חוק הימורים


חוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן:"חוק הימורים")

סימן י"ב: משחקים אסורים, הגרלות והימורים

224. הגדרות (ט1/)

בסימן זה -

"משחק אסור" - משחק שבו עשוי אדם לזכות בכסף, בשווה כסף, או בטובת הנאה לפי תוצאות המשחק, והתוצאות תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת;

"מקום משחקים אסורים" - חצרים שרגילים לערוך בהם משחקים אסורים, בין שהם פתוחים לציבור ובין שהם פתוחים לבני אדם מסויימים בלבד, ואין נפקא מינה אם הם מוחזקים גם למטרה אחרת;

"הגרלה" - כל הסדר שלפיו ניתן, בהעלאת גורלות או באמצעי אחר, לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה, והזכיה תלויה בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת;

"הימור" - כל הסדר שלפיו ניתן לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה, והזכיה תלויה בניחושו של דבר, לרבות הגרלה הקשורה בתוצאות משחקים ותחרויות בספורט. (תשכ"ז)

225. איסור הגרלות והימורים (ט2/) (תשל"ה) (תיקון: תשס"ג)

המארגן או עורך משחק אסור, הגרלה או הימור, דינו - מאסר שלוש שנים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4).

226. איסור משחקים (ט3/) (תשל"ה) (תיקון: תשס"ג)

המשחק משחק אסור, דינו - מאסר שנה אחת או הקנס האמור
בסעיף 61(א)(2).

227. השתתפות בעריכת הגרלות והימורים (ט4/) (תיקון: תשס"ג)

המציע, מוכר או מפיץ כרטיסים, או כל דבר אחר, הבאים להעיד על זכות להשתתף בהגרלה או בהימור, וכן המדפיס או המפרסם הודעה על הגרלה או על הימור, דינו - מאסר שנה אחת או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(3).

228. איסור החזקה או הנהלה (ט5/) (תשל"ה) (תיקון: תשס"ג)

המחזיק או מנהל מקום משחקים אסורים, או מקום לעריכת הגרלות או הימורים, או מקום שלא קויים לגביו צו לפי סעיף 229, דינו - מאסר שלוש שנים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4); המשכיר חצרים או מרשה את השימוש בהם בידיעה שישמשו מקום למשחקים אסורים או לעריכת הגרלות או הימורים, דינו - מאסר ששה חדשים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(3).

229. סגירת מקומות (ט5/א) (תשל"ה), (תיקון: תש"ס, תשס"ה)

(א) מפקד משטרת מחוז במשטרת ישראל רשאי להורות על סגירתו -

(1) של מקום משחקים אסורים או מקום לעריכת הגרלות או הימורים;

(2) של מקום המשמש לעריכת משחקים בקלפים, במכונות משחק וכיוצא באלה, אף אם משחקים אלה אינם בגדר משחק אסור ואף אם ניתן למקום רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, אם הוא סבור שהמשך קיומו עלול לפגוע בשלום הציבור או בטובת תושבי הסביבה או להביא לעבריינות, לרבות לעריכת משחק אסור.

(ב) - (ג) (בוטלו)

230. נסיבות מיוחדות (ט6/)

הוראות סעיפים 225 עד 228 לא יחולו על משחק, הגרלה או הימור שנתמלאו בהם שלוש אלה:

(1) עריכתם מכוונת לחוג אנשים מסויים;

(2) אינם חורגים מגדר שעשוע או בידור;

(3) אינם נערכים במקום משחקים אסורים או במקום לעריכת הגרלות או הימורים.

231. היתר (ט7/) (תשכ"ז, תשס"ח)10

(א) הוראות סימן זה למעט הוראות סעיף 231א לא יחולו -

(1) על סוגי הגרלות או על הגרלה מסויימת, אשר לעריכתם ניתן מראש היתר מאת שר האוצר או מאת מי שהשר הסמיכו לכך;

(2) על הימורים או הימור מסויים, שעורך מפעל הפיס בהיתר מראש מאת שר האוצר או מאת מי שהשר הסמיכו לכך, ובלבד שההימורים שייערכו כאמור לא יהיו על תוצאות של משחקים ותחרויות בספורט.

(א1) הוראות סעיף 231 א לא יחולו על סוגי הגרלות, הגרלה מסוימת, הימורים או הימור מסוים, אשר שר האוצר, או מי שהשר הסמיכו לכך, התיר לערכם לקטינים; ואולם היתר כאמור בסעיף קטן זה לא יינתן להגרלות ולהימורים שהזכות להשתתף בהם מותנית בתשלום כסף.

(ב) הודעה על מתן היתר לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

231א. איסור מכירת כרטיסי הגרלה והימורים לקטינים (תיקון: תשס"ח)

(א) המציע, מוכר או מפיץ כרטיסים או כל דבר אחר, הבאים להעיד על זכות להשתתף בהגרלה או בהימור שלעריכתם ניתן היתר לפי סעיף 231 (א) (בסעיף זה - כרטיסים), לקטין, דינו - מאסר שישה חודשים.

(ב) המציע, מוכר או מפיץ כרטיסים רשאי לדרוש מאדם המבקש לקנות או לקבל כרטיסים שיציג לו תעודה שבה ניתן לוודא את גילו.

232. ראיות (ט8/)

במשפט על עבירה בשל משחק אסור לפי סימן זה -

(1) רשאי בית-המשפט להרשיע את הנאשם על יסוד עדות שותף לעבירה גם אם אין לה סיוע;

(2) פסק-דין במשפט פלילי שנקבע בו כי במקום פלוני נערך משחק אסור, מותר לקבלו כראיה על כך בכל משפט אחר לפי סימן זה, ואין נפקא מינה מי היה הנאשם.

233. חזקות (ט9/)

לענין סימן זה - ובלי למעט מכל דרך הוכחה אחרת -

(1) הנמצא במקום משחקים אסורים, והיה לקצין משטרה יסוד להניח שמשחקים בו משחקים אסורים אותה שעה, רואים אותו כאילו הוא משחק בו משחק אסור, כל עוד לא הוכיח שנמצא במקום למטרה אחרת בלבד;

(2) רואים משחק בקלפים, בקוביות או במכונת משחק כמשחק שבו עשוי אדם לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה, כל עוד לא הוכח ההיפך;

(3) רואים חצרים כמקום שרגילים לערוך בהם משחקים אסורים -

(א) אם נערך בהם משחק אסור לפחות שתי פעמים תוך ששה חדשים שקדמו לביצוע העבירה בידי הנאשם, כל עוד לא הוכח ההיפך; ואין נפקא מינה, לגבי הנאשם בהחזקתם, אם החזיק בהם כל תקופה זו ואם מקצתה;

(ב) אם שימשו מועדון למשחקים בקלפים, ונערך בהם משחק אסור לפחות פעם אחת תוך ששה חדשים שקדמו לביצוע העבירה בידי הנאשם.

234. חילוט מכשירי משחק (ט10/)

הורשע אדם בעבירה לפי סימן זה, רשאי בית-המשפט לצוות שכלים או מכשירים או דבר אחר ששימשו לעריכת המשחק, ההגרלה או ההימור יחולטו לאוצר המדינה, ואין נפקא מינה אם הנאשם הוא בעלם או לאו.

235. חילוט מכשירי עבירה (ט10/א) (תשכ"ז)

(א) היה לשוטר יסוד סביר להניח כי כלים או מכשירים, כרטיסים או כל דבר אחר שימשו לארגונם או לעריכתם של משחק, הגרלה או הימור אסורים, רשאי הוא לתפסם, ורשאי הוא לתפוס כספים, או דבר אחר, שהיה לו יסוד סביר להניח שנתקבלו כתוצאה מארגון המשחק, ההגרלה או ההימור האסורים או מעריכתם.

(ב) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות לענין סעיף קטן (א).

(ג) נוכח בית-המשפט כי דברים שנתפסו כאמור בסעיף קטן (א), למעט כספים, שימשו לארגונם או לעריכתם של משחק, הגרלה או הימור אסורים, או שנתקבלו כתוצאה מארגונם או מעריכתם, רשאי הוא לצוות, על פי בקשת שוטר או תובע, כמשמעותו בחוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965, על חילוטם לאוצר המדינה, אף אם לא הורשע אדם בעבירה בשל המשחק, ההגרלה או ההימור האסורים.

חוק איסור מכירה של כרטיסי הגרלה והימורים לקטינים (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2007

1. תיקון חוק העונשין - מס' 95

בחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין) -

(1) בסעיף 185א(ב), הסיפה החל במילים "לא הציג האדם" - תימחק;

(2) בסעיף 193א(ג), הסיפה החל במילים "לא הציג האדם" - תימחק;

(3) בסעיף 231 -

(א) בסעיף קטן (א), אחרי "הוראות סימן זה," יבוא "למעט הוראות
סעיף 231א,";

(ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) הוראות סעיף 231 א לא יחולו על סוגי הגרלות, הגרלה מסוימת, הימורים או הימור מסוים, אשר שר האוצר, או מי שהשר הסמיכו לכך, התיר לערכם לקטינים; ואולם היתר כאמור בסעיף קטן זה לא יינתן להגרלות ולהימורים שהזכות להשתתף בהם מותנית בתשלום כסף.";

(4) אחרי סעיף 231 יבוא:

231א. איסור מכירת כרטיסי הגרלה והימורים לקטינים

(א) המציע, מוכר או מפיץ כרטיסים או כל דבר אחר, הבאים להעיד על זכות להשתתף בהגרלה או בהימור שלעריכתם ניתן היתר לפי סעיף 231(א) (בסעיף זה - כרטיסים), לקטין, דינו - מאסר שישה חודשים.

(ב) המציע, מוכר או מפיץ כרטיסים רשאי לדרוש מאדם המבקש לקנות או לקבל כרטיסים שיציג לו תעודה שבה ניתן לוודא את גילו.

חוק להסדר ההימורים בספורט, תשכ"ז-1967 להלן:"חוק הימורים")

1. הקמת המועצה

תקום מועצה להסדר ההימורים בספורט (להלן - המועצה), שתהיה מוסמכת לארגן ולערוך הימורים על תוצאות של משחקים ותחרויות בספורט.

2. המועצה - תאגיד

המועצה תהיה תאגיד כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית.

3. המועצה - גוף מבוקר

המועצה תהיה גוף, מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(2) לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 (נוסח משולב).

4. הרכב המועצה (תיקון: תשנ"ה)

(א) במועצה יהיו שמונה עשר חברים שימנו שר האוצר ושר החינוך, התרבות והספורט (להלן - השרים), בהרכב הבא:

(1) שבעה נציגים של גופים העוסקים בספורט כדלקמן:

שני נציגי הועד האולימפי;

נציג ההתאחדות לספורט בישראל;

נציג ההתאחדות לכדורגל בישראל;

שלושה נציגי התאחדות או איגוד לספורט, כמשמעותם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988 (להלן - חוק הספורט), המייצגים את ענפי הספורט הגדולים במדינה, שאינם מיוצגים על ידי נציגי הספורט האחרים;

(2) שבעה עובדי מדינה;

(3) ארבעה נציגי ציבור, ששניים מהם ימונו על פי המלצת המועצה להשכלה גבוהה, מקרב העוסקים בתחום החינוך הגופני במוסדות מוכרים, כמשמעותם בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.

(א1) עובדי המדינה ונציגי הציבור שימונו לפי סעיף קטן (א)(2) ו-(3), לא יהיו חברים בהנהלה הפעילה של אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד ספורט, כמשמעותם בחוק הספורט.

(ב) השרים ימנו אחד מחברי המועצה ליושב-ראש המועצה ואחד לסגן יושב-ראש.

(ג) דרכי מינוי חברי המועצה ותקופת-כהונתם ייקבעו בתקנות; הודעה על מינוי המועצה והרכבה תפורסם ברשומות.

(ד) חבר המועצה לא יקבל מהמועצה שכר בעד שירותיו, אולם רשאית המועצה לשלם לו את הוצאותיו הכרוכות בישיבות המועצה.

5. נוהל המועצה

(א) רוב חברי המועצה, וביניהם היושב-ראש או סגנו, יהיה מנין חוקי בישיבותיה.

(ב) החלטות המועצה יתקבלו ברוב דעות המצביעים הנוכחים, כשהנמנעים אינם באים במנין המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות, תידחה ההצבעה לישיבה נוספת, ואם היו גם בה הדעות שקולות - יכריעו השרים.

(ג) המועצה תקבע את סדרי עבודתה בעצמה, במידה שלא נקבעו בתקנות.

6. עובדים

(א) דרכי קבלת עובדים למועצה ותנאי עבודתם, לרבות תחולת השיפוט המשמעתי, יהיו כשל עובדי המדינה, בתיאומים שיקבעו השרים בתקנות, באישור ועדת העבודה של הכנסת.

(ב) לענין חוק לתיקון דיני העונשין (עובדי הציבור), תשי"ז-1957, פקודת העדות, פקודת הנזיקין האזרחיים, 1944 וחוק שירות המדינה (סיווג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), תשי"ט-1959, דין עובדי המועצה כדין עובדי המדינה.

7. תקציב (תיקון: תשכ"ח)

(א) המועצה לא תוציא כספים אלא בהתאם לתקציב שיאושר על ידי השרים ועל ידי ועדת הכספים של הכנסת.

(ב) מועד הגשת הצעת התקציב לאישור כאמור, צורת עריכתו ודרכי הגשתו ייקבעו על פי השרים בתקנות.

8. עריכת הימורים (תיקון: תשכ"ח)

ההימורים שתארגן המועצה ייערכו לפי תכנית שקבעה המועצה בתקנות באישור השרים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, ובלבד שייקבע בה כי לא פחות מארבעים ושניים אחוזים של התקבולים מעריכת ההימורים על פי התכנית ישולמו לזוכים.

8א. ביצוע עבודות (תיקון: תש"ל)

(א) המועצה רשאית לבצע את העבודות הכרוכות בתכנית-הימורים באמצעות אחר, על פי הסכם בכתב אתו; הסכם כאמור יהיה לתקופה שלא תעלה על שתי שנים בכל פעם.

(ב) בהסכם כאמור תטיל המועצה על מי שבאמצעותו מתבצעת העבודה לדווח לה על ביצוע בהתאם לכללים שנקבעו בתקנות.

9. השימוש ביתרת ההכנסות (תיקון: תשכ"ח, תש"ל, תשנ"ה)2, 4

(א) הסכום שיוותר בידי המועצה מעריכת ההימורים, לאחר ניכוי התשלומים לזוכים והוצאות המועצה, ישמש לקידומם ולפיתוחם של תרבות הגוף, החינוך הגופני והספורט בישראל.

(ב) המועצה באישור השרים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת תקבע כל שנה, למי תשולם היתרה האמורה בסעיף-קטן (א) ובאיזה חלקים, הכל בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב-1) ו (ב-2), ורשאית המועצה, באישורים כאמור, לקבוע כי חלק מהיתרה בשנה מסויימת לא יחולק אותה שנה וישמש רזרבה לשנים הבאות; הרזרבה תופקד באוצרהמדינה בתנאים שיוסכם עליהם בין החשב הכללי והמועצה.

(ב-1) מיתרת ההכנסות המיועדות לחלוקה, לפי סעיף קטן (א), תקצה המועצה מדי שנה

(1) סכום שתקבע לחלוקה כתמיכה בתשתיות יסוד בספורט ובמטרות נוספות כאמור בסעיף קטן (א);

(2) סכום שתקבע לחלוקה להתאחדויות ספורט ולאיגודי ספורט, בהתאם לאמות מידה שייקבעו לענין זה;

(3) סכום שתקבע לחלוקה לאגודות ספורט ולמועדוני ספורט, כמשמעותם בחוק הספורט, בהתאם לאמות מידה שייקבעו לענין זה; הסכומים על פי פסקה זו יועברו ישירות לאגודות ולמועדונים, ואולם רשאי גוף כאמור לבקש כי ההעברה תיעשה לגביו בדרך אחרת;

(4) 10% מהסכום, שנקבע לפי פסקה (3), ובנוסף לו, כתמיכה בספורט נשים ובספורט באזורי עדיפות לאומית, בהתאם לאמות מידה שייקבעו לענין זה; הסכומים על פי פסקה זו יועברו ישירות לאגודות הספורט ולמועדוני הספורט, ואולם רשאי גוף כאמור לבקש כי העברה תיעשה לגביו בדרך אחרת.

(5) 4% מסכום יתרת ההכנסות, לחלוקה כתמיכה לארגוני ספורט, שלפחות 50% מהיקף פעילותם מיועד לתמיכה בספורט העממי-חובבני ולקידומו; התמיכה כאמור תהיה בהתאם לאמות מידה שנקבעו לאגודות הספורט ולמועדוני הספורט המסונפים לאותם ארגונים; לעניין זה, "ספורט עממי-חובבני" - פעילות ספורט שאינה במסגרת ליגות מקצועניות.

(ב-2) שר החינוך, התרבות והספורט (להלן השר), בהתייעצות עם המועצה, ימנה ועדה ציבורית שתקבע, באישור השר והמועצה, אמות מידה לחלוקת הסכומים לפי פסקאות (2), (3) ו-(4) של סעיף קטן (ב-1); אמות המידה לענין פסקאות (2) ו (3) של סעיף קטן (ב-1) ייקבעו, בין השאר, בשים לב לשיקולים חברתיים, לרבות תמיכה בספורט נשים, בספורט עממי ובפעולות ספורט באזורי עדיפות לאומית, וכן בשים לב להישגיות בספורט; הועדה הציבורית, באישור השר והמועצה, רשאית, אחת לשנה, סמוך למועד הגשת הצעת התקציב, לשנות את אמות המידה; אמות המידה יפורסמו ברשומות.

(ג) המועצה תפרסם ברשומות, תוך שלושה חדשים לאחר תום כל שנתכספים דין-וחשבון על ההכנסות, ההוצאות וחלוקת היתרות באותה שנה.

10. פטור מתשלומי חובה

המועצה תהא פטורה מתשלום מסים, ארנונות ותשלומי-חובה אחרים במידה שהמדינה פטורה מהם.

10א. איסור מכירת כרטיסי הימורים לקטינים (תיקון: תשס"ח) 3

(א) המציע, מוכר או מפיץ כרטיסים או כל דבר אחר, הבאים להעיד על זכות להשתתף בהימור לפי חוק הימורים (בסעיף זה - כרטיסים), לקטין, דינו - מאסר שישה חודשים.

(ב) המציע, מוכר או מפיץ כרטיסים רשאי לדרוש מאדם המבקש לקנות או לקבל כרטיסים שיציג לו תעודה שבה ניתן לוודא את גילו.

11. אי-תחולה

על הימורים לפי חוק הימורים לא יחולו הוראות סעיפים 2, 4 ו-5 לחוק לתיקון דיני העונשין (משחקים אסורים, הגרלות והימורים), תשכ"ד-1964 (להלן - חוק העונשין).

14-12. (הנוסח שולב בחוק העונשין, תשל"ז-1977).

15. ביטול תקפם של היתרים

על אף האמור בחוק הימורים, כל היתר לעריכת הימור שניתן על פי סעיף 7 לחוק העונשין, תקפו יהיה עד כ"ט בכסלו תשכ"ח (31 בדצמבר 1967) ולא יחודש עוד.

16. (בוטל) (תיקון: תש"ל)

17. ביצוע ותקנות

(א) השרים ממונים על ביצוע חוק הימורים והם רשאים להתקין תקנות לביצועו.

(ב) התקנות לפי חוק הימורים, למעט תקנות לפי סעיפים 5(ג) ו-6 (א), טעונות אישור ועדת הכספים של הכנסת.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הימורים

 2. העונש על הימורים

 3. חוק הימורים באינטרנט

 4. תקנון הגרלה - פרשנות

 5. ביטול מנוי לוטו

 6. תביעה נגד ווינר

 7. שימוש בשם "טוטו"

 8. חילוט כספי הימורים

 9. האם מפעל הפיס חברה פרטית ?

 10. שחרור ממעצר - הימורים

 11. תביעה של לוטונט נגד מפעל הפיס

 12. עונש על מכירת הימורים לקטינים

 13. קזינו על אוניה - אי קבלת כספי זכייה

 14. אוניית קזינו הימורים - גזר דין

 15. סיכויי זכיה במפעל הפיס - תביעה ייצוגית

 16. מכונות הימורים בתוך מועדון ביליארד / סנוקר – תביעה

 17. האם אפשר לכפות על מפעל הפיס לגלות פרטי זוכים בהגרלת לוטו ?

 18. האם רשאי מי ששלח טופס הימורים של "ווינר" לחזור בו ולבטל את ההימור

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון