ניידות - ייעוץ משפטיבמשך השנים נקבעו קצבאות והטבות שונות שהמדינה מעניקה לציבור הנכים בישראל, בין היתר מכוח חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 והסכם בדבר גמלת ניידות.

עניינו של הסכם הניידות הוא במתן הטבות סוציאליות לנכה. הסכם הניידות נחתם בשנת 1977 בין ממשלת ישראל (משרד האוצר) למוסד לביטוח לאומי מתוקף הוראת סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי, הקובעת:

" (א) המוסד לביטוח לאומי, לאחר התייעצות עם ועדת העבודה והרווחה ועם המועצה ועל פי הסכם בינו לבין הממשלה או לבין גוף ציבורי שקבע השר על דעת הממשלה, רשאי ליתן בשם הממשלה או הגוף הציבורי שלא בדרך קבע, לכלל תושבי המדינה או לסוגים מהם, הטבות סוציאליות שאינן ניתנות לפי חוק זה או לפי חיקוק אחר

(ב) אוצר המדינה או הגוף הציבורי יחזירו למוסד כל סכום שהוציא למתן ההטבות האמורות, הכל כפי שנקבע בהסכם כאמור בסעיף קטן (א)."

המוסד לביטוח לאומי, החתום כצד להסכם הניידות, הינו תאגיד ציבורי.

כתאגיד ציבורי מהווה המוסד לביטוח לאומי חלק מן המינהל הציבורי הכפוף לביקורת שיפוטית מלאה כמו כל רשות מינהלית.

הסכם הניידות, כאקט שלטוני, נתון לביקורתו של בית משפט זה. היקף הביקורת אינו משתרע רק על אופן הפעלת הסכם הניידות על ידי הרשות השלטונית, אלא גם על בדיקת תוכנו של ההסכם.

החזר הלוואה בהסכם הניידות

סעיף 3 (א) להסכם הניידות קובע:

"(א) מוגבל בנידות יקבל הטבות לפי הסכם זה אם הוא מוגבל בניידות לצמיתות ומתקיימת לגביו הוראות הסכם זה וכל עוד הן מתקיימות לגביו, והוא או האפטרופוס שלו וכן מורשה הנהיגה עבורו, הכל לפי הענין, מקיימים את תנאי ההתחייבות אשר נטלו על עצמם כלפי המוסד - לפי כתב התחייבות אשר חתמו כדרישת המוסד"

סעיף 12 להסכם הניידות מונה את העילות להחזר ההלוואה העומדת.

הסעיפים הרלבנטיים הם 12(6) ו-(7) שזו לשונם:

"(6) חדל להתקיים או לא התקיים תנאי כלשהו מהתנאים המזכים בהלוואה עומדת על פי סעיף זה.

(7) המוגבל בניידות או האפוטרופוס שלו או קרוב המשפחה, לפי הענין, הפרו את התחייבויותיהם כלפי המוסד".

סעיף 20 להסכם הניידות מונה את המקרים בהם תופסק קצבת הניידות.

תנאי הכרחי להענקת הגמלה הוא מצב בריאותו של המוגבל בניידות ועמידתו בכל הדרישות שבהסכם הניידות. "שינוי המצב הנוגע לתנאי הזכאות משפיע במישרין על הזכאות עצמה. אם חדל להתקיים תנאי מתנאי הזכאות, מפסיקה הזכאות, בין לחלוטין ובין לתקופת שינוי המצב" וככל שיימצא כי המוגבל בניידות אינו עונה עוד על דרישות ההסכם, ייצא מגדר תחולתו של ההסכם. (למידע מפורט מומלץ ליצור קשר עם עורך דין ניידות).

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מוגבל בניידות

 2. 80% מוגבלות ניידות

 3. ועדת גודל רכב

 4. 50 אחוז ניידות

 5. גודל רכב ניידות

 6. קצבת ניידות רטרואקטיבית

 7. הגבלה בניידות 60%

 8. גמלת ניידות - חוב הלוואה

 9. בריחה מניידת משטרה

 10. אחוזי מוגבלות בניידות 40%

 11. הלוואה עומדת לניידות

 12. קצבת ניידות לחסרי רכב

 13. גמלת ניידות - הפחתת אחוזי נכות

 14. אחוז נכות מותאם ניידות

 15. רכב קובע - ניידות ביטוח לאומי

 16. קרוב משפחה מורשה נהיגה - ניידות

 17. הלוואות לרכישת רכב - הסכם הניידות

 18. הוועדה לביטול חובות ניידות

 19. ועדה רפואית לעררים לענין ניידות רכב

 20. ביטוח לאומי ניידות - זכויות ילדים

 21. ערעור על ועדה של ניידות ביטוח לאומי

 22. הצעת חוק הקלות לנכים - ניידות

 23. מרחק מורשה נהיגה בהסכם הניידות

 24. גמלת ניידות - הפחתת נכות מ - 80% ל - 40%

 25. 50 אחוז נכות – גמלת ניידות ביטוח לאומי ?

 26. שלילת קצבת ניידות באופן רטרואקטיבי

 27. תביעה לקבלת רכב מיוחד - הסכם גימלת ניידות

 28. הסכם ניידות - החלטה של לשכת הבריאות המחוזית

 29. תנאים לקבלת הלוואה לרכב מביטוח לאומי

 30. ערעור על החלטת הוועדה לעררים - ניידות

 31. תביעה נגד חברת נ.ט.ל.י. - ניידת טיפול לב ישראל

 32. מתי הוגשה תביעה לצורך קבלת גמלת ניידות ?

 33. הלוואה עומדת לרכישת רכב לסובל משיתוק מוחי

 34. 40% מוגבלות בניידות - ערעור הועדה הרפואית לעררים

 35. 50% מוגבלות בניידות - ערעור על החלטת הועדה לעררים

 36. פסקי דין בעניין ערר לוועדה למוגבלות בניידות

 37. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים בענף הניידות

 38. ערעור על החלטת הוועדה לעררים לקביעת מוגבלות בניידות

 39. סיעוד הגדרת פעולות יום יום - לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות

 40. תביעתה נגד החלטת הוועדה לגודל רכב של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון