חוק רכב משומש


חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות), התשס"ח-2008 (להלן:"חוק רכב משומש")

1. הגדרות

בחוק רכב משומש-

"מבטח" - כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;

"מידע" - מידע על תיקונים או טיפולים שבוצעו ברכב או כל מידע אחר שיש בו כדי להעיד על מצב הרכב ותקינותו, ולעניין מבטח - סכום תגמולי הביטוח ששולמו בעד הרכב ופירוט סוג הנזק או ירידת הערך שבשלם שולמו;

"עוסק ברכב" - עוסק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, שעיסוקו מכירת רכב משומש;

"רכב משומש" - רכב שנרשם לפי פקודת התעבורה 3, וניתן עליו רישיון רכב.

2. זכאות למידע על רכב משומש

(א) מי שרכש רכב משומש זכאי לקבל מכל מוסך שבו תוקן או טופל הרכב ומכל מבטח שביטח את הרכב, כל מידע שיש בידיהם על הרכב.

(ב) מוסך ומבטח רשאים לגבות תשלום בעד ההוצאות הכרוכות במסירת מידע כאמור בסעיף קטן (א).

3. חובת שמירת מידע

(א) מוסך ישמור מידע על רכב שתוקן או טופל בו למשך שבע שנים מיום התיקון או הטיפול או מיום שהמידע הגיע לידיו.

(ב) מבטח ישמור מידע על רכב שביטח למשך שבע שנים מיום שהמידע נוצר על ידו או מיום שהגיע לידיו.

4. גילוי נאות

(א) לא יעשה עוסק ברכב עסקה בעניין מכירת רכב משומש, אלא אם כן התקיימו כל אלה:

(1) נחתם חוזה בכתב בינו לבין רוכש הרכב (בסעיף זה – החוזה);

(2) העוסק ברכב מסר לרוכש הרכב, עד למועד חתימת החוזה ובנפרד מהחוזה, טופס חתום בידו, שמפורטים בו הפרטים כאמור בסעיף קטן (ב) (בסעיף זה – טופס גילוי);

(3) רוכש הרכב אישר בחתימת ידו את קבלת טופס הגילוי.

(ב) עוסק ברכב יפרט במדויק, בטופס הגילוי, את הפרטים שלהלן:

(1) שמו המלא, מספר הזהות שלו ומענו המלא; היה העוסק ברכב תאגיד - גם את סוג התאגיד, מספרו ומענו המלא;

(2) שמו המלא של בעל הרכב, מספר הזהות שלו ומענו המלא; היה הבעלים תאגיד - גם את סוג התאגיד, מספרו ומענו המלא;

(3) מספר הבעלים הקודמים של הרכב, וככל הידוע לו - אם הבעלים הקודמים היה חברה שעיסוקה החכר - גם את שמה ומספרה של החברה;

(4) פגיעות שנגרמו לרכב, ככל הידוע לעוסק ברכב, עד למועד מסירת טופס הגילוי;

(5) מספר הקילומטרים שעבר הרכב, ככל הידוע לעוסק ברכב, מיום רישומו לראשונה ועד למועד מסירת טופס הגילוי;

(6) הסכום שישולם בעבור הרכב.

(ג) בכל עסקה בעניין רכישת רכב משומש, שהעוסק ברכב הוא המוכר בה, יגלה העוסק ברכב לרוכש הרכב כי הוא מוכר או משווק כלי רכב דרך עיסוק.

(ד) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), יראו לעניין אותם סעיפים קטנים מי שמוכר רכב משומש, שאינו רשום כבעליו ברישיון הרכב, כעוסק ברכב, אלא אם כן הוכיח אחרת; ואולם הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על מי שמוכר רכב משומש של בן משפחתו מדרגה ראשונה.

5. עונשין

העובר על הוראות סעיף 4, דינו - קנס פי שבעה מהקנס כאמור
בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

6. ציון מספר הקילומטרים ברישיון הרכב

(א) במועד ביצוע המבחן השנתי לכשירותו לתנועה של רכב משומש לפי פקודת התעבורה, תמסור תחנת הבדיקה לרשות הרישוי, את מספר הקילומטרים שעבר הרכב הנבדק בשנה שקדמה למועד הבדיקה.

(ב) רשות הרישוי תציין ברישיון הרכב את מספר הקילומטרים שעבר הרכב הנבדק לפי ההודעה האחרונה שקיבלה מאת תחנת הבדיקה כאמור בסעיף קטן (א) ואת המועד שבו נמסרה לה ההודעה האמורה.

7. ביצוע ותקנות

שר התחבורה והבטיחות בדרכים ממונה על ביצוע חוק רכב משומש, והוא רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, לרבות לעניין דרכי מסירת המידע והמועדים למסירתו לפי סעיף 2.

8. שמירת דינים

אין בהוראות חוק רכב משומש כדי לגרוע מהוראות כל דין אחר.

9. תחילה

(א) תחילתו של חוק רכב משומש, למעט סעיף 6, ארבעה חודשים מיום פרסומו.

(ב) תחילתו של סעיף 6, ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010).


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול קניית רכב

 2. תביעה בגין תיקון רכב

 3. רכישת רכב מזויף

 4. חוק גריטה

 5. אש במנוע

 6. נזק רכב אאודי

 7. חוק רכב משומש

 8. חוזה החלפת רכב

 9. פגמים - רכב משומש

 10. גובה מים נזק לרכב

 11. צו הפעלת רכב

 12. תקנות שווי רכב

 13. התקנת מגן ברכב

 14. חוק הורדת רכב מהכביש

 15. הכנה לטסט לרכב

 16. הסכם העברת בעלות רכב

 17. תקנות רכב אספנות

 18. מספר מנוע רכב – זיהוי

 19. החלפת רצועה ברכב

 20. הסתרת לוחית זיהוי ברכב

 21. נזק לרכב אספנות

 22. הפרת הסכם מכירת מכונית

 23. סדק בשמשה קדמית של הרכב

 24. חוזה רכישת רכב מיצובישי

 25. תביעה על החלפת מנוע רכב

 26. מסנן מזגן רכב – תקלה

 27. בעיה במחשב של רכב

 28. סעיף 19 לפקודת רכב מנועי

 29. אי הזמנת חלקי חילוף לרכב

 30. תקלות ברכב היברידי

 31. הצהרה על בעלות רכב

 32. אחריות ספק - הזמנת רכב בחו"ל

 33. החלפת רדיאטור - אחריות

 34. פיצויים בגין ליקויים ברכב

 35. רמאות לגבי נתוני רכב משומש

 36. ריבוי בעלים - הפחתת ערך רכב

 37. חלונות כהים לרכב חוקי

 38. מכירת רכב שעבר תאונה

 39. הפרה יסודית של הסכם למכירת רכב

 40. אחריות על גיר / תיבת הילוכים

 41. נזק לרכב בדלת טוטאלוס

 42. טופס בדיקה של ליקויים של רכב

 43. החלפת גיר - נזקים לרכב

 44. כתמים על ריפוד רכב חדש

 45. בעיה בהילוכים ברכב חדש - תביעה

 46. פיצוי על תקלות חוזרות ברכב חדש

 47. נזק לרכב בגלל ענפים של עץ

 48. דרישה לפיצוי בגין מכירת רכב לקוי

 49. תביעה בגין כתמי חלודה על רכב חדש

 50. טענת רשלנות של טכנאי רכב

 51. תקלה בגיר בגלל נסיעה על חוף הים

 52. תביעה נגד ניו קופל - תיקון רכב

 53. תביעה על שריטת רכב בכוונה

 54. התדרדרות רכב בגלל אי הרמת אמברקס

 55. תביעה נגד מכון לבדיקת רכבים

 56. הורדת רכב מהכביש בגלל אורך של גרור

 57. קילומטרז לא נכון - הטעיה קניית רכב

 58. תביעה בגין רשלנות בהחלפת מנוע

 59. הטעייה רכב יד ראשונה - תביעת פיצויים

 60. אי ידיעה על תאונות קודמות של רכב

 61. העדר אפשרות להתקין וו גרירה ברכב

 62. תביעה של קונה רכב נגד מוכר רכב יד שניה

 63. תביעה נגד עסק להתקנות מערכות אזעקה לרכב

 64. הסכם קניית רכב משומש - אחריות למנוע וגיר

 65. פיצוי בעל הרכב על קניית רכב גנוב

 66. גילוי ליקויים ברכב מיד לאחר רכישה

 67. חוב כספי על קניית חלקי חילוף לרכב

 68. החזקת רכב מעבר לתקופת הסכם ליסינג

 69. הצעת חוק חובת גילוי מוכר רכב משומש

 70. אי איתור תקלה ברכב במשך עשרה חודשים

 71. רכב מזויף - חיתוך הלחמת מספר שילדה - ביטוח

 72. תביעה על קניית רכב מאזדה משומש – תעודת אחריות

 73. תביעת פיצויים של רוכש רכב משומש נגד מוכר הרכב

 74. מחלוקת מי קיבל את הכסף עבור מכירת הרכב ?

 75. קבלת רכב שנקנה בטרייד אין ללא מושב אחורי

 76. תביעה נגד סוחר רכב מורשה – תקלות אחרי קניית רכב

 77. זכאות לקבלת רכב חלופי, מותנית בהחזרת הרכב

 78. תביעה בגין נזקים לרכב כתוצאה מהתקנת מערכת גז

 79. קניית רכב יד שניה – הטעיה של קונה – תביעת פיצויים ?

 80. תיבת הילוכים אוטומטיות - גיר אוטומטי - תביעת פיצויים

 81. שווי רכב לפי שנת הייצור של הרכב ולא שנת העליה לכביש

 82. תביעה בגין קניית רכב ממודעה ב"יד 2" - הסתרת תאונות קודמות

 83. לאחר התדלוק החל הרכב לקרטע ונדלקה נורית אזהרה של תקלה במנוע

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון