תאונות עבודה ביטוח לאומי - ייעוץ משפטי
חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 קובע תשלום קצבה לנפגעי תאונות עבודה בשיעור המושפע מדרגת הנכות ומשכרו של הנפגע עובר לתאונה.

קצבת נכי תאונות עבודה משתלמת לכל "מבוטח שעקב פגיעה בעבודה נפגע כשרו לעבודה וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעשות עבודה שבן גילו ומינו מסוגל לעשותה" הזכאות לה אינה מותנית בהוכחת צורך כלכלי באמצעות מבחן הכנסות או אמצעים.

חישובה נעשה על פי מכפלת אחוזי הנכות בשלושת רבעי השכר הממוצע של הנפגע ברבע השנה הקודם לתאונה לפי סעיפים 105-107 לחוק הביטוח הלאומי.

מימונה מוטל על המעביד, אוצר המדינה והמוסד לביטוח לאומי ולא על העובד השכיר.

סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995 קובע את הגדרת "תאונת עבודה" בזו הלשון:

"תאונת עבודה" - תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי - תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו.

סעיף 80(1) לחוק מכליל כתאונת עבודה אף תאונה שאירעה למבוטח תוך כדי ועקב נסיעתו או הליכתו מביתו לעבודה.

הפסיקה קבעה כי נדרש קיומו של גורם חיצוני (ולא גורם פנימי בלבד), אשר גרם לקרות האירוע. כך נאמר כי במקרה זה המבוטח אינו פטור מן החובה להוכיח שהתאונה תוך כדי הליכה (או נסיעה) אל ומן העבודה היתה קשורה, קשר סיבתי, עם 'סיכוני דרך', כאשר תאונה כאמור בשל סיבה פנימית גרידא, ללא כל תרומה של גורם חיצוני בלא ש'הדרך' תרמה תרומה כל שהיא לנפילה, אינה בגדר תאונת עבודה.

פגיעה בעבודה מקימה לנפגע זכאות לגמלאות מאת המוסד לביטוח לאומי. זכאות זו מביאה אל תוך המשוואה הרגילה של מזיק-ניזוק גורם נוסף – המוסד לביטוח לאומי המיטיב עם הניזוק, ומעוררת את שאלת מערכת היחסים בין השלושה. במערכת יחסים זו עוסק סעיף 82 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], שזו לשונו:

82. פיצויים וגימלאות מביטוח לאומי

(א) המבוטח לפי פרק ב' לחוק הביטוח הלאומי, תשי"ד-1953 (להלן בפרק זה: החוק), לרבות התלוי בו כאמור בסעיף 22 (ב) לחוק, שהיו זכאים לפי פקודה זו עקב מאורע אחד גם לפיצויים מן המעביד, וגם לגימלה לפי חלק ב' לחוק - תנוכה הגימלה מסכום הפיצויים שהיו מגיעים להם ממעבידם אילולא סעיף זה.

(ב) לענין סעיף זה –

"גימלה" - השווי הכספי של הגימלאות, להוציא גימלה בעין, שניתנו או שעתידות להינתן לפי חלק ב' לחוק, לרבות תמורת דמי פגיעה המשתלמת לפי סעיף 38 לחוק, וגימלה שהופחתה או שנשללה עקב מעשה או מחדל של העובד, או שלא ניתנה בגלל בחירה בגימלה אחרת לפי החוק, רואים אותה כאילו ניתנה או שעתידה להינתן בשלמותה; הוראות שר העבודה לפי סעיף 49 (ב) לחוק בדבר היוון קיצבאות ובדבר חישוב ערכן הכספי של גימלאות בעין, כוחן יפה גם לקביעת השווי הכספי של גימלאות לענין סעיף קטן זה;

"מעביד" - החייב לפי החוק בתשלום דמי הביטוח בעד המבוטח, לרבות מי שהמעביד אחראי למעשהו לפי סעיף 13 לפקודה זו.

(ג) בנסיבות האמורות בסעיף קטן (א) לא יראו, לענין סעיף 70 לחוק, את המעביד כצד שלישי שזכויות כלפיו מועברות למוסד לביטוח לאומי.

את הגמלאות המשולמות לנפגע עבודה יש לנכות מן הפיצוי שזכאי לו הנפגע מאת המעביד, ולמוסד לביטוח לאומי לא קמה זכות שיבוב בגין תשלומן. "מאחורי סעיף זה" – כך נפסק – "הגיון כלכלי ומשפטי", והוא: "המעביד הוא המשלם למוסד לביטוח לאומי דמי ביטוח עבור עובדו והוא זכאי ליהנות מהביטוח שהוא דאג לעריכתו. בשלמו את הפרמיה נושא המעביד בעקיפין בעול הגמלה המשתלמת לעובד שנפגע. כך נושא המעביד בסכום רק פעם אחת והנפגע מקבל את נזקו רק פעם אחת.

בין המעביד לבין המוסד לביטוח לאומי מתקיימים יחסי מבטח-מבוטח, ומששילם הראשון את דמי הביטוח, שוב אין מקום שיישא הוא בנזק וגם יידרש להשיב למוסד את הגמלה המשתלמת לנפגע-העובד.

מבוטח שנגרמה לו פגיעה בעבודה זכאי לגמלאות בעין כמפורט בסימן ג' לפרק ה' בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995.

סעיף 86 לחוק - "זכות לגמלאות בעין":

"(א)פגיעה בעבודה מזכה את המבוטח לריפוי, להחלמה, לשיקום רפואי ולשיקום מקצועי, בהתאם להוראות סימן זה".

(ב) לענין סימן זה, "ריפוי" - לרבות אישפוז, רפואות ומכשירים אורתופדיים ותירפויטיים, הספקתם, תיקונם או החלפתם".

סעיף 87(א) לחוק - "ריפוי"

"ריפוי יינתן במידה שהפגיעה בעבודה ותוצאותיה מחייבות לתיתו; היקפו ודרכו של הריפוי ייקבעו בתקנות".

סעיף 89 לחוק - "דרכים למתן ריפוי, החלמה ושיקום רפואי"

(א) ריפוי, החלמה ושיקום רפואי יינתנו באחת הדרכים האלה או בצירופיהן:

(1) באמצעות שירותי הבריאות של המדינה;

(2) מאת המוסד באישור הממשלה;

(3) באמצעות גוף שהשר הסמיכו כשירות רפואי לאחר שהתייעץ עם שר הבריאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה משתלה

 2. תאונת עבודה במפעל

 3. תאונת עבודה קטלנית

 4. 5% נכות תאונת עבודה

 5. תאונת עבודה של צלם

 6. טפסן – תאונת עבודה

 7. תאונת עבודה יועץ מס

 8. תאונת עבודה טעמי צדק

 9. תאונת עבודה חבר ישוב

 10. תאונת עבודה קומפרסור

 11. תאונת עבודה פגיעה בעין

 12. תאונת עבודה – כרסם חרט

 13. אפילפסיה תאונת עבודה ?

 14. תאונת עבודה שכיר בנגריה

 15. ביטוח תאונת עבודה

 16. משרד בבית - תאונת עבודה

 17. תאונת עבודה גננת

 18. דחיית ערעור תאונת עבודה

 19. מכונת שיוף - תאונת עבודה

 20. יריות אקדח - תאונת עבודה

 21. תקנה 15 תאונת עבודה

 22. תאונת עבודה של מפעיל שופל

 23. 25% נכות בגין תאונה בעבודה

 24. כמה מקבלים על תאונת עבודה

 25. 10% נכות בגין תאונה בעבודה

 26. תאונת עבודה מי משלם

 27. תאונת עבודה של צבעי

 28. תאונת עבודה - מטפלת בקשישים

 29. טכנאי מזגנים – תאונת עבודה

 30. תאונת עבודה במעדנייה

 31. תאונת עבודה בבית אבות

 32. בדרך לעבודה / תוך כדי עבודה

 33. תאונת עבודה - חוקר באגף מע"מ

 34. תאונת עבודה עם מקדחה

 35. תאונת עבודה בזמן הפסקת אוכל

 36. מחלת עור כתאונת עבודה

 37. תאונת עבודה של מזכירה

 38. עורך דין עצמאי - תאונת עבודה

 39. המפקח על העבודה – דו"ח חקירה

 40. 100% נכות תאונת עבודה

 41. הרמת משקל כבד - תאונת עבודה

 42. תאונת עבודה גננת שכירה

 43. תאונת עבודה - מסור דיסק

 44. תאונת עבודה חברה קדישא

 45. תאונת עבודה - נכות של 35 אחוז

 46. ערעור 0% נכות בגין תאונת עבודה

 47. כפל ביטוח - תאונת עבודה

 48. יום כיף לעובדים - תאונת עבודה

 49. תביעה נגד טמבור - תאונת עבודה

 50. פתיחת תריס כתאונת עבודה

 51. עובד ייצור - תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה תוך כדי ניקוי דגים

 53. מחלוקת לגבי נסיבות תאונת עבודה

 54. אימון כושר - תאונת עבודה

 55. נגיחה של פרה - תאונת עבודה ברפת

 56. בלוטת התריס - תאונת עבודה

 57. תאונת עבודה עצמאי - עבודה מהבית

 58. קריסה של משטח גבס – תאונת עבודה

 59. תאונת עבודה – פגיעה בהפעלת מכבש

 60. תאונת עבודה קשה עם מכונה

 61. ביטוח אחריות מעבידים תאונת עבודה

 62. קטרקט עיניים - תאונת עבודה

 63. עבודה מסוכנת - תאונת עבודה

 64. ביטוח חבות מעבידים – תאונת עבודה

 65. עמידה ממושכת - תאונת עבודה

 66. עובד לא חוקי - תאונת עבודה

 67. תביעה נגד סולל בונה – תאונת עבודה

 68. הידבקות במחלה כתאונת עבודה

 69. חישוב פיצוי בשתי תאונות עבודה

 70. תאונת עבודה - החזר הוצאות רפואיות

 71. הצעת בית משפט - תאונת עבודה

 72. תאונת עבודה של מטפלת בחו''ל

 73. תאונת עבודה - התיישנות תביעת ביטוח

 74. תאונת עבודה במהלך תיקון תקלה

 75. פגיעה טיול מהעבודה - תאונת עבודה ?

 76. חולשה וסחרחורות כתאונת עבודה

 77. החלפת גלגל ברכב - תאונת עבודה

 78. תאונת עבודה של עצמאי לא רשום

 79. אי ספיקת כליות עקב תאונת עבודה

 80. עצמאי פגישה מחוץ למשרד - תאונת עבודה ?

 81. משקפי מגן לעבודה - תאונת עבודה

 82. הפרדות רשתית העין - תאונת עבודה

 83. תביעה נגד מפעלי ים המלח – תאונת עבודה

 84. תאונת עבודה עם מסור - פועל בניין רומני

 85. תאונת עבודה עם מכונה לחיתוך בשר

 86. האם טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת עבודה

 87. חבות מעבידים תאונת עבודה עם סכין

 88. תאונת עבודה של סדרנית סחורה בסופר

 89. הכרה כ"נכה נזקק" לאחר תאונת עבודה

 90. חתך עם סכין יפנית - תאונת עבודה במחנה קיץ

 91. הוצאות טיפולים אלטרנטיביים – תאונת עבודה

 92. בדיקה מחדש ביטוח לאומי תאונת עבודה

 93. תאונת עבודה – הכחשה של מעביד כי העובד עבד

 94. ערעור על גובה הפיצויים בתאונת עבודה

 95. הטלת חבות על עובד בגין תאונה בעבודה

 96. תאונת עבודה של רתך - תביעה נגד מקום העבודה

 97. כוויות קשות - תאונת עבודה במהלך הדבקת ריצוף

 98. תאונה בעת פעולות נלוות לעבודה - תאונת עבודה ?

 99. האם פגיעה ע"י עובדים בעבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 100. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון