הוצאה לפועל חוב פלאפון
פסק דין

בפני תביעה כספית לתשלום סך של 11,158 ₪ אשר החלה כהתנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל בתיק מספר 5-59-11466-01.


חברת פלאפון תקשורת בע"מ,(להלן: "התובעת") עוסקת במתן שירותי רדיו-טלפון ניידים וכן במכירת ציודי קצה לשירות זה.


לוין נדב (להלן: "הנתבע"), התחייב לשלם בעבור השירותים דנן אשר סופקו לו בהתאם להודעות חיוב אשר תשלח אליו התובעת בגין חשבוניות תקופתיות. אולם, בניגוד למוסכם צבר הנתבע חוב בגובה סכום התביעה אותו הוא מסרב לשלם.
משכך, ובלית ברירה, הגישה התובעת תביעה זו.


הנתבע טען, כי בכתב תביעתה הסתירה התובעת פרטיים חיוניים לתביעה מבית המשפט. לרגל נסיעתו לחו"ל התקשר עם התובעת בהסכם שירות לאספקת שירותי רדיו טלפון בחו"ל "שירות פלאפון חו"ל" אשר מטרתו העיקרית הינה חיסכון בעלויות השיחה מחו"ל לישראל.


לגישת הנתבע, מעולם לא ניתן כל הסבר באשר לצורך בהתקשרות ראשונית עם מרכזנית ורק לאחר מכן חיוג ליעד הרצוי. לגישתו הסבר מעין זה לא ניתן גם לרעייתו בעת קבלת המכשיר בנמל התעופה, משכך חויבו שיחותיו בסך של 14 ₪ לדקת זמן אוויר בעוד שהתעריף המוזל הינו 7 ₪ לדקת זמן אוויר.


לגישת הנתבע לאור העובדה כי רעייתו לא קיבלה כל הסבר באשר לצורך ליצור קשר עם המרכזייה בוצעו השיחות ללא התעריף המוזל, ונגרם לו נזק כבד.


השגותיו של הנתבע באשר לתביעה הן כדלהלן:
1. חשבונית 2085996798 אשר החיוב הינו בעבור שירות פלא פון חו"ל על סך5,410.57 ₪.
2. חשבונית 3009958031 אשר בה חויב הנתבע בעלות מכשיר הרדיו טלפון אשר ברשותו בסך של 2,421 ₪.
3. חשבונית 2088131167 על סך 2,193 ₪ בגין דמי יציאה.


לגבי חשבונית 2087012135 (ע"ס 278 ₪) לא קיימת מחלוקת, ונשלח שיק על הסכום הנדון.


לגישת הנתבע באשר לחשבונית הראשונה, לאור גישתו כי התובעת הפרה את חובת הגילוי המוטלת עליה, ומשכך נמנעה מהנתבע ההטבה של תשלום של 7 ₪ המהווה את התעריף המוזל, ולא 14 ₪ המהווה את התעריף הרגיל.


באשר לחיוב השני, טוען הנתבע כי הינו לקוחה של התובעת על אף המחלוקת אשר קיימת ומשכך תמוה בעיניו החיוב האמור נכון הדבר גם באשר לחיובו בגין מכשיר הרדיו טלפון עצמו.


בתאריך ה-15/04/08 התקיים בפני דיון מקדמי, בו, הוצע לצדדים כי יתנו לבית המשפט לפסוק בסכסוך דנן על דרך הפשרה בגבולות מינימום של 3,600 ₪ וגבולות מקסימום של 9,000 ₪.
הצדדים בחרו, בנסיבות העניין, לקבל את הצעת ביהמ"ש ולהפקיד את ענייניהם בידי בית המשפט, על מנת שזה יפסוק בהם, על פי הקבוע בסעיף 79 א' (א) לחוק בתי המשפט.


יפה עשו הצדדים שהסכימו לסיים המחלוקת בדרך זו.


בכך שהצדדים הסמיכו את בית המשפט ליתן פסק דין בדרך זו, יש לראות את כל אחד מן הצדדים כמי שמבקש לסיים את הסכסוך שנתגלע בינו לבין חברו בדרך של פשרה ולא בהכרעה שיפוטית חדה ונוקבת. הסכמה זו מקפלת בתוכה את נכונותו של כל צד שלא לעמוד בתוקף על כל טענותיו בבחינת "ייקוב הדין את ההר" ואת נכונותו של כל צד להטות אוזן קשבת לטענות חברו.


המשפט מכיר בחשיבות ערך האמת, אך גם ביחסיותו של ערך זה. המשפט מתרחק מערכים מוחלטים ומחפש פשרה – המשקפת את מלוא המורכבות של הקיום האנושי – בין ערכים מתנגשים. דווקא החיפוש אחר ערכים – ובהם החיפוש אחר האמת – מביא את המשפט לצורך הדורש לאזן בין ערכים מתנגשים ( ראה אהרון ברק – על משפט שיפוט ואמת, משפטים כ"ז, (תשנ"ו) 11).


כבר נקבע כי פסיקת בית המשפט בהליך לפי סעיף 79 א' איננה מוגבלת לד' אמותיו של הדין המהותי אלא גם לעקרונות ושיקולים של מוסר, חירות, צדק, שלום ויישור הדורים.
יש אף והפשרה חופפת במלואה את הדין המהותי הנוהג {ראה ע"א 1639/97 אגופוליס נ' הקסטודיה אינטרנציונלה פ"ד נג (1) 337). וכן ראה ת"א 2014/99 זרוצי נ' שנקמן (טרם פורסם)}.


גם חז"ל, התלבטו מהי הדרך הנכונה ליישב סכסוכים שהגיעו אל בית הדין וחלקם צידדו בדרך הפשרה. וכך נאמר בגמרה (מסכת סנהדרין, דף ב' עמ' ב'): "ר' יהשוע בן קרחה אומר: מצווה לבצוע (= להביא לידי פשרה) שנאמר:" אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם" [זכריה,ח'] והלא במקום שיש משפט- אין שלום, ובמקום שיש שלום –אין משפט! אלא איזהו משפט שיש בו שלום? הוי אומר: זה הביצוע(=פשרה)."לאחר ששבתי וקראתי את טענות וסיכומי הצדדים, לא שוכנעתי כי אכן ניתן ההסבר האמור באשר לשימוש המוזל במכשיר הרדיו טלפון בחו"ל וזאת מכמה סיבות בהן:


התובעת בסיכומיה מעלה מספר טענות אשר אינן מתיישבות האחת עם רעותה. מחד בסעיף 21 לסיכומיה טוענת התובעת כי עלפי רישומיה עולה כי ניתן הסבר באשר לתפעול המכשיר וזאת לאור העובדה כי ביום 10/07/07 בשעה 19:24 נפתחה הזמנה על ידי נציגתה של התובעת בשדה התעופה. לדידי פעולה זו של הנציגה איננה מעלה או מורידה באשר לשאלה האם ניתן ההסבר האמור.


כמו כן, טוענת התובעת בסעיף 28 לסיכומיה: "בנוסף, סיגל טענה כי, מיהרה לטיסה ולכן לא קיבלה את המידע מנציגי התובעת" לדידי אין כל הגיון כלכלי במצב בו לקוח מזמין שירות מוזל ועל אף זאת בוחר שלא להשתמש בו. בחקירתה של אשת הנתבע נשאלה האם היא מכירה את המסמכים אשר צורפו וסומנו כמש/1 ומש/2 ומשהשיבה בשלילה נשאלה על ידי ב"כ התובעת (חקירה נגדית סיגל לוין מיום 15/04/08 עמוד 3 שורות 7-8):


"ש. מה תגידי אם המסמך הראשון זה מסמך פק"ל שמוגש בכל עסקה?

ת. יכול להיות."
עולה כי ככל הנראה אכן בערכה אשר נתקבלה על ידי רעיית הנתבע היו המסמכים האמורים המורים על אופן ההתקשרות ועל קבלת התעריפים המוזלים, משכך נראה כי קיים "אשם תורם" של הנתבע ורעייתו.


עם זאת מן הראוי היה כי התובעת הייתה מעדכנת עוד במועד ההזמנה באמצעות מכתב מסודר את אופן ההתקשרות, ולחילופין מציינת כי בנרתיק אשר מקבל הלקוח קיימים דפי ההסבר הרלוונטיים.


באשר לחיוב בגין עלות המכשיר ודמי היציאה, אינני מוצא מקום לחייב את הנתבע בעלויות הנ"ל וזאת לאור סעיף 8 לתצהירו בו הצהיר הנתבע כי ברצונו להמשיך ולהימנות על לקוחות התובעת. לאור כך שהנתבע הצהיר כי לא יפר את החוזה אשר נכרת עם התובעת לתקופת ההתחייבות שסוכמה בין הצדדים אינני מוצא מקום לחייבו בגין כך.


אי לכך ולאחר ששקלתי את הסיכויים והסיכונים של שני הצדדים {(ראה ת"א (ב"ש)187/93 פרץ אשר נ' קופת חולים של ההסתדרות (טרם פורסם), וכן ראה רע"א 5192/01 די וורלי נ' הלין (טרם פורסם)} ולאחר שעיינתי בכתבי הטענות התרשמתי מטענות הצדדים ומהמסמכים שלפני, הנני קובע שיהיה זה נכון וצודק לחייב את הנתבע, לשלם לתובעת לסילוק כל טענה מכל מין וסוג שהוא הקשורה בתיק זה, סך של 4,500 ₪ (כולל מע"מ). בנוסף, ישלם הנתבע לתובעת מחצית מהוצאות המשפט וכן סך של 540 ₪ + מע"מ בעבור שכ"ט עו"ד.


באם לא ישולם סכום זה לידי ב"כ התובעת עד ליום 10.9.08 תוכל התובעת לחדש את ההליכים בתיק ההוצל"פ מספר 5-59-11466-01, על מלוא סכום התביעה.

לעמוד הראשינושאים רלוונטיים נוספים

 • איחור חזרה טיסה לארץ – הפסד ימי עבודה - תביעת פיצויים
 • תביעת פיצויים – מקומות בטיסה ליד חלון
 • תביעה נגד קייטרינג בר מצווה
 • קניית מכשיר לא חוקי בישראל – תביעת פיצויים ?
 • איחור של 3 שעות טיסה – פיצויים ?
 • הודעה על הקדמת טיסה – תביעת פיצויים
 • תביעה נגד השטיח המעופף – מזוודות נאבדו
 • תביעת פיצויים על עגמת נפש מלון טורקיה
 • תביעה על בזבוז זמן בנמל תעופה
 • קניית שמלת כלה - תביעת פיצויים על עוגמת נפש
 • ביטול טיול לחו"ל עקב מיעוט נרשמים
 • תביעה על עישון בבית קפה
 • החזר כסף בגין רכישת יחידת נופש באילת ?
 • לא מצליח להתנתק משירות טינטרנט – פיצויים ?
 • תביעת פיצויים – קניית מחשב דרך אתר אינטרנט
 • התיישנות עונש דו"ח חניה
 • תביעת פיצויים של סטודנטים על חבילת נופש באילת
 • דמי ביטול חבילת נופש טורקיה
 • תביעה נגד סוכנות נסיעות בגלל איחור טיסה
 • גניבה תכולה של מזוודה – טיסה תאילנד
 • תביעה – לא הייתה גישה לחוף ים במלון
 • חימום לא עבד – מלון חו"ל
 • תביעת פיצויים – מזוודות לא הגיעו
 • תלונות על התנהגות של פקידה בחו"ל
 • תביעת פיצויים נגד איבריה - איחור טיסה
 • פיצויים על ביטול טיסה בגלל תקלה
 • מקרן פגום - תביעת פיצויים
 • תביעה נגד תדיראן על מקרר - פיצויים
 • תביעה נגד בזק על שירות חופשי חודשי
 • החזרת שעון לחנות
 • עיכוב המראה של מטוס - תביעת פיצויים
 • תביעה נגד איסתא על הארכת ויזה
 • פיצוי נוסע בגין שינוי בלוח טיסות - תביעה נגד אופיר טורס
 • אריחי שיש - תביעת פיצויים
 • המצאת כתב תביעה למורשה - מה הגדרת מורשה ?
 • תיבת הילוכים אוטומטיות - גיר אוטומטי - תביעת פיצויים
 • תביעת פיצויים נגד דיזנהויז על עוגמת נפש - חופשה
 • תביעה נגד ניו קופל - תיקון רכב
 • תביעה על הזמנת מזנון
 • תביעה נגד אגד על איחור אוטובוס - פיצוי איחור לעבודה
 • מה עושים אם חולים לפני טיסה - ביטול כרטיסי טיסה ?
 • תביעה נגד סלקום על תיקון מכשיר
 • תביעה נגד פלאפון על התחייבות
 • כמה דמי ביטול עסקה לפי חוק הגנת הצרכן ?
 • שירות שלא נקבע לו תשלום
 • תביעת פיצויים על הזמנת מצבה
 • תביעה נגד רב בריח - החלפת דלת פלדלת
 • תביעה נגד הדואר - אי קבלת מכתב כתובת חדשה
 • תביעה על עוגמת נפש איבוד מזוודות לאחר טיסה
 • תביעה נגד בזק על תקלה בטלפון
 • תביעת פיצויים נגד חנות – נזק תמונות מצלמה דיגיטלית
 • תביעת פיצויים חופשה משפחתית על אונייה
 • ביטול עסקה קניין טבעת יהלומים
 • תביעה על הזמנת מערכת אזעקה – פיצויים ?
 • תביעה נגד אולם אירועים – פיצויים על בר מצווה
 • תוקף כרטיסי טיסה לארה"ב – תביעת פיצויים ?
 • תביעה נגד השטיח המעופף על טיול מאורגן
 • תביעה נגד רשות שדות התעופה עוגמת נפש בגין החמצת טיסה
 • תביעה של נגד איסתא – הזמנה באינטרנט
 • תביעה נגד הוט – ניתוק יס / YES
 • חדר אחד במקום שני חדרים במלון - תביעה נגד קשרי תעופה
 • פיצויים על עוגמת נפש במהלך ירח דבש - תביעה נגד מלון
 • תביעה נגד איסתא - אי הודעה על ביטול טיסה
 • נופש על ספינה - תביעת פיצויים על עוגמת נפש
 • תביעה נגד ברליץ – פיצויים לימוד אנגלית
 • תביעת פיצויים על עוגמת נפש – הפלגה
 • תביעה על התקנת דוד שמש - מים לא חמים – פיצויים ?
 • תביעה נגד ישראייר איחור טיסה
 • טופס בדיקה של ליקויים של רכב
 • תביעה נגד קשרי תעופה בגלל עיכובים
 • תביעת פיצויים נגד ספר – פיצוי על הלחמת שיער
 • תביעה נגד הוט – התקנה של טלפון ע"י טכנאי
 • פיצויים על דו"ח שגוי
 • תביעת פיצויים נגד סלקום מחיקה של זיכרון
 • תביעה נגד הום סנטר קניית ריצוף קרמיקה
 • תביעת פיצויים על עוגמת נפש – הפלגה על אונייה
 • החזר הוצאות גרירה – האם אפשר לקבל החזר הוצאות גרר ?
 • תביעה נגד מוסך צ'מפיון מוטורס
 • תביעת פיצויים איחור הפלגה לקפריסין
 • ביטול טיסה / חבילת נופש בגלל מצב בטחוני – החזר כספי ?
 • תביעה נגד אגד טעות של מודיעין אגד
 • תביעת פיצויים קניית טבעת יהלומים
 • תביעה בגין נסיעה כדי להתפלל בסמוך לקברו של רבי נחמן מברסלב
 • תביעה נגד מירס על ביטול התחייבות
 • תביעת פיצויים על מקרר מרעיש
 • הזמנת חדרים במלון - בר מצווה – תביעת פיצויים
 • טיול מאורגן רוסיה - תביעת פיצויים על עוגמת נפש
 • הפרת הסכם צילום חתונה
 • תביעה נגד אופיר טורס על טיול מאורגן לחץ הטעיה ?
 • החזרת מוצר לחנות – מה גובה זיכוי ?
 • תביעת פיצויים טיסה - פראג
 • תביעה נגד איסתא – הזמנת מלון ניו יורק ארה"ב
 • תביעה נגד צלם בר מצווה – פיצויים ?
 • תביעה נגד מכבסה פיצויים על נזק לבגדים
 • תביעה נגד השטיח המעופף – קלאב טורקיה
 • תביעה נגד פלאפון על ניתוקים – האם אפשר לקבל פיצויים ?
 • תביעה נגד א.ל.מ. חשמל ואלקטרוניקה על עוגמת נפש
 • תביעה נגד מגה ספורט
 • זיכוי על מכשיר מקולקל במקום תיקון ?
 • תביעת פיצויים נגד תחנת דלק פז נזקים בגלל תדלוק
 • תביעה נגד YES / תביעת נגד יס נזקים במהלך התקנה
 • תביעה נגד אורנג' בגין תיקון מכשיר
 • תביעה על תנאים מאכזבים במלון - פיצויים ?
 • תביעת פיצויים על מוצרים לתינוק
 • תביעה נגד אמישראגז – החזר דמי פיקדון
 • תביעה נגד אגד הפרה של תנאי רישיון
 • תביעה נגד הדקה ה-90 – חבילת נופש
 • תביעה נגד חברת הובלות
 • תביעה אכילת קורנפלקס – פיצויים ?
 • תביעה נגד שגריר חברה גרירה - איחור הגעת גרר
 • תביעה פיצויים בגין נופש מלון צ'כיה - קרלו וויארי
 • תביעה נגד אופיר טורס על טיול מאורגן
 • תביעת פיצויים הזמנת ארונות מטבח
 • תביעה נגד איסתא פיצויים על עוגמת נפש
 • תביעה נגד אוטו דיפו על התקנה
 • תביעה נגד פלאפון על עוגמת נפש
 • תביעה נגד הדואר בגין נזקים משלוח חבילה
 • תביעה נגד השטיח המעופף על חבילת נופש מלון
 • שריפה בגלל מכונת כביסה
 • תביעה על כתם על מסך פלזמה
 • תביעה על עגמת נפש חופשה בחו"ל – תביעות קטנות
 • תביעה נגד אולם אירועים בלי תעודת כשרות
 • תביעה קניית כיריים באינטרנט
 • תביעה נגד אשת טורס בגין חבילת נופש
 • חבילת נופש - תשלום טיפים לאנשי צוות ?
 • נפילה באמבטיה של מלון
 • תביעה על קניית משקפיים מולטיפוקל
 • החלפת מלון במהלך חופשה בחו"ל
 • עתירה חוזה רכישת דירת נופש
 • תביעה נגד ארקיע – איחור טיסה
 • תביעה נגד אשת טורס
 • תביעת פיצויים הזמנת מלון דרך האינטרנט
 • תביעה על הזמנת משקפיים – צבע שונה
 • תביעת פיצויים – דיל טורקיה
 • תביעה נגד איבריה על איבוד מצלמה – איבוד טלפון נייד
 • איך תובעים פיצויים על עישון ?
 • תביעה על התקנת סורגים בבית
 • ביטול הזמנה של מלון בטלפון - החזר תשלום ?
 • תביעה על הזמנת כורסא בגין איחור משלוח – פיצויים ?
 • פיצויים על קניית מצלמה עם אחריות - מחסני חשמל
 • קניית שואב אבק - ביטול עסקה
 • אחריות על תיקון מחשב – תביעת פיצויים
 • האם אפשר לקבל פיצויים על המתנה בשדה תעופה ?
 • מצלמה דיגיטלית לא תקינה – פיצויים ?
 • תביעה על קניית רכב מאזדה משומש – תעודת אחריות
 • תביעה נגד פוג'יקום – קניית טלוויזיה
 • תביעה על הזמנת שירותי קייטרינג – פיצויים ?
 • פיצויים מחברת איסתא על שינוי טיסה
 • התקנת מקרר – תביעת פיצויים על תקלות במקרר
 • תביעה נגד ניופאן קניית טלויזיה
 • תביעה על ביטול חיובים של סלקום על אינטרנט
 • קניית ארון פגום - תביעת פיצויים ?
 • הזמנת סורגים למרפסת – פיצויים על נזק
 • תביעה נגד קשרי תעופה – חבילת נופש וורנה בולגריה
 • תביעה נגד סוכן נסיעות על שירות לא טוב
 • פיצויים על הובלה
 • קניית ספה – עור מתקלף צבע דוהה – תביעת פיצויים ?
 • החזר כספי על אירוע
 • פיצויים על אי הגעת מזוודות - תביעה נגד אל על
 • האם אפשר לתבוע את אורנג' על עוגמת נפש / בזבוז זמן ?
 • כמה אפשר לקבל על עישון במסעדה ?
 • תביעה נגד אולם אירועים בגלל רמה נמוכה
 • תביעה נגד אייס / נירלט על קניית מסיר כתמי צבע
 • תביעה נגד מירס בגלל קנסות על ניתוק
 • פיצויים על איבוד מכשיר שנמסר לתיקון
 • האם אפשר לתבוע חברת הובלה ?
 • תביעה נגד הדקה התשעים – אי הגעת מזוודות
 • תביעה על אי קבלת כרטיס טיסה
 • קניית רכב יד שניה – הטעיה של קונה – תביעת פיצויים ?
 • תביעה נגד פלאפון חו"ל – שימוש בחו"ל
 • תביעה נגד ישרוטל – על מזגן לא תקין
 • תביעה על שיט נופש לאיים הקריביים באוניה
 • תביעה על טיול באוקראינה - רשימת אורחים במלון
 • קניה תנור פגום – תביעת פיצויים ?
 • תביעה נגד גוליבר על הזמנת חבילת נופש
 • תביעה נגד פלפון – יחס מזלזל
 • תביעה על קניית לפטופ – פיצויים ?
 • תביעה נגד קווי חופשה – הזמנת מלון חופשה
 • קשיים ביטול עסקה – האם אפשר לקבל פיצויים ?
 • תביעה נגד סלקום על הבטחה של סוכן מכירות
 • תביעה נגד חברת אל על מזוודות הגיעו באיחור – פיצויים ?
 • שיט / הפלגה - האם אפשר לקבל פיצויים על עגמת נפש ?
 • האם אפשר לקבל פיצויים מחברת איבריה ?
 • תביעת פיצויים נגד אל על בגלל סירוב לעלות על טיסה
 • תקלות בבית מלון – האם אפשר לקבל פיצויים ?
 • תביעה על בקשה להקדים טיסה חזרה לארץ
 • תביעה נגד באג – אחריות תיקון מכשיר
 • תביעה על קניה של דלתות
 • תביעה על קניית משקפי שמש
 • פיצויים מחברת ארקיע בגלל מרחק מלון מהעיר
 • תביעה על קניית פאה – פיצויים ?
 • תביעה נגד ארקיע בגלל איחורים בטיסה
 • תביעה נגד אופטיקנה על קניית משקפי ראיה – פיצויים ?
 • תביעה נגד אל על על טיול מאורגן
 • תביעה נגד ספגטים
 • פיצויים על איחור הגעת מזוודה – ירח דבש
 • תביעה נגד אופיר טורס - ביטול חופשה
 • תביעה נגד בזק בגלל ניתוקים של אינטרנט
 • תביעה של נטוויז'ן על חוב – דוגמא
 • אי קבלה של כרטיסי טיסה אחרי הזמנה – פיצויים ?
 • אכילה של חוט מתכת – פיצויים ?
 • תביעה על הזמנת מקלחון – פיצויים ?
 • תביעה על קניית מתקן מים
 • תביעה נגד חצי חינם בגלל ביטול הזמנה
 • תביעת פיצוי נגד פרטנר – אורנג' בגלל תקלות חוזרות
 • האם אפשר לקבל החזר כסף על מלון בחו"ל ?
 • הזמנה של שולחן אוכל פגום - תביעת פיצויים ?
 • תביעה נגד חברת חשמל – החזר תשלום על צריכת חשמל
 • הזמנה של מוצר צבע אחר - האם אפשר לקבל פיצויים ?
 • עיכוב יציאה של אוניה מהנמל – פיצויים ?
 • תביעה נגד סוחר רכב מורשה – תקלות אחרי קניית רכב
 • תביעה נגד שלמה סיקסט בגלל השכרת רכב
 • החזר כסף על הזמנת טיול מאורגן
 • תביעה על קניית ג'קוזי – פיצויים ?
 • אי עליה על טיסה – אחריות אל על ?
 • תביעה נגד ישראייר פיצוי על מזוודה
 • תביעת פיצוי נגד פלאפון בגלל מחיקת זיכרונות מספרי טלפון
 • תביעה על הדבקת שיער – פיצויים ממספרה ?
 • כמות אוכל לא הספיקה - תביעת פיצויים נגד חברת קייטרינג
 • תביעה על קניית רהיטים – פיצוי ?
 • תביעה של פלאפון נגד לקוח
 • תביעה נגד קלאב הוטל – רעשים במלון
 • תביעה של מירס נגד לקוח
 • האם אפשר לקבל פיצוי על הרכבת מטבח לא טובה ?
 • תביעה על קניית אופנוע – בעיה במנוע
 • הודעות קנס כתובת לא מעודכנת משרד הרישוי ביטול קנס ?
 • שלט חניה מ- 17:00 – עד 09:00 - ביטול קנס / דו"ח חניה
 • תשלום של צ'קים – פשיטת רגל של חברה / פירוק
 • תביעה על הזמנה של דלתות משקופים מנגריה
 • איחור של הגעת מזוודה – תביעות קטנות
 • תביעה בנושא הסכם עם פלאפון
 • דוגמא לתביעה של פלאפון
 • תביעה על החמצת טיסה – פיצויים ?
 • תביעות של פלאפון נגד חברות אחרות - דוגמא
 • האם אפשר לקבל פיצויים על שינוי זמן טיסה ?
 • תביעה על התנהגות נהג אוטובוס
 • איחור בהכנת שמלת כלה - תביעת פיצויים ?
 • מלון רמה נמוכה - תביעת פיצויים
 • פיצוי על שינוי יעדים טיול מאורגן
 • תביעה נגד רונית רפאל בגין טיפולים
 • קניית אוזניות – תביעת פיצויים
 • תביעה נגד טורנדו על קניית מזגן
 • תביעה בגלל אוטובוס מלא
 • עיכוב טיסה בלי הסבר
 • תביעה על הזמנת מכשיר GPS / ג'י פי אס
 • האם אפשר לתבוע על עיכוב טיסה ?
 • תביעה נגד בזק בינלאומי על חיוב אינטרנט
 • התקנת מטבח - פיצויים על עגמת נפש ?
 • ביטול הסכם עם חברה סלולרית ?
 • תביעה על שיבושים תחבורה ציבורית
 • תביעה נגד חנות על קניית טלפון סלולרי
 • קנייה באינטרנט - תביעת פיצויים
 • מזוודה לא הגיעה טיסה - תביעת פיצויים
 • קניית מיטת נוער - תביעת פיצויים
 • חבילת סקי – תביעת פיצויים
 • תביעה נגד צלם אירועים בר מצווה
 • שמלת כלה פגומה - האם אפשר לקבל פיצוי ?
 • עוגמת נפש טיול מאורגן - פיצוי על נזק ?
 • האם אפשר לקבל פיצוי על איחור רכבת ישראל ?
 • האם אפשר לקבל פיצוי על שמלת כלה פגומה ?
 • גביה של תשלום נוסף - תביעה נגד הוט
 • האם אפשר לקבל פיצוי על קבלת מוצר באיחור ?
 • כיבוי פתאומי של טלפון סלולרי - פיצוי סלקום ?
 • חיוב חשבונית לא נכון של פלאפון - פיצויים ?
 • תביעת פיצויים נופש בחו"ל – מקומות סגורים
 • תביעה נגד מחסני חשמל – פגם במוצר – מצלמה
 • הפרת חוזה חבילת נופש חו"ל
 • פיצוי על קניית כורסת טלויזיה
 • דמי יציאה - מחברה סלולרית
 • מחיר על מוצר שונה מהמחיר בקופה – תביעת פיצויים ?
 • תביעה מופרזת / תביעה מוגזמת – מה הדין ?
 • תביעה נגד מירס הפרת הסכם
 • אי אישור מקומות טיסה – תביעת פיצויים
 • תביעה נגד ניופאן קניית טלוויזיה LCD
 • ביטול עסקה עם פלאפון בגלל רצון לעבור לחברה אחרת
 • פיצויים על הפלגה – הפסקת אספקת מים על ספינה
 • נזקים במהלך טיול בסין - האם אפשר לקבל פיצוי ?
 • קניית שולחן אוכל שבור – תביעת פיצויים ?
 • תביעת פיצויים על אירוע חינה
 • תקלות בקו אוטובוס של אגד – האם אפשר לתבוע פיצויים ?
 • קניית אופנוע רכיבים / חלקים לא מקוריים – תביעת פיצויים
 • תביעה בגין עבודת פחחות צבע לקויה - ירידת ערך רכב
 • בעלי זכויות יחידות נופש במלון – בוררות
 • תביעה על דרישה לשלם בכניסה למועדוןאפליה ?
 • תביעה על עסקת טרייד אין מכוניות משומשות
 • האם אפשר לבטל חוזה יחידת נופש בארץ ?
 • תביעת פיצויים על בחילות ? חבילת נופש שייט על אוניה
 • תביעת פיצויים על מלון הכל כלול
 • תביעה נגד מפיקי חתונות
 • ביטול טיסה לחו"ל בגלל שביתה – זכות פיצויים ?
  1. ביטול מכירה פומבית תקלה טכנית באתר אינטרנט

  2. חבילת נופש - ביטולה יגרור קנסות ?

  3. העברת זכויות לשבוע נופש

  4. תביעה הסכם להספקת שירותי רט"ן

  5. תביעה נגד פזגז

  6. תביעה של פלאפון בגין אי תשלום

  7. תביעה הסכם מכירת יחידת נופש במלון

  8. תביעה של חברת סלקום על חוב

  9. תביעה כספית - כרטיסי טיסה לטיול משפחתי בספרד

  10. דרישה לפיצוי בגין מכירת רכב לקוי

  11. תביעת פיצויים בגין רכישת מדיח כלים

  12. תביעה בגין זיכוי קנסות - טלפון סלולרי

  13. תביעה של חברת סלקום בסדר דין מהיר

  14. תביעה יתרת תשלומים של 5 מכשירים

  15. תביעה פיצויים - רכישת והתקנת ארונות מטבח

  16. השכרת רכב בחו"ל - גלגל רזרבי

  17. תביעה בקשר לנופש לעובדים במלון

  18. מה התוקף המשפטי להתקשרות חסוי בהסכם לקבלת שירותי טלפון סלולרי ?

  19. תביעה נגד קלאב הוטל

  20. ביטול קנסות חניה

  21. ביטול עיקול על מכונית

  22. תביעה נגד קונים

  23. תביעה נגד אגודה שיתופית

  24. הפרת הסכם קניית יחידת נופש בחו"ל

  25. פיצוי על חבילת נופש אנטליה - תורכיה

  26. בקשה לתיקון כתב תביעה ייצוגית

  27. אישור תביעה ייצוגית נגד חברת חשמל

  28. תביעה נגד מוסך - שיפוץ רכב שלא נתבקש

  29. תביעה של סוכנות נסיעות לחו"ל

  30. תביעה תשלום על חבילת אינטרנט

  31. תביעה של נטוויז’ן על חוב

  32. תביעה לקבל שירותי רדיו – טלפון ציוד קצה

  33. ביטול עסקה חבילת התקשרות טלפון נייד

  34. תביעה נגד סוכנות נסיעות על כרטיסי טיסה

  35. מכונת קפה - תביעה

  36. קניית מזגן - תביעת פיצויים

  37. תביעה נגד מוסך מורשה של מזדה

  38. תביעה נגד מנו ספנות - כרטיסים שיט

  39. תביעה של סלקום נגד חברה - הסכם

  40. תביעה צמיגים

  41. רט"ן - רדיו טלפון נייד

  42. הודעה בכתב על רצון להתנתק מהכבלים

  43. חוב על אינטרנט

  44. תביעה של נטוויז'ן על חוב

  45. מדיניות החזרים של חנות - תביעה

  46. הוראת קבע כבלים - תביעה

  47. תביעה - טיסות פנים הודו

  48. תביעה על הפסקת שירות

  49. תביעה נגד השטיח המעופף

  50. תביעה נגד סוכנות נסיכות בגלל אשרת כניסה

  51. תביעה אספקת מכונית מסחרית

  52. תביעה על הספקת קרמיקה

  53. הפרת הסכם אספקת אריחי שיש

  54. תביעה נגד ספק חבילת נופש לחו"ל

  55. תביעה על טיסה בחברה שונה ממה שכתוב בכרטיס

  56. איחור אוטובוס - תביעת פיצויים

  57. פיצויים על איחור רכבת

  58. תביעת פיצויים - טיול מאורגן סין

  59. זכויות לשבוע נופש מדי שנה - ביטול הסכם

  60. איחור בהגעת כבודה - תביעת פיצויים

  61. משיכה שטר מזוייף בנקט - תביעת פיצויים

  62. תביעת פיצויים בגין נחיתת ביניים

  63. תביעה להחזרת מקדמה לאולם אירועים

  64. טעות בהזמנה מלון - תביעת פיצויים

  65. חופשת סקי - תביעת פיצויים

  66. פיצויים על אי עליה לטיסה

  67. טעות בהזמנת כרטיסי טיסה - פיצויים

  68. תביעה נגד המכרז של המדינה - מצלמה דיגיטאלית

  69. תביעת פיצויים נגד אורנג' על מכשיר נוקיה דגם N73

  70. הפרת הסכם עם פלאפון - תביעת פיצויים

  71. ביטול עסקה קניית שעון

  72. תביעה לתשלום בגין אספקת שירותי תקשורת בינלאומית

  73. ביטול חוזה עם קלאב אין

  74. תביעה איחסון שרתים

  75. תביעה על אי תשלום על מוצרי נקיון

  76. תביעה על אי תשלום על ריהוט

  77. הפרת הסכם רכישת מנוי עסקי

  78. תשלום על אינטרנט אין חוזה/בלי הסכם

  79. הסכם רכישת יחידת נופש - זוג חרדים

  80. הטעייה רכב יד ראשונה - תביעת פיצויים

  81. הסכם קניית רכב משומש - אחריות למנוע וגיר

  82. תשלום חוב על גלישה באינטרנט

  83. תביעה נגד פלאפון על חוסר תום לב

  84. פיגור בתשלומים לפלאפון בגלל קשיים כלכליים

  85. תביעה נגד שירותי הסעה

  86. תביעה נגד איסתא על מלון בטורקיה

  87. תביעה בגין כתמי חלודה על רכב חדש

  88. פיקדון על ממירים כבלים – תביעת פיצויים

  89. אירוח במלון – פסח - תביעה על הזמנת חדרים

  90. תביעה נגד בזק בגלל חשבון טלפון גבוה

  91. הפרת הסכם הזמנת סחורה

  92. החלפת ספק גז בבית משותף

  93. זיקוקים בר מצווה – תביעת פיצויים

  94. תביעה נגד מלון סגירת ממלכת הילדים

  95. הרעלת מזון בלון באילת – תביעת פיצויים

  96. תביעה נגד מוסך בגלל טיפול ברכב

  97. שמלת כלה – אי נוחות – תביעת פצויים ?

  98. עישון במסעדה – עגמת נפש

  99. מסך פלזמה פגום – תביעת פיצויים

  100. תביעה נגד סלון כלות

  101. חוק אוויר נקי

  102. חוק גילוי נאות

  103. חוק זכויות הצרכן

  104. חוק אלכוהול

  105. חוק ביטול עסקה

  106. חוק הגנת הצרכן החזרת מוצר

  107. חוק תביעות קטנות

  108. חוק זכויות הפרט

  109. חוק צנעת הפרט

  110. חוק צרכנות

  111. חוק החזרת מוצרים לחנות

  112. חוק זכויות המטופל

  113. חוק ספאם

  114. חוק דואר זבל

  115. חוק זכויות האזרח הוותיק

  116. חוק האזנת סתר

  117. חוק רשות השידור

  118. חוק רעש

  119. חוק שילוט

  120. חוק נגד עישון

  121. חוק ניסויים בבעלי חיים

  122. חוק מידע גנטי

  123. חוק כלבים מסוכנים

  124. חוק נגד הסתה

  125. חוק נפגעי עבירה

  126. חוק השבת אבידה

  127. חוק ספרי לימוד

  128. חוק ספריות ציבוריות

  129. חוק הפרוות

  130. חוק הימורים באינטרנט

  131. חוק הספרים

  132. חוק הזמנת טכנאי

  133. חוק התנתקות משירותים ממושכים

  134. חוק התנתקות מספק שירות

  135. חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים

  136. חוק פיקדון בקבוקים
  137. חוק החופים

  138. חוק כנרת

  139. חוק הגנת הצומח

  140. חוק הים

  141. חוק הטיס

  142. חוק ערוץ 2

  143. חוק טכנאים

  144. חוק הימורים

  145. חוק מחזור  שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                             יום ו' : 14:00 - 10:00

  טלפון: 077-4008177
  פקס: 153-77-4008177
  דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

  Google+  רקע תחתון