חוזה עבודה - ייעוץ משפטי
ויתור על זכויות בחוזה עבודה

בית הדין לעבודה קבע בפסיקתו כי אי תוקף לויתור על זכויות המגן של העובדים באמצעות חתימה על חוזה עבודה שכן מדובר בזכויות שהוקנו לעובד מכוח חוק הבא להגן עליו. זכות מעין זו אינה ניתנת לוויתור, לא ויתור מפורש ובוודאי לא וויתור מכללא.

ככל שהתרחבה רשת משפט העבודה, המסדיר, חדלו יחסי עבודה ותנאי עבודה להיות תלויים בחללו שלל 'רצון הצדדים', ונהיו יותר ויותר שזורים ונתמכים ברקמת הוראות חוק והסכמים שתרמו לתקנת הציבור, שכן הוראות אלה היו גם לתועלת המעבידים, שראו בביצוען ערובה להתחרות הוגנת בינם לבין עצמם, ומשק המדינה אף הוא יצא נשכר מקיום תנאי עבודת משופרים ומתוקנים יותר. ויש לזכור עוד שהוראות חוק אלה, המקנות זכויות לעובד, נתונות להשגחתו של מנגנון הפיקוח הממשלתי, והמפר אותן עשוי לתת על כך את הדין במשפט הפלילי. מכאן שוויתור עובד על זכות מעין זו מהווה פגיעה בסדר הציבורי, ואין לו תוקף מחייב. וכשם שידו לא היתה ביצירת הזכות, בקיומה, בשמירה עליה, כן לא יוכל העובד למחוק אותה במחי יד.

ההסתמכות של העובד על חוזה עבודה

זכויות המוקנות לעובדים מעוגנות בדיני חוזים, שכן לעובדים מוקנות זכויות חוזיות כאשר הצד שנגד עומד לשנות בו תנאי יסוד מהותי. בית הדין לעבודה ציין בפסיקתו כי עובדים פועלים, במשך השנים, תוך הסתמכות על היחסים הקיבוציים והאישיים שנקבעו בינם לבין מעסיקם. ההסתמכות היא חלק בלתי נפרד מן ההתנהגות האנושית והחברתית. פעולותיהם של אנשים נעשות בתגובה לפעולות אנושיות או מצבים עובדתיים הנקרים בדרכם. תגובה זו סומכת את עצמה על הנחות פעולה שונות – שמצב הדברים הנוכחי הוא כפי שנחזה להיות, שמצב דברים מסוים יהיה קיים גם בעתיד וכדומה. במלים אחרות: תכנונן של פעולות עתידיות נעשה בהסתמך על עובדות, ועובדות אלה כוללות גם התנהגויות אנושיות אחרות. אנשים פועלים (או נמנעים מלפעול) בהסתמך על התנהגות של זולתם. השאלה היא, האם ההכרה בכך צריכה להשפיע על המערכת הנורמטיבית, כך שמי שהסתמך יהיה מוגן ומי שגרם להסתמכות יישא באחריות כלפיו.

חוזה עבודה עם מעביד חדש

בית הדין לעבודה פסק כי הוראות החוק בדבר רציפות הזכויות אינן נשענות על קיומו של חוזה עבודה בין העובד לבין המעביד החדש, אלא על המשכה של העבודה באותו מקום עבודה, למרות חילופי המעבידים. אם המשיך העובד לעבוד באותו מקום עבודה, נשמרות זכויותיו, ואין הוא צריך להוכיח לשם כך כי נוצר חוזה עבודה חדש בינו לבין המעביד החדש או שהוסכם במפורש על שמירת הזכויות. מובן שאין בכך כדי למנוע מהעובד לטעון, כי למרות שהעסק עבר מיד ליד הוא נותר עובדו של המעביד המקורי וכי קיים הסכם מפורש בנדון. עם זאת נדמה, כי מקום בו העובד מודע לכך שהעסק הועבר לידי מעביד אחר והוא ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה במשך תקופה ארוכה, יש להניח, כי בכך הוא הביע את הסכמתו לקיום יחסי עובד-מעביד בינו לבין הבעלים החדש של העסק

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוזה עבודה אישי

 2. חוזה עבודות שלד

 3. חוזה עבודות עפר

 4. מענק בחוזה עבודה

 5. חוזה עבודות קידוח

 6. משקלו של חוזה עבודה

 7. שינוי תנאי חוזה עבודה

 8. מהם תנאים סוציאליים ?

 9. אי חתימה על חוזה עבודה

 10. אכיפת חוזה עבודה

 11. חוזה עבודות שלד עם קבלן

 12. חוזה עבודות הנחת קווי מים

 13. עורך דין חוזה עבודה

 14. חוזה עבודות פיתוח עם קבלן

 15. חוזה עבודה ללא הגבלה של זמן

 16. חוזה עבודות אלומיניום

 17. הפרת חוזה עבודה לתקופה קצובה

 18. הקמת חברה מתחרה - חוזה עבודה

 19. חוזה עבודה אישי לתקופה קצובה

 20. פיצוי ברוטו - הפרת חוזה עבודה

 21. חוזה עבודה אישי - חברת היי-טק

 22. קצין בטחון (קב''ט) - חוזה עבודה

 23. חוזה עבודה המנוגד לפקודת העיריות

 24. הגבלת עיסוק בחוזה עבודה אישי

 25. האם חייבים חוזה עבודה לעובד זר

 26. הקפאת חוזה עבודה עד הודעה חדשה

 27. חוזה עבודות קירוי עם קבלן משנה

 28. העסקת עובדים זרים ללא חוזה עבודה

 29. פיצוי בגין אי מתן העתק מחוזה עבודה

 30. חוזה עבודה עם פרילנסר הנהלת חשבונות

 31. תשלום פיצוי בגין הפרת חוזה עבודה - חוזה על תנאי ?

 32. זכות עיכבון ברכב בבעלות חברת ליסינג שנמסר לשימוש במסגרת חוזה העבודה

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון