חוק הורדת רכב מהכביש


חוק שמירת הנקיון, התשמ"ד-1984 (להלן:"חוק הורדת רכב מהכביש")

פרק ג': סילוק פסולת וגרוטות רכב (תיקון: תשס"ז)

7. אתרים לסילוק פסולת בנין, גזם, צמיגים וגרוטות רכב (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ז)

(א) רשות מקומית תקבע, בכפוף לכל דין, אתרים לסילוק או לריכוז וטיפול בפסולת בנין, גזם, צמיגים או גרוטות רכב, בין בתחומה ובין מחוצה לו בתאום עם הרשות המקומית הנוגעת בדבר; קביעה כאמור יכול שתיעשה במשותף בידי מספר רשויות מקומיות ויכול שתיעשה על פי הוראת השר לאיכות הסביבה.

(ב) (בוטל)

(ג) הרשות המקומית תפרסם ברבים הודעה על מקומם של אתרים שנקבעו כאמור.

(ד) לא יפנה אדם פסולת מאחד הסוגים המפורטים בסעיף קטן (א), אלא לאתר שנקבע לכך, למפעל טיפול באשפה, למפעל מיחזור או למישרפה, או בהתאם להוראות שנקבעו בחוק עזר של הרשות המקומית הנוגעת בדבר.

(ה) לענין סעיף זה, "רשות מקומית" - עיריה או מועצה מקומית.

8. סמכות סילוק גרוטות רכב (תיקון: תשמ"ה, תשנ"ב)

(א)2 רשות מקומית או מי שהשר לאיכות הסביבה הסמיכו לכך (להלן - רשות מוסמכת), רשאית לסלק גרוטות רכב שהושלכו ברשות הרבים או ברשות היחיד, למעט גרוטאות המצויות בחצריו של מי שמחזיק בהן כדין, או מנהל בהן כדין עסק בגרוטות רכב.

(ב) לא תשתמש רשות מוסמכת בסמכותה לסלק גרוטת רכב לפי סעיף זה אלא לאחר שדרשה בכתב מבעלה או מהמחזיק בה לפנותה תוך תקופה שקבעה בדרישה והוא לא עשה כן, ולאחר שהודעה בדבר כוונתה לסלק את הגרוטה הודבקה עליה במקום הנראה לעין, 48 שעות לפחות לפני ביצוע הסילוק.

(ג) לא ניתן לזהות את בעלה של גרוטת הרכב, רשאית הרשות המוסמכת לסלקה אם היא נמצאת באותו מקום לפחות חודש ימים ואם בנסיבות הענין סביר להניח כי בעלה התייאש ממנה מחמת מיעוט שוויה.

(ד) סולקה גרוטת רכב כאמור בסעיף קטן (א), זכאית הרשות המוסמכת שסילקה את הגרוטה להחזר הוצאותיה ממי שנמסרה לו דרישה כאמור בסעיף קטן (ב); תעודה מאת הרשות המוסמכת המפרטת הוצאות אלו, תהא ראיה לכך.

8א. השארת רכב ברשות הרבים (תיקון: תשמ"ח)

(א) הושאר רכב ברשות הרבים במקום אחד במשך תקופה העולה על שישים ימים, רשאית הרשות המוסמכת להורות על גרירתו מהמקום.

(ב) לא תשתמש הרשות המוסמכת בסמכותה כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שדרשה מבעל הרכב לפנותו תוך תקופה שתקבע בדרישה, והודיעה לו כי אם לא יעשה כן בכוונתה לגרור את הרכב ולהעמידו במקום שיפורט בהודעה.

(ג) הודעה כאמור בסעיף קטן (ב) תודבק על הרכב במקום הנראה לעין ותישלח בדואר רשום לבעל הרשום של הרכב, אם ניתן לזהותו, לפחות ארבעה עשר ימים לפני הגרירה.

8ב. מכירת רכב שנגרר או החזרתו לבעליו (תיקון: תשמ"ח)

(א) נגרר רכב לפי האמור בסעיף 8א, ובעליו לא בא לקבלו תוך חדשיים מהיום שבו נמסרה לו הודעה כאמור בסעיף 8א(ג), תהא הרשות המוסמכת רשאית למכור את הרכב.

(ב) ביקש בעל רכב לקבל את רכבו, תהא הרשות המוסמכת זכאית לדרוש החזר כל הוצאותיה בגין גרירת הרכב והחזקתו ותשלום כל קנס בגין עבירה הכרוכה בשימוש באותו רכב.

(ג) נמכר רכב כאמור בסעיף זה, תעמוד תמורת מכירתו לרשות בעל הרכב, בניכוי הסכומים המפורטים בסעיף קטן (ב).

(ד) תעודה מאת הרשות המוסמכת המפרטת את ההוצאות כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), תהא ראיה להוצאותיה.

8ג. עידוד מסירה לסילוק (תיקון: תשמ"ח, תש"ע) 4

רשות מוסמכת רשאית, לשם עידוד סילוק גרוטות רכב ורכב שאינו בשימוש, לשלם לבעל רכב אשר יביא את רכבו לאתר לסילוק גרוטאות, סכום שייקבע על ידה.

8ד. דין גרוטות רכב (תיקון: תשמ"ח)

רכב שהובא או נגרר כאמור בסעיפים 8 עד 8ג, יראו אותו כגרוטאה לענין חוק הורדת רכב מהכביש ולענין פקודת התעבורה, והוא יהיה לקנינה של הרשות המוסמכת.

חוק הורדת רכב מהכביש

פורסמה הודעה (י"פ תש"ע,759) לפי סעיף 8ג הקובעת כי הסכום שהרשות המוסמכת תשלם לבעל רכב, כאמור באותו סעיף, הוא 3,000 שקלים חדשים, ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:

(1) סוג הרכב הקבוע ברישיון הרכב הוא MI (רכב פרטי – נוסעים);

(2) שנת הייצור של הרכב קודמת ב-20 שנים למועד מסירת הרכב לאתר האמור בפסקה (4);

(3) רישיון הרכב היה בתוקף בלא שעבוד או עיקול, ובןטל לצורך הגריטה;

(4) בעל הרכב מסר את הרכב לצורך גריטה לאתר לסילוק גרוטאות, שאישר המשרד להגנת הסביבה.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול קניית רכב

 2. תביעה בגין תיקון רכב

 3. רכישת רכב מזויף

 4. חוק גריטה

 5. אש במנוע

 6. נזק רכב אאודי

 7. חוק רכב משומש

 8. חוזה החלפת רכב

 9. פגמים - רכב משומש

 10. גובה מים נזק לרכב

 11. צו הפעלת רכב

 12. תקנות שווי רכב

 13. התקנת מגן ברכב

 14. חוק הורדת רכב מהכביש

 15. הכנה לטסט לרכב

 16. הסכם העברת בעלות רכב

 17. תקנות רכב אספנות

 18. מספר מנוע רכב – זיהוי

 19. החלפת רצועה ברכב

 20. הסתרת לוחית זיהוי ברכב

 21. נזק לרכב אספנות

 22. הפרת הסכם מכירת מכונית

 23. סדק בשמשה קדמית של הרכב

 24. חוזה רכישת רכב מיצובישי

 25. תביעה על החלפת מנוע רכב

 26. מסנן מזגן רכב – תקלה

 27. בעיה במחשב של רכב

 28. סעיף 19 לפקודת רכב מנועי

 29. אי הזמנת חלקי חילוף לרכב

 30. תקלות ברכב היברידי

 31. הצהרה על בעלות רכב

 32. אחריות ספק - הזמנת רכב בחו"ל

 33. החלפת רדיאטור - אחריות

 34. פיצויים בגין ליקויים ברכב

 35. רמאות לגבי נתוני רכב משומש

 36. ריבוי בעלים - הפחתת ערך רכב

 37. חלונות כהים לרכב חוקי

 38. מכירת רכב שעבר תאונה

 39. הפרה יסודית של הסכם למכירת רכב

 40. אחריות על גיר / תיבת הילוכים

 41. נזק לרכב בדלת טוטאלוס

 42. טופס בדיקה של ליקויים של רכב

 43. החלפת גיר - נזקים לרכב

 44. כתמים על ריפוד רכב חדש

 45. בעיה בהילוכים ברכב חדש - תביעה

 46. פיצוי על תקלות חוזרות ברכב חדש

 47. נזק לרכב בגלל ענפים של עץ

 48. דרישה לפיצוי בגין מכירת רכב לקוי

 49. תביעה בגין כתמי חלודה על רכב חדש

 50. טענת רשלנות של טכנאי רכב

 51. תקלה בגיר בגלל נסיעה על חוף הים

 52. תביעה נגד ניו קופל - תיקון רכב

 53. תביעה על שריטת רכב בכוונה

 54. התדרדרות רכב בגלל אי הרמת אמברקס

 55. תביעה נגד מכון לבדיקת רכבים

 56. הורדת רכב מהכביש בגלל אורך של גרור

 57. קילומטרז לא נכון - הטעיה קניית רכב

 58. תביעה בגין רשלנות בהחלפת מנוע

 59. הטעייה רכב יד ראשונה - תביעת פיצויים

 60. אי ידיעה על תאונות קודמות של רכב

 61. העדר אפשרות להתקין וו גרירה ברכב

 62. תביעה של קונה רכב נגד מוכר רכב יד שניה

 63. תביעה נגד עסק להתקנות מערכות אזעקה לרכב

 64. הסכם קניית רכב משומש - אחריות למנוע וגיר

 65. פיצוי בעל הרכב על קניית רכב גנוב

 66. גילוי ליקויים ברכב מיד לאחר רכישה

 67. חוב כספי על קניית חלקי חילוף לרכב

 68. החזקת רכב מעבר לתקופת הסכם ליסינג

 69. הצעת חוק חובת גילוי מוכר רכב משומש

 70. אי איתור תקלה ברכב במשך עשרה חודשים

 71. רכב מזויף - חיתוך הלחמת מספר שילדה - ביטוח

 72. תביעה על קניית רכב מאזדה משומש – תעודת אחריות

 73. תביעת פיצויים של רוכש רכב משומש נגד מוכר הרכב

 74. מחלוקת מי קיבל את הכסף עבור מכירת הרכב ?

 75. קבלת רכב שנקנה בטרייד אין ללא מושב אחורי

 76. תביעה נגד סוחר רכב מורשה – תקלות אחרי קניית רכב

 77. זכאות לקבלת רכב חלופי, מותנית בהחזרת הרכב

 78. תביעה בגין נזקים לרכב כתוצאה מהתקנת מערכת גז

 79. קניית רכב יד שניה – הטעיה של קונה – תביעת פיצויים ?

 80. תיבת הילוכים אוטומטיות - גיר אוטומטי - תביעת פיצויים

 81. שווי רכב לפי שנת הייצור של הרכב ולא שנת העליה לכביש

 82. תביעה בגין קניית רכב ממודעה ב"יד 2" - הסתרת תאונות קודמות

 83. לאחר התדלוק החל הרכב לקרטע ונדלקה נורית אזהרה של תקלה במנוע

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון