מה מיועדת להבטיח ערבות בנקאית כתב ערעור ?


החלטה

1. נציג הציבור השני הוזמן ולא הופיע, ולא מסר נימוק לאי הופעתו.
כדי לא לדחות את הדיון הוחלט כי הדיון יתקיים בהעדרו.


2. זוהי החלטה בבקשת המבקשים לבטל את צו המניעה שניתן ע"י בית הדין בנימוק שהמשיבה לא הפקידה ערבות בנקאית העומדת בתנאי ההחלטה.


3. לטענת המבקשים ערבות בנקאית אמנם הופקדה ע"י המשיבה, אולם על פי כתב הערבות, מיועדת היא להבטיח נזקים שייגרמו למבקשים אך ורק בתיק דנן, כגון הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, דהיינו, אך ורק נזקים הנובעים ישירות מניהול ההליך. על פי כתב הערבות הנ"ל יוכלו המבקשים לחלט הערבות רק על פי החלטת בית הדין, ובתיק דנן בלבד.


4. עוד טוענים המבקשים כי על הערבות לכסות גם נזקים מעבר לנזקים הנובעים לניהול ההליך, דהיינו - נזקים שבגינם יהא על המבקשים להגיש תובענה נפרדת.


5. המשיבה טוענת כי הערבות הבנקאית הופקדה ע"י המשיבה בהתאם להחלטת ביה"ד בתיק זה, להבטחת נזקי המבקשים כתוצאה מצו המניעה הזמני, אם ובמידה שהתובענה העיקרית תדחה, ולפיכך גם הערבות הבנקאית מתייחסת ל"כל סכום.... המגיע או עשוי להגיע לכם מאת המבקשים, כפי שיקבע ביה"ד בתיק הנ"ל". ממילא, אין כל יסוד לטענה שהחלטת כב' ביה"ד לא קויימה על ידי המשיבה.


אם תדחה תובענת המשיבה, פתוחה בפני המבקשים הדרך להגיש בקשה במסגרת תיק זה לחילוט הערבות, על יסוד הוכחת נזקיהם, כך שאין ממש בטענה, כי תמנע מהמבקשים האפשרות להיות מפוצים על נזקיהם, אם תדחה תובענה זו.


6. הדין עם המשיבה:


בספרו "צווי מניעה", (הוצאת הלכות בע"מ), מסכם כב' השופט וינוגרד את ההלכה בעניין זה, כפי שנקבעה ע"י כב' השופט שמגר בע"א 732/82:..."ד). כי ההתחייבות וערבות חובקות גם את ההסכמה לסמכות בית המשפט ולסדרי הדין הבאים, היינו: כי הצד, שלטובתו ניתנו ההתחייבות והערובה, יהיה רשאי יהיה לבחור באחד מאלה, הכל, כמובן, בכפיפות לשיקול דעתו של בית המשפט:


1) לבקש מבית המשפט, שנתן את הצו, שישמע אם ירצה בכך, ראיות בעניין הנזק שנגרם למי שניתן לגביו הצו, כדי לקבוע את שיעור הפיצויים, בהם יחוייב הצד השני לפי התחייבותו, ולהורות על השימוש בערבות או בערובה לכיסוי הפיצויים, כולם או מקצתם, לפי המקרה.
2) לבקש מבית משפט שלערעור לבחור בחלופה נוספת, והיא החזרת התיק לערכאה הראשונה, כדי שזו תקיים את ההליך למימוש ההתחייבות והערבות, שניתנו לבית המשפט שלערעור.


3) למסור את העניין להכרעה בהתדיינות נוספת ונפרדת על יסוד ההתחייבות שניתנה בבית המשפט, אשר היא שתהווה את עילת התביעה ואשר במסגרתה יוכח הנזק. בעקבות בחירה בחלופה זו, בית המשפט, שנתן את הצו, אינו צריך לבטל את ההתחייבות או את הערבות או הערובה, אלא יש לראותן כתקפות עד להכרעה בהתדיינות האמורה. "(שם, בעמ' 218-219).


7. עינינו הרואות:

הצד שלשיפוי נזקיו הופקדה הערבות רשאי לבקש מביהמ"ש שנתן את הצו לשמוע ראיות בעניין הנזק שנגרם למי שניתן לגביו הצו, ואין חובה להגיש תביעה נפרדת.


8. הבקשה נדחית.
המבקשים ישלמו למשיבה הוצאות הליך זה בסך 750 ש"ח + מע"מ, צמודים כדין החל מהיום.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מכרז ערבות בנקאית

 2. הסכם שותפות ערבות בנקאית

 3. החזרת ערבות בנקאית - מכרז

 4. חברה זרה - ערבויות בנקאיות

 5. כתב ערבות בנקאית פגום

 6. ערבות בנקאית לעומת ערבות סתם

 7. ערבות בנקאית אוטונומית

 8. משכון דירה להבטחת ערבות בנקאית

 9. ערבות בנקאית פגומה במכרז

 10. חילוט ערבות בנקאית פינוי מושכר

 11. ערבות בנקאית אוטונומית / עצמאית

 12. מכרז פסילת הצעה בלי ערבות בנקאית

 13. כתב בטחונות - ערבות בנקאית

 14. חילוט ערבות בנקאית אוטונומית

 15. מימוש ערבות בנקאית - צו מניעה

 16. חילוט ערבות בנקאית - צו מניעה

 17. חילוט ערבות בנקאית - בקשת כונס נכסים

 18. חילוט ערבות בנקאית - חשבונית מס

 19. היתר להעסקת עובדים זרים - ערבות בנקאית

 20. מימוש ערבות בנקאית - הסכם שכירות

 21. אישור הבנק על הארכת ערבות בנקאית

 22. צו מניעה זמני - מימוש ערבות בנקאית

 23. הקפאת מימוש ערבות בנקאית אוטונומית

 24. מה מיועדת להבטיח ערבות בנקאית כתב ערעור ?

 25. איסור מימוש ערבות בנקאית - צו מניעה

 26. התניית צו מניעה בהפקדת ערבות בנקאית

 27. החזר ערבויות בנקאיות - שכר טרחת כונס נכסים

 28. התניית כניסת עיקול לתוקף בהפקדת ערבות בנקאית

 29. כתב ערבות בנקאית עד להכרעת בית משפט בדבר זכויות

 30. האם בנק רשאי לפרוע ערבויות בנקאיות למרות החזר ?

 31. ערבות בנקאית כבטוחה במסגרת צו מניעה זמני

 32. נפסלה הצעת בשל פגם בערבות הבנקאית שצורפה להצעה

 33. תביעה להחזיר כספים אשר חולטו מתוך ערבות בנקאית אוטונומית בגין שכירות

 34. עתירה לבג"ץ להימנע מהפעלת נוהל המאפשר לעקל ערבות בנקאית שהופקדה לצורך ניהול הליך משפטי

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון