חוק הלוביסטים


הצעת חוק הכנסת (תיקון - הסדרת פעולתם של שדלנים (לוביסטים)), התשס"ח-2007 (להלן:"חוק הלוביסטים")

הוספת פרק י"א

1. בחוק הכנסת, התשנ"ד–1994, אחרי סעיף 63 יבוא:

"פרק י"א: שדלנים

הגדרות

64. בפרק זה –

"טובת הנאה" – לרבות כסף, שווה כסף, נכס, מוצר או שירות;

"לקוח" – מי שמשלם לאחר, בכסף או בטובת הנאה אחרת, על מנת לנהל שדלנות מטעמו, ובלבד שאם המשלם הוא תאגיד, לא יראו אותו כלקוח של עובד התאגיד;

"ענייני חקיקה" – ניסוח, הגשה, אישור, הנחה, דיון או הצבעה בקשר להצעת חוק בכנסת או בוועדה של הכנסת, או בקשר לתקנות הנדונות בכנסת או בוועדה כאמור;

"שדלן" – מי שנוקט דרך עיסוק או למען לקוח, בפעולות לשכנוע חבר הכנסת בענייני חקיקה והחלטות הכנסת וועדותיה ובעניינים הקשורים למינוי או לבחירה של אדם לתפקיד על ידי הכנסת או על ידי גוף שחבר בו נציג הכנסת ולמעט אלה:

(1) עובד המדינה או עובד רשות מקומית, במסגרת תפקידו;

(2) מי שמוסר מידע, בכתב או בעל פה, לחבר הכנסת או לוועדה של הכנסת, לפי בקשתם.

היתר לשדלן

65.

(א)

לא יפעל שדלן בכנסת אלא בהיתר מאת יושב ראש הכנסת.

(ב)

המבקש לפעול בכנסת כשדלן יגיש ליושב ראש הכנסת בקשה שבה מפורטים כל אלה:

(1) פרטיו האישיים, ואם המבקש פועל במסגרת תאגיד – סוג התאגיד, שמו, מספרו ופרטי העובדים המיועדים לפעול מטעמו בכנסת;

(2) שמות הלקוחות, ותחום עיסוקם, שאותם הוא מבקש לייצג בכנסת, בין בקביעות ובין באופן חד פעמי, וכן שמו ותחומי עיסוקו של כל גוף שנתן לו תשלום או טובת הנאה אחרת בקשר לעניין שלמענו השדלן מבקש לפעול בכנסת.

(ג)

חל שינוי בפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), ימסור על כך השדלן, או המבקש לפעול כשדלן בכנסת, הודעה בכתב ליושב ראש הכנסת מיד לאחר השינוי.

(ד)

לפני קבלת היתר לפעול כשדלן בכנסת כאמור בסעיף קטן (א), יצהיר המבקש בכתב כי הוא מתחייב לפעול לפי הוראות פרק זה.

סייג למתן היתר

66.

לא יינתן היתר לאדם לפעול כשדלן בכנסת ולא יפעל אדם כשדלן בכנסת בהתקיים אחד מאלה:

(1) הוא כיהן כחבר הכנסת או כשר בשנה שקדמה להגשת הבקשה;

(2) הוא עובד של חבר הכנסת או חבר בצוות הפרלמנטרי כהגדרתו בחוק מימון מפלגות, התשל"ג–1973.

פרסום פרטים באתר הכנסת

67.

הכנסת תפרסם באתר האינטרנט שלה את שמות השדלנים שקיבלו היתר לפעול בכנסת לפי סעיף 65, ואת כל הפרטים שמסרו לפי אותו סעיף.

תג זיהוי השדלן

68.

(א)

בעת שהותו במשכן הכנסת, יישא שדלן, במקום גלוי על גופו, תג זיהוי ייחודי שקיבל מהכנסת הכולל את הפרטים הבאים:

(1) שמו;

(2) אם פעל במסגרת תאגיד – שם התאגיד;

(3) ציון היותו שדלן.

(ב)

שדלן יציין לפני חבר הכנסת, עובד של חבר הכנסת או עובד הכנסת, שאיתו הוא משוחח בקשר לפעולותיו כשדלן, האם בידיו היתר לפעול כשדלן בכנסת ומי הלקוח שעבורו הוא פועל; פנה השדלן בכתב כאמור, יציין במכתבו את הפרטים האמורים.

איסורים

69.

(א)

אסור לשדלן –

(1) להביא את חבר הכנסת למחויבות אישית כלפי השדלן או שולחיו כי יצביע בדרך מסוימת;

(2) להטעות את חבר הכנסת ביחס לעובדה מהותית כלשהי בקשר לענייני חקיקה או החלטה של הכנסת;

(3) להעניק לחבר הכנסת טובת הנאה במסגרת מאמציו לקדם את ענייניהם של שולחיו;

(4) לפעול כאמור בפסקאות (1) עד (3) גם ביחס לעובד של חבר הכנסת ולעובד הכנסת.

(ב)

הפר שדלן את אחד האיסורים המנויים בסעיף קטן (א), רשאי יושב ראש הכנסת, לאחר שניתנה לשדלן הזדמנות להשמיע את דברו, לשלול, לתקופה שיקבע, את ההיתר שנתן לאותו שדלן או לאסור, לתקופה שיקבע, את כניסתו למשכן הכנסת, ואם פעל השדלן במסגרת תאגיד רשאי יושב ראש הכנסת לפעול כאמור ביחס לשדלנים נוספים הפועלים במסגרת אותו תאגיד.

איסור קבלת טובת הנאה על ידי חבר הכנסת

70.

מבלי לגרוע מהוראות חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם–1979 לא יקבל חבר הכנסת וכן עובד של חבר הכנסת כל טובת הנאה משדלן הניתנת במסגרת מאמציו של השדלן לקדם את ענייניהם של שולחיו.

ביצוע ותקנות

71.

(א)

יושב ראש הכנסת ממונה על ביצוע פרק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכנסת, להתקין תקנות בכל הנודע לביצועו.

(ב)

יושב ראש הכנסת, באישור ועדת הכנסת רשאי לתת הוראות בנוגע לפעילותם של שדלנים במשכן הכנסת."


תיקון חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת

2.

בחוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ"ח–1968, סעיף 29ב – בטל.


תחילה ותחולה

3.

תחילתו של חוק הלוביסטים ביום והוא יחול גם על מי שפעל כשדלן בכנסת לפני תחילתו.


דברי הסבר - חוק הלוביסטים

פעולת השדלנים (לוביסטים) הפכה לחלק משפיע ומרכזי בעבודת הכנסת, מבלי שהדבר יעוגן, באופן ראוי, בחקיקה.

מקובל על הכל כי מסדרונות הכנסת, דיוני ועדותיה ודיוני המליאה שלה צריכים להיות פתוחים לפני הציבור הרחב. בית הנבחרים שייך לציבור, וזכאי הציבור להשקיף על אופן קבלת ההחלטות, להשמיע את דברו, ואף להיות פעיל בענייני החקיקה.

מתוקף כך באות הקבוצות השונות העשויות להיפגע או לחלופין לצאת נשכרות מחקיקה מסויימת – ומשמיעות את קולן. בין אם במפגשים אישיים וקבוצתיים עם חברי הכנסת ובין אם במהלך דיוני הועדות. תהליך זה נחוץ, חשוב, ולעיתים הכרחי כדי להאיר את כל צדדיו של מהלך פרלמנטרי.

לכאורה פתוחות דלתות הכנסת לפני הציבור כולו. בפועל נהנים בעלי ההון מנגישות גבוהה לפוליטיקאים באופן שאזרח מן השורה אינו נהנה ממנו. בנוסף לכך, בשל התמקצעות שרותי השדלנות, מנוצלים שעריה הפתוחים של הכנסת עד תום בידי מי שיש לו ממון רב לשכור את שרותי השדלנים. השדלנים מכירים היטב את עבודת הכנסת, לעיתים מתוקף היותם בעבר עיתונאים, עובדי מדינה, עוזרים פרלמנטריים או אפילו חברי כנסת.

כל זאת שעה שהציבור הרחב ברובו המכריע אינו מסוגל לייצר לעצמו נגישות דומה אל המחוקק. בין אם מהיעדר ממון לשכור שירות יוקרתי זה, בין אם כתוצאה מהיעדר ידיעה באשר לאופי התהליכים בכנסת, ובין אם מהיעדר יכולת לאבד ימי עבודה ולשהות בכנסת בעצמו.

יוצא אפוא שכאשר מתכנסת ועדה מוועדות הכנסת לדון בעניין שיש בו צורך להכריע בין טובת הכלל לבין טובתם של מעטים, מתברר על פי רוב כי למיעוט החזק יש נציגים מיומנים ואילו דווקא הציבור הרחב אינו משמיע את קולו.

בפועל קורה שבדיוני הוועדות, בגלל הכורח של חברי הכנסת לחלק את זמנם בין כמה ועדות, נמצאים לפרקים יותר שדלנים מאשר חברי כנסת.

לכך כמה תופעות נלוות: לעיתים חברי הכנסת אינם יודעים כי מדובר בשדלנים כיוון שאלה לא קיימו גילוי נאות של האינטרסים אשר הם מקדמים; לעיתים, ברגע ההצבעה, מביאים השדלנים, פיסית, את חברי הכנסת אשר הם יודעים כי הצבעתם תשרת את ענייני שולחיהם; לעיתים מזינים השדלנים את חברי הכנסת במידע חד צדדי וחסר; לעיתים הם מביאים אותם לידי התחייבות שאינה תקינה ועוד.

מצב זה יוצר חוסר שוויון גדל והולך בין בעלי הממון לבין הציבור הרחב, אשר הכנסת אמורה לייצגו נאמנה.

הצעת חוק זו אינה מונעת את עבודתם של השדלנים בכנסת, אלא מסדירה אותה ומייצרת את השקיפות הנדרשת לפעילותם.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הים

 2. חוק הרצל

 3. חוק בגין

 4. חוק גנדי

 5. חוק מד"א

 6. חוק הטיס

 7. חוק כבאים

 8. חוק הגיור

 9. חוק הליבה

 10. חוק מחזור

 11. חוק הגליל

 12. חוק שילוט

 13. חוק טיפים

 14. חוק המרעה

 15. חוק הפרווה

 16. חוק הזרעים

 17. חוק הספרים

 18. חוק כנוביץ

 19. חוק טכנאים

 20. חוק הפרוות

 21. חוק דלקנים

 22. חוק דרכונים

 23. חוק נהג חדש

 24. חוק המילוות

 25. חוק הקולנוע

 26. חוק היפנוזה

 27. חוק החניכות

 28. חוק האריזות

 29. חוק חמרי נפץ

 30. חוק קרן וולף

 31. חוק נגד הסתה

 32. חוק דם טבורי

 33. חוק ארכיונים

 34. חוק צ'רנוביל

 35. חוק הווטרנים

 36. חוק הלוביסטים

 37. חוק דגל ישראל

 38. חוק בן גוריון

 39. חוק עזר עירוני

 40. חוק ז'בוטינסקי

 41. חוק המוזיאונים

 42. חוק הזמנת טכנאי

 43. חוק שירותי הסעד

 44. חוק גנים פרטיים

 45. חוק בית העצמאות

 46. חוק איגודי ערים

 47. חוק לייצוב המשק

 48. חוק דחיית שירות

 49. חוק גנים בוטניים

 50. חוק רשות העתיקות

 51. חוק ליקויי למידה

 52. חוק שירותי הובלה

 53. חוק נתיבים מהירים

 54. חוק ביקורת פנימית

 55. חוק מקורות אנרגיה

 56. חוק מילווה המדינה

 57. חוק למניעת מפגעים

 58. חוק אנרגיה סולארית

 59. חוק שידורים מזיקים

 60. חוק מטבע השקל החדש

 61. חוק התרבות והאמנות

 62. חוק ההגנה על חוסים

 63. חוק התובלה האוירית

 64. חוק הפיקוח על המטבע

 65. חוק הפריה חוץ גופית

 66. חוק ספריות ציבוריות

 67. חוק בנימין זאב הרצל

 68. שינוי חוקת ההסתדרות

 69. חוק מאבחנים דידקטיים

 70. חוק רישוי בעלי מלאכה

 71. חוק אזורי נמל חפשיים

 72. חוק הפיקוח על מעונות

 73. חוק הרשות לפיתוח הנגב

 74. חוק המטה לביטחון לאומי

 75. חוק הרשות לפיתוח הגליל

 76. חוק מאבק בארגוני פשיעה

 77. חוק ארוחה יומית לתלמיד

 78. חוק שירות הציבור מתנות

 79. חוק הגימלאות לנפגעי ספר

 80. חוק לעידוד הסרט הישראלי

 81. חוק רישוי שירותי התעופה

 82. חוק מעונות יום שיקומיים

 83. חוק להסדרת תוצרת אורגנית

 84. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע

 85. חוק להגנת מעגלים משולבים

 86. חוק עסקאות גופים ציבוריים

 87. חוק אנטנות טלוויזיה ורדיו

 88. חוק רשויות נחלים ומעיינות

 89. חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים

 90. חוק הרשות לקידום מעמד האשה

 91. החוק הירדני - אי קיום התראה

 92. חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים

 93. חוק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 94. חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל

 95. סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים

 96. הכנסה נוספת חוק ההסדרים

 97. חוק המוסד העליון ללשון הערבית

 98. חוק האגודות העותומניות מס 121

 99. סעיף 4 לחוק שירות הציבור

 100. חוק הרשות הלאומית לתרבות יידיש

 101. חוק הרשות הלאומית לתרבות לאדינו

 102. חוק עידוד התעשיה (מסים) - הטבות

 103. חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל

 104. סעיף 29 לחוק יסודות התקציב

 105. סעיף 42 חוק שירות המדינה (גמלאות)

 106. חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים

 107. חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים

 108. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב

 109. חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור

 110. חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם נגיף איידס

 111. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה

 112. חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל

 113. חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים

 114. חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים

 115. חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית

 116. חוק עזר לחיפה - שמירת הסדר והניקיון

 117. חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה לשנת הכספים 1998

 118. חוק למרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

 119. סעיפים 2א ו-3 לחוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005

 120. סעיף 79 לחוק מדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004

 121. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון