תקנה 1 א' לתקנות בית הדין לעבודה (סדר הדין בסכסוך קיבוצי), התשכ"ט - 1969


החלטה

1. במהלך הדיון ביום 19.7.99 החלטנו כי מסגרת הדיון בהליך זה, לאור הבקשה שפתחה את ההליך, כוללת גם את נושא פיטורי עובדי המשיבה מסניף עפולה בנוסף לנושא המרכזי שהינו פיטורי עובדי המשיבה בסניף תל אביב.


בעקבות החלטה זו, טוען ב"כ המשיבה, כי הסמכות לדון בבקשה שבפנינו מוקנית לביה"ד האזורי לעבודה בנצרת וזאת מכח תקנה 1 א' לתקנות בית הדין לעבודה (סדר הדין בסכסוך קיבוצי), התשכ"ט - 1969 ( להלן - התקנות) הואיל ובאזור שיפוטו " מועסקים חלק ניכר מהעובדים המעורבים בסכסוך".


2. (א) בקשת צד בסכסוך קיבוצי שהוגשה ע"י המבקשת דנה במכלול יחסי העבודה במבקשת תוך התייחסות מודגשת לפיטורי העובדים מסניף תל אביב. כן מתייחסת הבקשה לפיטורי העובדים מסניף עפולה.


מטענתו של ב"כ המשיבה לשלילת סמכותו המקומית של בי"ד זה לדון בסכסוך עולה, כי היא איננה תוצאה של הבהרת ביה"ד באשר למסגרת הבקשה והקביעה כי זו כוללת גם את מפוטרי סניף עפולה. הטענה בעיקרה מבוססת על כך, כי הבקשה שבפנינו דנה בכלל עובדי המשיבה ועובדתית כל עובדי המשיבה כיום ולפחות רובם הגדול, מועסקים בסניף עפולה כך שהעובדים המפוטרים מסניף תל אביב הינם מיעוט שבמיעוט מתוך כלל עובדי המשיבה.


(ב) הבקשה שפתחה את ההליך פרטה אכן את פרשת פיטוריהם של עובדי סניף ת"א של המשיבה, אולם בבקשה זו באה התייחסות למכלול מערכת יחסי העבודה במשיבה בכל הקשור להתארגנותם של העובדים, לבחירת ועד עובדים, להליכים משפטיים שננקטו בעקבות כך ולפיטורי עובדים שבאו, לטענת המבקשת, על רקע ההתארגנות ורצונם של העובדים להיות מיוצגים ע"י המבקשת.


בסעיף 35 לבקשה הדן בסעד המבוקש, מתבקשים הן סעדים הנוגעים לכלל העובדים בכל הקשור לחופש ההתארגנות והן סעדים המתייחסים במיוחד לעובדים המפוטרים.


נמצא איפוא, כי כבר בבקשה שפתחה את ההליך הועלו הטענות הקשורות לכלל עובדי המשיבה ולא רק לאלו שפוטרו מסניף תל אביב.


(ג) בתשובת צד לסכסוך קיבוצי שהגישה המשיבה פורטו טענותיה בהרחבה הן אלו העובדתית והן אלו המשפטיות. בין השאר טענה המשיבה לחוסר סמכות עניינית של ביה"ד ובשל כך פוצל הדיון באופן שלאחר שמיעת ראיות וטענות הצדדים ניתנה החלטה מפורטת באשר לסמכותו העניינית של ביה"ד ( החלטה מיום 30.6.99).


בסעיף 6.39 לתשובת המשיבה נאמר כדלקמן:


" מבלי לגרוע מטענותיה בעניין הדחייה על הסף, המשיבה מסכימה כי לכב' בית הדין הסמכות לדון בכל התביעות בתחום דיני העבודה המתייחסות לעובדים לשעבר של סניף תל אביב.
עם כל הכבוד, אין סמכות לכב' בית הדין לדון בתביעות הנוגעות לעובדי סניף עפולה שהוא הסניף המרכזי של החברה.
עוד תטען המשיבה כי אין חלה במקרה דנן הוראת סעיף 1 א' לתקנות בית הדין לעבודה ( סדרי דין בסכסוך קיבוצי), התשכ"ט - 1969".


3. תקנה 1 א' לתקנות קובעת כי :


" מקום השיפוט בתובענה על פי סעיף 24 (א) (2) הוא בית הדין האזורי אשר באזור שיפוטו מועסקים חלק ניכר מהעובדים המעורבים בסכסוך".


עוד טרם תוקנו התקנות והוספה תקנה 1 א', קבע בית הדין הארצי

( דב"ע מו / 9-111 מדינת ישראל נ. ההסתדרות הכללית ואח' פד"ע י"ז

154 בעמ' 161) כי, הכלל היסודי בשאלת הסמכות המקומית הוא לפעול

בהגינות, לגופו של עניין ולא לשם התחכמויות או להשגת מטרה שאיננה זו

שקבע המחוקק.


כוחו של כלל זה יפה גם כיום לאחר התקנת תקנה 1 א' ובכפוף לאותה

תקנה.


תקנה 1 א' הנ"ל מקנה סמכות לבית הדין אזורי אשר באזור שיפוטו

"מועסקים חלק ניכר מהעובדים המעורבים בסכסוך" אין מדובר בכל העובדים ואף לא ברובם מדובר "בחלק ניכר ". המשמעות היא, כי יתכנו מצבים בהם מועסקים עובדים המהווים "חלק ניכר" מאלו המעורבים בסכסוך הקיבוצי, במספר אזורי שיפוט כך שתוקנה סמכות מקומית חלופית למספר בתי דין אזוריים אשר בכל אחד מהם מתקיים התנאי לסמכותו המקומית ( ובלבד שהסכסוך ידון בסופו של דבר בבית דין אזורי אחד בעל סמכות).


לענייננו די שבאזור שיפוטו של בית דין זה מועסקים " חלק ניכר" מהעובדים המעורבים בסכסוך דהיינו העובדים המפוטרים מסניף תל אביב שעניינם הינו חלק מרכזי בדיון, כדי להקנות לבית דין זה סמכות מקומית לדון בסכסוך כולו לרבות בשאלת פיטוריהם של עובדי המשיבה מסניף עפולה.


מקובלת עלינו גישתו של כב' השופט לובוצקי ( סדר הדין בבית הדין לעבודה, עמ' 341-342) לפיה ביקש המחוקק לשוות " מימד איכותי" לשאלת הסמכות המקומית ולא להסתפק ב" מימד כמותי" כשחלק ממבחן זה הינו המקום בו

"לב הסכסוך".


משמדובר בסכסוך קיבוצי יש לבדוק, גם בשאלות הסמכות המקומית, את מטרת המחוקק, את החובה לפעול בהגינות ואת נושא היעילות שבניהול הדיון והדרכים לפתרונו המהיר. במסגרת זו מן הדין אף ליתן את הדעת לשלב הדיוני בו הועלתה טענת חוסר הסמכות.


בהתחשב במכלול המבחנים דלעיל, במהות הסכסוך, בנושאים העומדים להכרעה ובשלב בו הועלתה טענת חוסר הסמכות אין אנו מוצאים סיבה עניינית שלא להמשיך ולדון בבקשה . למותר להוסיף כי העברת הדיון לביה"ד לעבודה בנצרת, סביר שתגרום לעיכוב בהמשך הדיון דבר שאיננו לתועלת מי מהצדדים בתיק זה.


4. הבקשה נדחית ללא צו להוצאות.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פרשנות סעיף הסכם קיבוצי

 2. זכויות מכוח הסכם קיבוצי

 3. שעות נוספות הסכם קיבוצי

 4. הסכם קיבוצי בזק

 5. הסכם קיבוצי תדיראן

 6. הסכם קיבוצי עירייה

 7. הסכם קיבוצי בענף הבניה

 8. חוק סכסוכי עבודה

 9. הסכם 87

 10. בוררות - הסכם קיבוצי

 11. בקשת צד לסכסוך קיבוצי

 12. הסכם קיבוצי - הסכם 99

 13. דרגה 16 - סכסוך קיבוצי

 14. הכרזת סכסוך עבודה

 15. הסכם קיבוצי בענף המלונאות

 16. תצהיר בסכסוך קיבוצי

 17. זכאות עמלות - הסכם קיבוצי

 18. תקנות הסכמים קיבוציים

 19. האם הסכם הוא הסכם קיבוצי ?

 20. הסכם קיבוצי - העסקת עובדים

 21. הסכם קיבוצי - הסכמים קיבוציים

 22. פיטורים בניגוד להסכם קיבוצי

 23. אחרון נכנס ראשון יוצא

 24. פסקי דין בסכסוך עבודה

 25. הסכם קיבוצי כללי לתעשיית הדפוס

 26. אי קידום בדרגה - סכסוך קיבוצי

 27. סעיף 33ז' חוק הסכמים קיבוציים

 28. הסתדרות המח''ר - סכסוך קיבוצי

 29. פתיחת תחנת הצלה - סכסוך קיבוצי

 30. מבוי סתום במו"מ - סכסוך קיבוצי

 31. הסתדרות המעו''ף - סכסוך קיבוצי

 32. עמיתי קרן הפיצויים - הסכם קיבוצי

 33. שינוי שכר עובדים - סכסוך קיבוצי

 34. סעיף יישוב סכסוכים - חוקת העבודה

 35. הסכם קיבוצי - החזרה לעבודה

 36. הסכם הפנסיה בתעשיה – סכסוך קיבוצי

 37. השבתת מערכת הבנקאות - סכסוך קיבוצי

 38. אישור להכריז על סכסוך עבודה

 39. חוקת העבודה שלטון מקומי-דרגות

 40. סעיף 33י לחוק הסכמים קיבוציים

 41. הגדרת "עובד אבטחה" הסכם קיבוצי

 42. הפרשה לפיצויים לפי הסכם קיבוצי

 43. הסכם קיבוצי - מנהלים בבתי ספר יסודיים

 44. הסכם קיבוצי של עובדי מפעלי כור

 45. ההסתדרות הרפואית בישראל - הסכם קיבוצי

 46. טופס בקשת צד לדיון בסכסוך קיבוצי

 47. הגדרת "מעילה באמון" חוקת העבודה

 48. הסכם קיבוצי בענף ההובלה – פיטורים

 49. מניעת הפחתת שכר - בקשת צד לסכסוך קיבוצי

 50. זכאות לתוספת שכר מכוח הסכם קיבוצי

 51. חוקת העבודה למוסדות ההסתדרות – עובד קבוע

 52. סכסוך עבודה - לעובדי ציוד מכני נמל אשדוד

 53. טופס בקשה משותפת לדיון בסכסוך קיבוצי

 54. שכר לעובדים במקצועות הנדסיים - הסכם קיבוצי

 55. העברת סכסוך קיבוצי להליך סכסוך יחיד

 56. תביעה עובדי תעשיה אוירית - הסכם קיבוצי מיוחד

 57. הפרת הוראות חוקת העבודה לעובדים במוסדות ההסתדרות

 58. הסכם קיבוצי תכנית הבראה - תביעה ביטול פיטורים פגם שימוע

 59. שייכות העובד לקבוצת העובדים בהסכם קיבוצי - היקף תחולתם

 60. בקשת צד בסכסוך קיבוצי לפרש סעיף הצמדה, שיש בהסכם קיבוצי

 61. תקנה 1 א' לתקנות בית הדין לעבודה (סדר הדין בסכסוך קיבוצי), התשכ"ט - 1969

 62. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון