ערעור 0% נכות בגין תאונת עבודה
פסק דין

1. בפני ערעור לפי סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995 (להלן-החוק), על החלטת הועדה הרפואית לעררים מיום: 27.10.99, אשר קבעה למערער 0% נכות בגין תאונת עבודה מיום: 06.04.95, והחל מיום: 01.11.95.


2. ואלה נימוקי הערעור:
א. הועדה לא איפשרה למערער להציג פרוטוקול ישיבת הועדה הרפואית לענין

מס הכנסה ובחרה להתעלם מממצאיה של אותה ועדה אשר קבעה למערער נכות אורטופדית בשיעור 10% בגין התאונה.
ב. הועדה התעלמה מההגבלות מהן סובל התובע ומהתיעוד הרפואי, לרבות ממצאי

ה - C.T. ומיפוי העצמות, באשר לפגיעה בע"ש מותני ובגב תחתון וזאת למרות

קביעתה שמדובר בחבלה צווארית של "צליפת שוט".
ג. טעתה הועדה בקביעתה בדיעבד וללא כל ביסוס אחוזי נכות זמנית נמוכים ולפרקי

זמן קצרים תוך התעלמות מתלונות המערער ותעודות אי הכושר.


3. ואלה טיעוני ב"כ המשיב:
א. הועדה עיינה בכל החומר הרפואי, ציינה ממצאיה, וקביעותיה הן קביעות רפואית

שבסמכות הועדה ואין בית הדין מוסמך להתערב בהן.
ב. קביעת הועדה הרפואית לענין מס הכנסה אינה מחייבת את הועדה הרפואית

לעררים. דו"ח הועדה לענין מס הכנסה וחווה"ד הרפואית עליה הסתמכה ועדה זו,

לא היה בפני הועדה הרפואית לעררים וממילא לא יכלה להתייחס לתוכנה.
ג. קביעת שיעור הנכות הזמנית היא בסמכות הועדה עפ"י שיקול דעתה המקצועי.
למערער נקבעה תקופת אי כושר מיום: 07.04.95 ועד יום: 30.04.95 (עפ"י תעודות

אי הכושר) ובהתאם לכך שולמו לו דמי פגיעה.
התעודות הנוספות שצורפו לכתב הערעור הן תעודות מחלה.


לאחר שעיינתי בפרוטוקול הועדה הרפואית לעררים, במסמכים שהוצגו ובחנתי טיעוני ב"כ הצדדים להלן החלטתי:

4. המערער נפגע בתאונת דרכים אשר הוכרה כתאונת עבודה, ביום: 06.04.95.
המערער נחבל בראש, צוואר, גב תחתון ובית חזה שמאל.
הרכב הועדה כלל אורטופד-מנתח ומומחה נוירולוג, מומחים בתחום הפגימות שהוכרו.
האבחנה הרפואית כמצויין בדו"ח: "מצב לאחר צליפת שוט".


5. עיון בפרוטוקול הועדה מעלה כי הועדה התייחסה לתלונות המערער באשר לקשיי הליכה ולכאבי גב, צוואר ולתופעה של "רגל רדומה".
הועדה בדקה את המערער בהתייחס למגבלות שצויינו על ידו וציינה את ממצאי בדיקתה באופן מפורט בדו"ח (סעיף 27). כמו גם מציינת הועדה את ממצאי בדיקת C.T. ע"ש מותני.
הועדה עיינה בתיעוד הרפואי שהוצג בפניה, לרבות בממצאי בדיקת C.T. ע"ש מותני מיום: 16.06.97, צילומי רנטגן של ע"ש צווארי מיום: 08.07.88 ובכרטיס הרפואי.


קביעותיה של הועדה הן קביעות רפואיות מובהקות אשר בסמכות הועדה ועפ"י שיקול דעתה המקצועי ובהתבסס על החומר הרפואי שהובא בפניה, ואין בית הדין מוסמך להתערב בהן.


6. באשר לשיעורי הנכות הזמנית - בסמכותה של הועדה הרפואית לעררים לקבוע דרגת נכות זמנית, אף אם ועדה מדרג ראשון לא קבעה זאת.


בעניננו, הועדה מדרג ראשון קבעה למערער נכויות זמניות בשיעור 30% לתקופה 01.05.95-31.07.95 ו - 20% לתקופה 01.08.95-31.10.95.
קביעה זו אושרה ע"י הועדה הרפואית לעררים.
גם כאן מדובר בקביעה רפואית שבסמכות הועדה עפ"י ממצאיה והתיעוד הרפואי ולא מצאתי לנכון להתערב בה.


לציין שתקופת אי הכושר עפ"י תעודות אי הכושר היא מיום: 06.04.95 ועד יום: 30.04.95, בעוד שיתר התעודות שצורפו לכתב הערעור הן תעודות מחלה מיום: 15.06.97 ומיום: 13.08.97, למעלה משנתיים לאחר מועד האירוע.


7. באשר לפרוטוקול הועדה הרפואית לענין מס הכנסה - לטענת ב"כ המערער לא איפשרה הועדה למערער להציג את פרוטוקול ישיבת הועדה הרפואית לענין מס הכנסה (נספח ט' - לכתב הערעור).
עיון בפרוטוקול זה מעלה כי קביעת הועדה התבססה על חוו"ד רפואית-אורטופדית, אשר לא הייתה בפני הועדה הרפואית לעררים וממילא לא יכלה להתייחס לתוכנה.
אמנם, הועדה הרפואית לעררים בדונה בשאלת דרגת הנכות הנובעת מתאונת עבודה אינה מחוייבת לקביעת הועדה הרפואית לענין מס הכנסה.
עם זאת, ולמען הסר ספק, סבורתני שמן הראוי שחווה"ד הרפואית של האורטופד מיום: 14.07.98, תובא להתייחסות הועדה הרפואית לעררים בעניננו.


8. משמוחזר התיק לועדה מתבקשת הועדה לתייחס גם לתוצאות בדיקת מיפוי עצמות שבוצעה בביה"ח "השרון" מיום: 13.08.97, באשר לא ברור אם אכן היו בפני הועדה כחלק מהחומר הרפואי, אם לאו.


9. באשר להרכב הועדה אליה מוחזר הענין - בהעדר בסיס לטענת ב"כ המערער בדבר חשש של ממש כי הועדה תהא "נעולה" על החלטתה הקודמת, לא מצאתי לנכון לחרוג מן הכלל לפיו דרך המלך של החזרת ענין לועדה רפואית היא החזרתה לועדה שבדקה את המבוטח.


10. לאור האמור, מוחזר הענין לועדה הרפואית לעררים על מנת שתתייחס לחווה"ד האורטופדית מיום: 14.07.98, עליה התבססה הועדה הרפואית לענין מס הכנסה, וכן לתוצאות מיפוי העצמות מיום: 13.08.97.
באם תחליט הועדה שלא לקבל מסקנות חווה"ד האמורה, תנמק החלטתה, ובאם תמצא לנכון להעניק למערער אחוזי נכות אורטופדית, תשקול הועדה האם יש מקום להפעלת תקנה 15 בענינו של המערער.


המערער רשאי יהא להציג לועדה מסמכים לענין הפגיעה בכושרו לעבוד והירידה בהכנסותיו עקב התאונה.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה במפעל

 2. תאונת עבודה משתלה

 3. תאונת עבודה של צלם

 4. 5% נכות תאונת עבודה

 5. טפסן – תאונת עבודה

 6. תאונת עבודה קטלנית

 7. תאונת עבודה יועץ מס

 8. תאונת עבודה טעמי צדק

 9. תאונת עבודה קומפרסור

 10. תאונת עבודה חבר ישוב

 11. תאונת עבודה פגיעה בעין

 12. תאונת עבודה – כרסם חרט

 13. אפילפסיה תאונת עבודה ?

 14. תאונת עבודה שכיר בנגריה

 15. משרד בבית - תאונת עבודה

 16. תאונת עבודה גננת

 17. ביטוח תאונת עבודה

 18. יריות אקדח - תאונת עבודה

 19. מכונת שיוף - תאונת עבודה

 20. דחיית ערעור תאונת עבודה

 21. כמה מקבלים על תאונת עבודה

 22. תאונת עבודה מי משלם

 23. תקנה 15 תאונת עבודה

 24. תאונת עבודה של מפעיל שופל

 25. 25% נכות בגין תאונה בעבודה

 26. 10% נכות בגין תאונה בעבודה

 27. תאונת עבודה - מטפלת בקשישים

 28. תאונת עבודה של צבעי

 29. תאונת עבודה במעדנייה

 30. טכנאי מזגנים – תאונת עבודה

 31. תאונת עבודה עם מקדחה

 32. תאונת עבודה - חוקר באגף מע"מ

 33. תאונת עבודה בבית אבות

 34. תאונת עבודה בזמן הפסקת אוכל

 35. בדרך לעבודה / תוך כדי עבודה

 36. 100% נכות תאונת עבודה

 37. הרמת משקל כבד - תאונת עבודה

 38. מחלת עור כתאונת עבודה

 39. תאונת עבודה של מזכירה

 40. עורך דין עצמאי - תאונת עבודה

 41. המפקח על העבודה – דו"ח חקירה

 42. תאונת עבודה - נכות של 35 אחוז

 43. תאונת עבודה חברה קדישא

 44. תאונת עבודה - מסור דיסק

 45. תאונת עבודה גננת שכירה

 46. ערעור 0% נכות בגין תאונת עבודה

 47. יום כיף לעובדים - תאונת עבודה

 48. כפל ביטוח - תאונת עבודה

 49. תביעה נגד טמבור - תאונת עבודה

 50. אימון כושר - תאונת עבודה

 51. מחלוקת לגבי נסיבות תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה תוך כדי ניקוי דגים

 53. עובד ייצור - תאונת עבודה

 54. פתיחת תריס כתאונת עבודה

 55. בלוטת התריס - תאונת עבודה

 56. קריסה של משטח גבס – תאונת עבודה

 57. תאונת עבודה עצמאי - עבודה מהבית

 58. תאונת עבודה קשה עם מכונה

 59. תאונת עבודה – פגיעה בהפעלת מכבש

 60. נגיחה של פרה - תאונת עבודה ברפת

 61. עמידה ממושכת - תאונת עבודה

 62. עובד לא חוקי - תאונת עבודה

 63. ביטוח אחריות מעבידים תאונת עבודה

 64. ביטוח חבות מעבידים – תאונת עבודה

 65. קטרקט עיניים - תאונת עבודה

 66. עבודה מסוכנת - תאונת עבודה

 67. חישוב פיצוי בשתי תאונות עבודה

 68. תאונת עבודה - החזר הוצאות רפואיות

 69. תביעה נגד סולל בונה – תאונת עבודה

 70. הידבקות במחלה כתאונת עבודה

 71. הצעת בית משפט - תאונת עבודה

 72. פגיעה טיול מהעבודה - תאונת עבודה ?

 73. תאונת עבודה של מטפלת בחו''ל

 74. תאונת עבודה במהלך תיקון תקלה

 75. תאונת עבודה - התיישנות תביעת ביטוח

 76. תאונת עבודה של עצמאי לא רשום

 77. חולשה וסחרחורות כתאונת עבודה

 78. החלפת גלגל ברכב - תאונת עבודה

 79. תביעה נגד מפעלי ים המלח – תאונת עבודה

 80. משקפי מגן לעבודה - תאונת עבודה

 81. אי ספיקת כליות עקב תאונת עבודה

 82. עצמאי פגישה מחוץ למשרד - תאונת עבודה ?

 83. הפרדות רשתית העין - תאונת עבודה

 84. תאונת עבודה עם מכונה לחיתוך בשר

 85. תאונת עבודה עם מסור - פועל בניין רומני

 86. האם טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת עבודה

 87. חבות מעבידים תאונת עבודה עם סכין

 88. תאונת עבודה של סדרנית סחורה בסופר

 89. הכרה כ"נכה נזקק" לאחר תאונת עבודה

 90. חתך עם סכין יפנית - תאונת עבודה במחנה קיץ

 91. הוצאות טיפולים אלטרנטיביים – תאונת עבודה

 92. בדיקה מחדש ביטוח לאומי תאונת עבודה

 93. תאונת עבודה – הכחשה של מעביד כי העובד עבד

 94. ערעור על גובה הפיצויים בתאונת עבודה

 95. הטלת חבות על עובד בגין תאונה בעבודה

 96. תאונת עבודה של רתך - תביעה נגד מקום העבודה

 97. כוויות קשות - תאונת עבודה במהלך הדבקת ריצוף

 98. תאונה בעת פעולות נלוות לעבודה - תאונת עבודה ?

 99. האם פגיעה ע"י עובדים בעבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 100. פגיעה עקב תיקון עבודות חשמל בבית – תאונת עבודה ?

 101. תאונת עבודה של עובד נגריה עם מסור - בטיחות בעבודה

 102. החזר כספי למעסיק מביטוח לאומי על תאונת עבודה

 103. האם פגיעה במהלך כנס מטעם העבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 104. לא נרשם כעובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי - תאונת עבודה ?

 105. תאונת עבודה עצמאי – דו"ח שנתי הכנסות - חישוב נתוני שומה

 106. ערעור על דרגת נכות בשיעור של 15% בגין תאונת עבודה

 107. בעת שעסק כמנהל מחסן למוצרי חשמל, נפל וקיבל מכה בראש

 108. תאונת עבודה של עובד עצמאי שלא היה רשום כעצמאי בביטוח לאומי

 109. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון