לדירה

 32. חלוקת נכס פסק דין בית דין רבני - רישום עיקול לטובת האישה

 33. תחרות על הצמדות - סעיף 9 חוק המקרקעין - תביעה צו מניעה

 34. סעיף 10 חוק המקרקעין - עקרון תקנת השוק - תיקון רישום

 35. רישיון בלתי הדיר במקרקעין - זכויות מתיישבים קהילתיים

 36. זיקת הנאה 30 שנה - בקשה לרשום זכות מעבר בחלקה

 37. טיוטא של חוזה מכר דירה בלי חתימה על הסכם - חתימה על זכרון דברים

 38. הקצאת קרקע הגרלה - ביטול עסקה צו פינוי

 39. סעיף 93 פקודת הסדר זכויות במקרקעין - תיקון רישום

 40. חוק נכסי המדינה - סעיף 2 - רישום חלקה לאחר הליכי הסדר

 41. הגשת תביעה באיחור - התיישנות בעלות זכויות במקרקעין

 42. סמכות בית משפט לתקן רישום מוטעה בפנקס רישום מקרקעין

 43. חיוב רטרואקטיבי ארנונה – שיפוץ נכס במצב רעוע

 44. הפקעה של רשיון - תשלום פיצויים על השקעה במבנה במגרש

 45. הסכם למכירת מקרקעין - היוון זכויות

 46. איחור במסירה של דירה - תביעה נגד קבלן

 47. תקנה 241 (ד) לתקנות סדר הדין האזרחי

 48. תביעה זכויות חכירה

 49. ביטול החלטה של ועדת המכרזים המשותפת למנהל מקרקעי ישראל ולמשרד הבינוי והשיכון

 50. ימים לביצוע צו הריסה מנהלי - סעיף 238א(ט) חוק התכנון והבניה

 51. בקשה לצו מניעה לא להכנס לחלקה לא להניח צנרת ביוב

 52. בקשה לבית משפט קביעת גובה דמי שכירות

 53. חזקת השיתוף - התיישנות סעד הצהרתי

 54. פינוי דיירים לפי חוזה שכירות מוגנת

 55. צו מניעה עבודות בנייה ללא היתר

 56. חזקה כדין או הסגת גבול ?

 57. בש"א - ביטול צו מניעה

 58. העברת דיון המרצת הפתיחה לסדר דין רגיל

 59. ניהול חניון בנאמנות

 60. תביעה סילוק יד ופינוי דירה - בקשה לדחות על הסף

 61. תביעה על תשלום דמי תיווך למתווך

 62. העברת מחצית דירה קיבל במתנה ללא תמורה

 63. ביטול צו ההריסה המנהלי - טענות אחדות

 64. ערעור על אישור של תוכנית מיתאר מקומית

 65. בנייה של בעל דירה אחת בשטח של הרכוש המשותף - סכסוך שכנים

 66. צו סילוק - חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים)

 67. התייצבות עמותה מצויה בהליכי פירוק להליכים אישור בית משפט

 68. סעיף 238א(א) לחוק התכנון והבניה

 69. זכויות בעלות על מכונית נתפסה על ידי המשטרה

 70. תביעה כספית בגין דמי שימוש במבנה

 71. קבלת היתר בניה מהרשויות ללא צורך חתימה

 72. ערעור דמי שימוש ראויים בגין שימוש בקרקע משותפת שעשה אחד השותפים באופן בלעדי ללא רשות

 73. הסכם הפעלה לנהל סעדה

 74. מה זה עמידר ?

 75. זכויות בניה קומה נוספת

 76. קרוואן מגורים על חלקה

 77. פינוי דיירים מוגנים

 78. תביעה נגד ערב - השכם שכירות

 79. שימוש מותר - סעיף 63א חוק התכנון והבניה

 80. הגשת תשריט ללשכת המקרקעין - הוצאת שטחים משותפים

 81. הפרש שטח דירה בין פרוספקט לבין שטח בפועל

 82. זכויות חכירה במקרקעין בחוזה זמני - פג תוקף

 83. הגדלת אחוזי בנייה - תב"ע

 84. אי קיום צו של בית משפט - עבירה סעיף 210 לחוק התכנון והבניה

 85. אי קבלת עמדת שמאי מכריע

 86. השפעה בלתי הוגנת - שעבוד נכס מקרקעין להבטחת חוב

 87. תביעה על החזר אגרת סלילת כבישים ומדרכות

 88. זכאות עדכון דמי שכירות

 89. עתירה מנהלית נגד הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 90. מהו בניין חורג ?

 91. בקשה לתיקון לוח הזכויות סעיפים 92 ו 93 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 92. תביעה שכירות משנה

 93. תביעה לתשלום אגרת תיעול

 94. בקשת ביטול החלטתה של ועדת המשנה להתנגדויות של הועדה המחוזית

 95. בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה עד לשמיעת ערעור

 96. עתירה להצהיר כי היתרים הניתנו - לא כדין

 97. תביעה נגד קבלן למסור דירת קוטג'

 98. תביעה לקבל תקבולים מפרוייקט

 99. בקשה לאסור באופן זמני עד להכרעה בתביעה על חלוקתה של חלקה

 100. בקשה לעקל ו/או לרשום הערת אזהרה על חלקה

 101. תביעה של חסויה בגין דמי שכירות ראויים

 102. חתימה של דיירים על הסכם זכויות וחובות בבית משותף

 103. בניה ללא היתר בניה בניגוד לתב"ע

 104. סלילת דרכי גישה לרכב - בתים פנימיים של ישוב

 105. הקצאת קרקעות לסוכנות היהודית - אפליה ?

 106. ריב של שכנים על זכויות נחלות מושב

 107. תביעה של מתווך לתשלום דמי תיווך של 2% + מע"מ

 108. תביעה בניה של צימר ללא היתר

 109. תביעה להסדרת חזקה משותפת במקרקעין

 110. התנגדות לתוכנית - הרחבת בית קברות

 111. זכויות חכירה רשומות ל - 999 שנה

 112. מהו סכום מס השבח שיש לקזז מהוצאות מכירה של משק ?

 113. ליקויי בניה - עגמת נפש

 114. סטיה מהיתר או מתכנית

 115. האם צריך לצרף את הועדה המחוזית כבעל דין ?שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון