חוק הלוואות שכר לימוד


חוק הלוואות לשכר לימוד, התשס"ב-2002 (להלן:"חוק הלוואות שכר לימוד")

1. הגדרות (תיקון: תשס"ג)

בחוק הלוואות שכר לימוד -

"חוק המועצה להשכלה גבוהה" - חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;

"מוסד" - מוסד שהוא אחד מאלה:

(1) מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(2) מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(3) מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(4) (בוטלה)

"מועצה להשכלה גבוהה" - המועצה להשכלה גבוהה כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה;

"סטודנט" - אזרח ישראלי או תושב ישראל הלומד במוסד לקראת תואר אקדמי ראשון.

2. זכאות להלוואה (תיקון: תשס"ג2)

(א) סטודנט זכאי, בתקופת הזכאות לפי סעיף 3, לגבי כל אחת משנות הלימודים שהוא לומד בפועל בישראל או באזור, להלוואה בשיעור שלא יעלה על גובה שכר הלימוד השנתי במוסדות שהמדינה משתתפת בתקציביהם או בשיעור שלא יעלה על גובה שכר הלימוד שהוא נדרש לשלם בעבור לימודיו במוסד שבו הוא לומד, הנמוך מביניהם; שר האוצר יקבע תנאים ואמות מידה לקביעת שיעור ההלוואה, בין השאר בהתחשב במצבו החברתי והכלכלי של הסטודנט; בסעיף קטן זה, "אזור" - כהגדרתו בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח-1967.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), סטודנט הזכאי להשתתפות, מלאה או חלקית, בשכר הלימוד שהוא נדרש לשלם בעבור לימודיו, במוסד שבו הוא לומד, מאוצר המדינה או מכספי רשויות מקומיות או מכוח הסכם קיבוצי (להלן - סכום ההשתתפות), זכאי להלוואה כאמור בסעיף קטן (א) בניכוי סכום ההשתתפות; שר האוצר ושר החינוך יקבעו תקנות לביצוע סעיף קטן זה; בסעיף קטן זה, "הסכם קיבוצי" - הסכם קיבוצי כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, לרבות צו הרחבה, כמשמעותו בחוק האמור, והסדר קיבוצי בכתב.

3. תקופת הזכאות

(א) תקופת הזכאות לפי חוק הלוואות שכר לימוד תהיה למשך תקופת הלימודים לתואר אקדמי ראשון שלקראתו לומד הסטודנט, הנהוגה במוסדות שהמדינה משתתפת בתקציביהם, או למשך תקופת הלימודים לתואר כאמור הנהוגה במוסד שבו לומד הסטודנט, הקצר שביניהם.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי שר האוצר, בהסכמת שר החינוך, ובהתייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה, לקבוע תקופות זכאות אחרות, בשים לב, בין השאר, לסוג התואר או לסוג המוסד שבו מתקיימים הלימודים.

4. זכאות להלוואה לתואר אחד בלבד

סטודנט זכאי להלוואה לפי הוראות חוק הלוואות שכר לימוד, בעבור לימודים לתואר אקדמי ראשון אחד בלבד.

5. העברת ההלוואה

שר האוצר יקבע את אופן העברת ההלוואה לסטודנט.

6. תנאי ההלוואה

(א) שר האוצר, בהסכמת שר החינוך, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת יקבע את תנאי ההלוואה, לרבות הבטוחות הנדרשות ממקבל ההלוואה, מועדי קבלת ההלוואה, גובה הריבית שתישא ההלוואה, התנאים להחזר ההלוואה ומועדי ההחזר, וכל תנאי אחר הקשור בהם.

(ב) בתקנות לפי סעיף קטן (א) רשאי השר לקבוע כאמור באותו סעיף קטן תנאי הלוואה שונים לסוגים שונים של סטודנטים, בהתאם לאמות מידה חברתיות וכלכליות שיקבע כאמור.

7. ביצוע ותקנות

שר האוצר ושר החינוך ממונים על ביצוע חוק הלוואות שכר לימוד והם רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

8. תחילה (תיקון: תשס"ג2)

תחילתו של חוק הלוואות שכר לימוד ביום ה' בתשרי התשס"ד (1 באוקטובר 2003).


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ספרי לימוד

 2. צו לימוד חובה

 3. חוק השאלת ספרי לימוד

 4. חוק יום לימודים ארוך

 5. ניכוי שכר לימוד

 6. חוק הלוואות שכר לימוד

 7. תאונה עם רכב לימוד נהיגה

 8. תנאי שכר משטרה - לימודים

 9. תביעה בגין החזר שכר לימוד

 10. החזר מקדמה לימודים

 11. ניכוי הוצאות לימודים

 12. מענק לימודים למשפחה חד-הורית

 13. מענק לימודים למשפחה חד-הורית

 14. עתירה נגד תכנית לימודים

 15. מענק לימודים למשפחות חד הוריות

 16. חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר

 17. תביעה על הפסד שעות לימוד בבית ספר

 18. שכר לימוד במוסד רשמי לא מוכר

 19. תביעה נגד ברליץ – פיצויים לימוד אנגלית

 20. האם לימודים אקדמיים הוצאה מוכרת למעביד

 21. תקנות לימוד חובה ייעוד כספי תשלומים

 22. השלמת לימודים לצורך הכרה בדירוג ושכר

 23. פיטורים מעבודה יציאה לימודים - מכתב אולטימטום סמנכ"ל

 24. צו עבודת הנוער הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית

 25. ניכוי הוצאות לימודים אקדמאים ומימון הוצאות לימודים אקדמאים לעובד ע''י מעביד

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון