חוקר באגף מע"מ - תאונת עבודה


פסק דין

1. התובע עותר להכיר בפציעה באצבע יד ימין ביום: 23.03.98, בגדר תאונת עבודה כמשמעה בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995 (להלן-החוק).


2. הנתבע דחה תביעת התובע לתשלום דמי פגיעה מהנימוק כי בתאריך: 23.0.91, לא אירע לתובע אירוע תאונתי כלשהו במהלך עבודתו.


לאחר בחינת הראיות ושמיעת טיעוני הצדדים, להלן החלטתי:

3. התובע משמש חוקר באגף המע"מ יפו.
בתאריך: 23.03.98, בשעות הבוקר ביצע התובע יחד עם שלושה חוקרים נוספים, חיפוש בבית בטירה עפ"י צו ביהמ"ש מיום: 18.03.98.
(ר' דו"ח חיפוש בית ת1/ ודף מיומן החקירות שצורף לכתב התביעה).
החיפוש כלל בדיקה בבית ובמחסנים כולל טיפוס מעל חביות ועליה לגג הבית.


4. לגרסת התובע, במהלך החיפוש, הסב אחד החוקרים, גיא עמיר, את תשומת לב התובע לפצע מדמם באצבע יד ימין.
התובע טיפל בעצמו בפצע והמשיך בעבודתו הרגילה באותו היום.
עדות התובע תואמת את הודעתו בפני חוקר המוסד (נ2/), את הנרשם בטופס התביעה (נ1/) ונתמכת בעדויות שני החוקרים האחרים מר אביב כהן ומר אייל קלדס שביצעו יחד עם התובע את החיפוש.
העובדה שאין התובע יכול להצביע באופן מדוייק על הסיבה או הגורם שהביא לפציעתו, או כיצד בדיוק אירעה הפציעה, אין בה כשלעצמה כדי לשלול את גרסת התובע לפיה נפצע באצבעו במהלך ביצוע החיפוש, גרסה המאושרת ע"י העדים שנכחו בעת החיפוש.
5. התובע פנה לקבלת טיפול רפואי אצל רופאת המשפחה בקופה"ח המאוחדת, ד"ר חרונסקי ריטה בתאריך: 27.03.98 וזאת לאחר שהפצע באצבעו לא הגליד ובשל הזיהום שהתפתח במקום.
באישור הרפואי של רופאת המשפחה, ד"ר חרונסקי מיום: 04.11.99, (ת2/), צויין כי בתאריך: 27.03.98, אכן פנה התובע לקבלת טיפול רפואי וכן פורטו באישור הרפואי סוג הפציעה ומהות הטיפול הרפואי לו נזקק התובע בגינה.


תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה ניתנה לתובע אכן בתאריך: 16.04.98, אולם גם בה צויין כי התובע נבדק ע"י הרופא, ביום: 27.03.98.
פניה לקבלת טיפול רפואי מספר ימים לאחר קרות האירוע הנטען אין בה כדי לשלול קיומו של אותו אירוע שאירע בעבודה בתאריך: 23.03.98, כפי שאכן הוכח בפני.


גרסת התובע לפיה לא פנה מיד לקבלת טיפול רפואי משסבר שמדובר בפציעה קלה ביותר אשר סימניה יחלפו חיש מהר, היא גרסה הגיונית ומתקבלת על הדעת בנסיבות המקרה.


6. לאור האמור עת הוכח כי התובע נפגע באצבע יד ימין במהלך עבודתו בתאריך: 23.03.98, אני קובעת כי יש לראות באירוע תאונתי זה בגדר תאונת עבודה כמשמעה בסעיף 79 לחוק.


7. הנתבע יישא בהוצאות התובע בסך של 500 ש"ח צמודים כדין מהיום.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה מע''מ ?

 2. חוק מע"מ

 3. דו"ח אפס

 4. הפרש מע"מ

 5. עורך דין מע"מ

 6. סעיף 77 חוק מע"מ

 7. חובות אבודים מע"מ

 8. סעיף 83 לחוק מע"מ

 9. ניכוי תשומות

 10. חיוב מס ערך מוסף

 11. מתי נוצר חיוב מע"מ ?

 12. אי תשלום מע''מ

 13. מע''מ על פיקדון

 14. הגדרת מבטח - חוק מע"מ

 15. מחיר כולל מע''מ

 16. קנסות בגין מע"מ עסקאות

 17. סעיף 119 לחוק מע''מ

 18. ערעור מע"מ על מס עסקאות

 19. סעיף 83 חוק מס ערך מוסף

 20. סעיף 95 לחוק מע''מ

 21. ערעור עבירות מע''מ

 22. ערעור על החלטת מנהל מע"מ

 23. סעיף 38 לחוק מע''מ

 24. סעיף 109 לחוק מע''מ

 25. אי פתיחת עוסק מורשה

 26. סעיף 106 לחוק מע''מ

 27. תיקון 26 לחוק מע''מ

 28. אי הגשת דוחות מע''מ

 29. עבירות על חוק מע''מ

 30. טענת תום הלב – מע"מ תום לב

 31. חוקר באגף מע"מ - תאונת עבודה

 32. סעיף 62 לחוק המעצרים

 33. החזר מע''מ - התיישנות

 34. תקנות מס ערך מוסף רישום

 35. עיכוב תשלום קנס למע''מ

 36. עוסק מורשה - אי גביה של מע"מ

 37. דוחות לא נכונים למע''מ

 38. מנהל מע''מ אשדוד - עתירה

 39. מע''מ על הכנסה רעיונית

 40. ערעור מע''מ - פרוייקט בניה

 41. אי הגשת דו''ח מע"מ בזמן

 42. מימון פרוייקטים - מע''מ

 43. מועד הגשת דו"ח מע"מ - פסק דין

 44. עבירות מע''מ - מאסר בפועל

 45. האם מע"מ הוא חלק משווי מקרקעין ?

 46. ערעור ניכוי מע"מ תשומות שלא כדין

 47. סטייה מהותית מניהול פנקסים

 48. סעיף 117 (א) (6) חוק מס ערך מוסף

 49. חברה שלא הגישה דוחות מע''מ

 50. מהו מסמך אחר ? סעיף 38(א) חוק מע"מ

 51. ערעור על על שומת מס ערך מוסף עסקאות

 52. לפי סעיף 106 לחוק מס ערך מוסף

 53. "מס רווח" על פי סעיף 4(ב) לחוק מע"מ

 54. העונש על איחור בדיווח למע''מ

 55. הגשת דוחות מע''מ במועד - עונש מאסר

 56. ערעור על החלטתו של מנהל מס ערך מוסף

 57. כתב אישום עבירת דיווח כוזב - חוק מע"מ

 58. ערעור על הטלת כפל מס לפי סעיף 50 לחוק מע"מ

 59. עבירה לפי סעיף 117 (א) (6) לחוק מס ערך מוסף

 60. מחסום מס הכנסה / מחסום מע"מ - ביקורת ספרים

 61. עבירה על סעיף 117(א)(6) של חוק מס ערך מוסף

 62. כתב אישום שייחס עבירות לפי חוק מס ערך מוסף

 63. עבירה בניגוד לסעיף 117 (א) (1) לחוק מס ערך מוסף

 64. בקשה למתן עיקול זמני לפי סעיף 112 א' (ג) לחוק מס ערך מוסף

 65. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון