חוק הצהרת מוות


חוק הצהרות מוות, תשל"ח-1978 (להלן:"חוק הצהרת מוות")

1. פרשנות

בחוק הצהרת מוות -

"נספה" - מי שעקבותיו נעלמו זה שנתיים, ויש יסוד להנחה שהוא מת עקב מאורעות מלחמה או מאורעות טבע או תאונה;

"נספה שנות השואה" - מי שמקום מגוריו האחרון היה באסיה, באירופה או באפריקה ובשנות 1945-1939 נעלמו עקבותיו בנסיבות הנותנות יסוד לשער שמת עקב מאורעות מלחמה או עקב רדיפות גזעיות, דתיות, מדיניות או לאומיות;

"נעדר" - מי שאיננו נספה או נספה שנות השואה ועקבותיו נעלמו זה שבע שנים וכל המאמצים לגלות את עקבותיו לא הצליחו, ובנסיבות הענין יש יסוד להנחה שמת.

2. הצהרה על מוות (תיקון: תשנ"א, תשנ"ח)

בית משפט לעניני משפחה רשאי, על פי בקשתו של מעונין או על פי בקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו, להצהיר על מותו של נספה, נספה שנות השואה או נעדר אם נתקיימה בו אחת מאלה:

(1) מושבו האחרון או מקום מגוריו האחרון היה בארץ-ישראל;

(2) רכושו נמצא בישראל;

(3) עקבותיו נעלמו בארץ-ישראל;

(4) מושבו או מקום מגוריו של המבקש הוא בישראל

3. זמן המוות

(א) בית-המשפט יקבע את מותו של נספה או של נספה שנות השואה או של נעדר ואת יום המוות ושעתו על סמך כל ראיה שהובאה לפניו בדבר הנסיבות או הזמן שבהם אירע המוות.

(ב) לא ראה בית-המשפט לקבוע כאמור בסעיף קטן (א), יקבע את המוות, יומו ושעתו -

(1) לגבי נספה - בתום שנתיים מיום שנעלמו עקבותיו;

(2) לגבי נספה שנות השואה - ביום שבו נעלמו עקבותיו;

(3) לגבי נעדר - בתום שבע שנים מהיום שבו נעלמו עקבותיו;

(ג) היום שבו נעלמו עקבותיו של אדם הוא היום שבו היה הסימן הידוע האחרון על היותו בחיים.

(ד) באין כל ראיה בדבר שעת המוות, ייקבע שהמוות אירע ברגע האחרון של יום המוות המוצהר.

4. תיקון הצהרת מוות או ביטולה

(א) בית-המשפט יתקן הצהרת מוות, אם מי שזכאי היה לבקש את ההצהרה הביא לפניו ראיה שיום המוות או שעתו או פרט אחר מפרטי-ההצהרה שונים מאלה שבהצהרה.

(ב) בית-המשפט יבטל הצהרת מוות לפי בקשת אדם שעל מותו הוצהר, או אם מי שזכאי היה לבקש את ההצהרה הביא לפני בית-המשפט ראיה שהאדם שעל מותו הוצהר עודנו בחיים.

(ג) אין בתיקונה או בביטולה של הצהרת מוות כדי לגרוע מזכויות ברכוש או מזכויות אחרות שנרכשו בתמורה ובתום לב עקב ההצהרה לפני התיקון או הביטול.

5. ראיות

בית-המשפט, כשהוא דן בבקשה להצהרת מוות, לתיקונה או לביטולה, רשאי לסטות מדיני הראיות, אם הוא משוכנע שנסיבות הענין מצדיקות סטיה כזאת; החליט בית-המשפט לסטות מדיני הראיות, ירשום את הטעמים שהניעוהו להחלטתו.

6. הצהרת מוות לא תפגע בדיני נישואין

(א) הצהרת מוות המשמשת ראיה מכוח חוק הצהרת מוות לא תפגע בדיני התרת נישואין.

(ב) ניתנה הצהרת מוות, ימציא רשם בית-המשפט העתק ההצהרה לבית-הדין הדתי העליון המוסמך לגבי האדם שעל מותו הוצהר, או לגבי בן-זוגו, כחומר בדיוני בית-הדין הדתי בבקשת היתר נישואין.

7. דין הצהרות חוץ

(א) הצהרת מוות שניתנה כדין לפי האמנה בדבר הצהרה על מותם של נעדרים, ניו-יורק, 1950, תשמש ראיה לכאורה בדבר המוות ומועד המוות.

(ב) סעיף קטן (א) אינו גורע, לגבי הצהרות מוות אחרות, מהאמור בסעיף 11 לחוק אכיפת פסקי חוץ, תשי"ח-1958.

8. ביצוע ותקנות

(א) שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק הצהרת מוות.

(ב) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצוע חוק הצהרת מוות, ובכללן תקנות בענין סדרי דין, אגרות בית-משפט וערעור.

9. ביטול

חוק הצהרות מוות, תשי"ב-1952 - בטל.

10. הוראות מעבר

(א) חוק הצהרת מוות יחול אף על אדם שעקבותיו נעלמו לפני תחילתו.

(ב) נקבעו, אגב דיון בהליכים לפי חוק הירושה , תשכ"ה-1965, לפני תחילתו של חוק הצהרת מוות עובדת מותו של אדם פלוני ומועד המוות, לא תבוטל ולא תשונה ההחלטה בהליכים אלה על יסוד הצהרת מוות שניתנה לגבי אותו אדם לפי סעיף 3(ב), אלא מטעמים מיוחדים שיפורשו בהחלטת הביטול או השינוי.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מוות בתאונת רכבת

 2. מוות בתאונת טרקטור

 3. חוק הצהרת מוות

 4. חוק חקירת סיבות מוות

 5. חקירת סיבות מוות

 6. בעיטה בראש - מוות

 7. התחשמלות ילד למוות

 8. נפילה למוות בעת בניית סככה

 9. מוות בפעולת התנדבות

 10. התמוטטות קיר - מוות של ילד

 11. מוות כתוצאה מנפילה מפיגום

 12. סירוב משפחה נתיחה לאחר מוות

 13. דימום פי הטבעת - מוות

 14. מוות בתאונת דרכים - ענישה

 15. זיהום אחרי ניתוח פשוט - מוות

 16. חקירת נסיבות מותה של עפרה חזה

 17. מוות באתר בניה - אחריות

 18. מה העונש על דריסת אדם למוות ?

 19. מוות תינוק - ניתוח קיסרי

 20. חישוב פיצויים מוות תינוק

 21. הצעת חוק נתיחה לאחר המוות

 22. הזכות לפרטיות לאחר המוות

 23. גובה פיצויים על מות תינוק

 24. שאיפת גז רעיל תנור חימום – מוות

 25. הכרה במוות עקב שירות צבאי

 26. זיכוי על דריסת אדם למוות - דוגמא

 27. מינון יתר של תרופות - מוות

 28. מוות כתוצאה מחשיפה לאסבסט

 29. הליכון חדר כושר – מוות במהלך אימון

 30. מוות תוך כדי ניסיון מעצר של שוטרים

 31. מוות של תינוק בגלל התחממות רכב סגור

 32. פיצויים על מוות נפילה מגג - אתר בנייה

 33. מוות לאחר ניתוח כריתת בלוטת הערמונית

 34. מוות בשייט קיאקים בחו"ל - ביטוח

 35. מוות כתוצאה מירי בשוגג - תביעת הורים

 36. מוות בתאונת דרכים - תביעת שיבוב

 37. פסילה מנהלית בגין דריסת הולך רגל למוות

 38. מוות בגלל חשיפה לחומרים מסוכנים בעבודה

 39. פיצויים למשפחת אסיר שנדקר למוות

 40. שידול לניסיון לגרימת מוות בכוונה

 41. מוות קטין פיצוי בגין הפסדי פנסיה

 42. התרסקות מטוס צניחה - שלושה צנחנים נהרגו

 43. טופס ניתוח אחרי המוות הסכמת משפחה

 44. ביטוח צייד ע"י חברת ביטוח – מוות של צייד

 45. מוות דום לב במהלך פעילות ספורטיבית – ביטוח

 46. דו''ח חקירת נסיבות מוות בתאונת עבודה

 47. מוות - פוליסת תאונות אישיות תלמידים

 48. מוות עקב הפרעת קצב לב - תאונת עבודה

 49. בקשה לפתוח מחדש תיק חקירת סיבות מוות

 50. ביטוח לאומי - זכאות קצבת תלויים מוות טבעי ?

 51. פוליסת ביטוח חיים – מוות מנת יתר של סמים - קוקאין

 52. טופס הסכמה בלתי מסוייגת לניתוח לאחר המוות

 53. טופס הסכמה לניתוח לאחר המוות להצלת חיי אדם

 54. מינוי מומחה לבדיקת השאלה אם נגרם נזק נפשי עקב מוות

 55. מוות תלמיד תיכון - פוליסת תאונות אישיות תלמידים

 56. אדם המתגורר בחו''ל - פיצויים בגין מוות בתאונת דרכים

 57. מוות במהלך טיול בחו"ל – פוליסת ביטוח קולקטיבית אלמנט של ריסק

 58. מוות בעקבות כוויות קשות שנגרמו עקב שריפה בשל נפילת מיכל דלק

 59. האם מוות כתוצאה מדלקת ריאות - נגיף נחשב "תאונה" כמשמעותה בפוליסת ביטוח ?

 60. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון