חוק היועץ המשפטי לממשלה


הצעת חוק היועץ המשפטי הראשי מינוי וכהונה (להלן:"חוק היועץ המשפטי לממשלה")

1. הגדרות

" הוועדה" וועדה שתיכון לפי סעיף 3

"השר" שר המשפטים.

2. סמכות המינוי

היועץ המשפטי הראשי מתמנה על ידי הממשלה בהתאם להליכים שנקבעו בחוק זה.

3א. כינון ועדה מקצועית ציבורית

הממשלה תמנה ועדה מקצועית-ציבורית קבועה לשם בדיקת כשירותם והתאמתם של מועמדים למשרת היועץ המשפטי הראשי. תקופת כהונתה של הוועדה תהיה ארבע שנים מעת מינויה. הרכב הוועדה יהיה כלהלן: (1) שופט של בית המשפט העליון בדימוס שימונה על ידי נשיא בית המשפט העליון ואשר ישמש יושב ראש הוועדה. (2) שר המשפטים לשעבר או יועץ משפטי לממשלה לשעבר שימונה על ידי הממשלה. (3) חבר שייבחר על ידי ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. (4) עורך דין שייבחר על ידי המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין. (5) איש האקדמיה המיומן בתחומי המשפט הציבורי ודיני העונשין שייבחר על ידי פורום שיכונס לצורך מינוי זה ואשר בו ייטלו חלק הדיקנים של הפקולטות למשפטים באוניברסיטאות בישראל ושל הפקולטות למשפטים הפועלות במכללות להן הוענק היתר כאמור בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 1958חבר כנסת שנבחר כחבר הוועדה יכהן כל עוד הוא חבר הכנסת ואם תמה כהונת הכנסת – עד שהוועדה הנ"ל של הכנסת החדשה תבחר חבר אחר במקומו.שר המשפטים לשעבר או היועץ המשפטי לשעבר יכהן כל עוד מכהנת הממשלה שמינתה אותו. עם התפנות מקומו של אחד מחברי הוועדה עקב התפטרות, פטירה או טעם מן המנויים בפסקאות 1או 2 לעיל, תפורסם הודעה ברשומות על התפנות המקום וימונה חבר אחר על ידי מי שמוסמך למנות חבר מסוגו לפי המוצע לעיל. מינוי הוועדה ושינויים בהרכבה יפורסמו ברשומות.

4. כינוס הוועדה

סיים היועץ משפטי ראשי את תקופת כהונתו כפי שנקבעה בסעיף 9 או התפנתה המשרה האמורה לפני תום תקופת הכהונה בשל התפטרותו או פטירתו או בשל אחד מן הטעמים המנויים בסעיף 10 (ב), תכונס הוועדה על ידי היושב ראש שלה, לפי בקשת הממשלה, כדי לדון בכשירותם ובהתאמתם של מועמדים שיוצעו לתפקיד המתפנה, בהתאם לסעיף 6 סדרי הפנייה לוועדה ומועדי כינוסה ייקבעו בתקנות. כשירות

5.על מועמד לתפקיד יועץ משפטי ראשי יחולו התנאים המצטברים

הבאים: עליו להיות בעל הכשירות לכהן כשופט בית המשפט העליון,

2) לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), ) 1) או 2 ) כאמור בסעיפים 2הוועדה מצאה אותו מתאים וראוי לכהן בתפקיד היועץ המשפטי הראשי.

6א הגשת מועמדות

הצעות של מועמדים יוגשו לוועדה על ידי ראש הממשלה, שר המשפטים, או שניהם גם יחד או על ידי חבר הוועדה. כל הצעה תוגש בכתב.

7א. תפקיד הוועדה

הוועדה תבקש הסכמת מועמד לפני הדיון במועמדות תבחן כשירות המועמדים והתאמתם לתפקיד, תאסוף חוות דעת על המועמדים, תקיים התייעצות עם ראש הממשלה ושר המשפטים בעניין התאמת המועמדים לתפקיד, תפרסם שמות המועמדים שהוצעו לה בדרך שתקבע, תדון בהשגה לגבי מועמד, ותגבש המלצתה בכתב ובה שמו של מועמד המוצע על ידה, אך היא רשאית להציע לפי שיקולה מספר מועמדים גדול יותר. החלטת הוועדה כי מועמד הוא כשיר, ראוי ומתאים טעונה הסכמת ארבע מתוך חמשת חבריה, לפחות. דיוני הוועדה יתנהלו בדלתיים סגורות. החומר שהוגש לוועדה ודיוניה יהיו סודיים ואין לפרסמם למי שלא הוסמך לכך. הוועדה תקבע סדרי עבודתה במידה ולא נקבעו בחוק היועץ המשפטי לממשלהאו בתקנות לפיו.

8א. מינוי על ידי הממשלה

הוועדה תציע לממשלה מועמד אחד או יותר. שר המשפטים יעלה מינוי היועץ המשפטי הראשי על סדר יומה של הממשלה לפחות שבוע ימים לפני הדיון. יועץ משפטי ראשי ייבחר רק מבין המועמדים שהוצעו על ידי הוועדה. החליטה הממשלה שלא למנות אף מועמד שהוצע לה, יוחזר הדיון לוועדה, וניתן יהיה, בשלב זה, להציע מועמדים נוספים.

9. משך הכהונה

תקופת כהונתו של היועץ המשפטי הראשי תהיה תקופה אחת של שש שנים. לא יתמנה מי שמלאו לו שבעים שנה, אולם משנתמנה לפני הגיעו לגיל האמור רשאי להשלים תקופת כהונתו.

10א. הפסקת כהונה של היועץ המשפטי הראשי

היועץ המשפטי הראשי רשאי להודיע על התפטרותו מתפקידו עלידי הודעה בכתב שתימסר לראש הממשלה. התפטרותו תיכנס לתוקף 72 שעות אחרי מסירת כתב ההתפטרות. הממשלה, אחרי התייעצות עם הוועדה והענקת זכות שימוע ליועץ המשפטי אם ירצה בכך, רשאית להפסיק את כהונתו של היועץ המשפטי הראשי, לפני תום תקופת כהונתו אם -קיימים חילוקי דעות בין הממשלה לבין היועץ המשפטי

הראשי, היוצרים מצב שבו נמנע שיתוף פעולה יעיל; עשה מעשה שאינו הולם את מעמדו; אינו כשיר עוד לבצע את תפקידו; מתנהלת חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד היועץ המשפטי הראשי;

11. השעיה

הממשלה, אחרי התייעצות עם הוועדה, רשאית להשעות את היועץ המשפטי הראשי לתקופה שתקבע אם נפתחה נגדו חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב-אישום.

12. שינוי תואר המשרה

כל מקום בחקוק בו ננקב בתואר "היועץ המשפטי לממשלה" יבוא היועץ המשפטי הראשי".13. תחולה

הוראות סעיפים 910 11 החוק כיועץ משפטי לממשלה.

ביטול 14 . סעיף 5 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט – 19 – בטל.

ביצוע ותקנות

15 . שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק היועץ המשפטי לממשלהורשאי, בהתייעצות עם ועדת

חוקה, חוק ומשפט של הכנסת להתקין תקנות לביצועו.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הכנסת

 2. תקנות כנסת ישראל

 3. זכויות יושב ראש הכנסת

 4. נבצרות ראש ממשלה

 5. תנאי פרישה משרד ממשלתי

 6. חוק היועץ המשפטי לממשלה

 7. פקודת פקידי הממשלה

 8. שיקולים תקציביים בחקיקה

 9. הצבעה בכנסת - ספירת קולות

 10. חוק משכן הכנסת רחבתו ומשמר הכנסת

 11. פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה

 12. טופס רכישת כלי רכב מטעם הממשלה

 13. שיקול הדעת שלהיועץ המשפטי לממשלה

 14. חוק הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה

 15. פקודת סדרי הדין התייצבות היועץ המשפטי לממשלה

 16. ביטול מינוי לשגריר עקב קשר אישי עם ראש הממשלה

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון