חוק פרגולה
תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), התשס"ג-2003 (להלן:"חוק פרגולה")

"מצללה (פרגולה)" - מבנה בלא קירות, שתקרתו משטח הצללה מישורי ואינו משופע או נטוי, הנסמך על עמודים ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו;

2. עבודה מצומצמת (תיקון: תשס"ח2, תשס"ט)

כל עבודה מהמפורטות להלן היא עבודה מצומצמת שניתן להתירה בהתאם להוראות חוק פרגולה, אלא אם כן היא משנה אלמנטים של שלד הבנין, או פוגעת במערכות הבנין או בבטיחותו:

(1) התקנת תורן לאנטנת טלוויזיה או רדיו;

(2) התקנת אנטנת צלחת, מובילים לקווי זינה או קווי זינה למיתקן תקשורת כהגדרתם בתקנות הבניה;

(3) הצבת קולטי שמש;

(4) סגירת מרפסת בתריסים למעט גזוזטרה אשר לא באה במניין השטחים לפי תקנות התכנון והבניה (חיושב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992.

(5) התקנת מיתקן הסקה בדירה כהגדרתו בתקנות הבניה;

(6) התקנת מיתקן גז במכל נייח;

(7) בניית גדר שצדה הגבוה ביותר אינו עולה על 1.50 מטר;

(8) התקנת פרגולה;

(9) התקנת סוכך עונתי;

(10) ביצוע שיפור הנגישות לבנין ובתוכו;

(11) מבנה לאסחון כלי לאצירת אשפה מסוג מסתור, ובתנאי שייבנה בהתאם להוראות חלק ו' בתוספת השניה לתקנון התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגורת), התש"ל-1970;

(12) התקנת מערכת טיהור אוויר או מיזוג אוויר;

(13) הקמה או הצבה של מחסן טרומי פריק;

(14) התקנת מיתקן פוטו-וולטאי על גג מבנה קיים.

4. דרישות לקבלת היתר

לא יינתן היתר לעבודה מצומצמת אלא אם כן עשה מבקש ההיתר כל אלה:

(1) הגיש בקשה לכך לפי חלק א' של הטופס שבתוספת בשלושה עותקים;

(2) צירף לבקשה, לפי דרישת המהנדס, תשריט בשלושה עותקים בקנה מידה של 1:100 ובו פרטים שדרש המהנדס;

(3) בבקשה להתקנת מיתקן הסקה בדירה, מערכת טיהור אוויר ומערכת מיזוג אוויר ומיתקן גז במכל נייח - מסר למהנדס פרטים בכתב על רכיבי מיתקן הסקה בדירה לרבות גודל התנור וסוגו, מיקומו, מקום הארובה, סוגו ומיקומו של המכל לדלק נוזלי וסוג הדלק הנוזלי שבמכל, סוגו ומיקומו של מכל הגז הנייח וסוג הגז שבמכל;

(4) לבקשה להקמת פרגולה, סוכך עונתי מחסן טרומי פריק או לביצוע עבודות לשיפור הנגישות לבנין או בתוכו - צירף פרטים בדבר מיקומם וגודלם, ולפי דרישת המהנדס - גם חישובים סטטיים;

(5) לבקשה להקמת אנטנת צלחת, מובילים לקווי זינה או קווי זינה למיתקן תקשורת - מסר למהנדס בכתב פרטים על מיקום אנטנת הצלחת ובמקרים שבהם יותקנו מובילים לקווי הזינה או קווי זינה מחוץ לבנין - מיקום המובילים או קווי הזינה;

(6) לבקשה להתקנת מכל גז נייח, קיבל אישור של מפקח עבודה לעשות כן.

(7) לבקשה להתקנת מיתקן פוטו-וולטאי - צירף תכנית גג, חזיתות, חישובים סטטיים ואישור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר התנאים להתקנת המיתקן הפוטו-וולטאי; ולפי דרישת המהנדס גם מסמכים לעניין סינוור הנובע הנובע מהמיתקן האמור.

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970 (להלן:"חוק פרגולה")

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין חוק פרגולה:

1. הגדרות

בחוק פרגולה

"מצללה (פרגולה)" - כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), התשכ"ט-1968;

4.09 בניה מותרת במרווח (תיקון: תשס"ב, תשס"ח)

ועדה מקומית תהא רשאית להתיר את בנייתם של המפורטים להלן במרווח:

(1) גדר שגובהה 1.5 מטרים לכל היותר ובאזורים שאינם מיועדים למגורים - 2 מטרים לכל היותר - מפני הקרקע הגבוהים ביותר, הסמוכים לגדר;

(2) קיר תומך ובלבד שלגבי קיר תומך שבגבול מגרשים שגובלים זה עם זה, לא יעלה צירוף גובהו עם גובה הגדר הבנויה עליו מפני הקרקע הגובלת עמם - על 3 מטרים; ואולם אם בשל הפרש גבהים שבין אותם מגרשים, יש לבנות קיר כאמור בגובה העולה על 3 מטרים - לא יהא הקיר רצוף אלא מדורג בקפיצות אופקיות של 0.6 מטרים;

(3) פיר, ארובה ותעלות אוורור למרתפים לרבות חצר אנגלית וכן יציאות חירום, ברוחב שלא יעלה על 1.5 מטרים ובגובה שלא יעלה על 1.5 מטרים ובתנאי שפתח הפליטה של הפיר, הארובה ותעלות האוורור כאמור, שאינם צמודים למבנה שמעל פני הקרקע, לא יפנה לעבר מגרש גובל בנוי או שמיועד לבניה בחצר אנגלית המשמשת חלק מדרך מוצא יתקיימו גם דרישות 3.8.16.2;

(4) חדר שנאים תת קרקעי, לרבות מהלך מדרגות מקורה בגובה המזערי הדרוש וכן תחנות טרנספורמציה זעירות עיליות ששטחם אינו עולה על 10 מטרים רבועים וגובהם אינו עולה על 1.8 מטרים;

(5) מיתקני אשפה לבנין, מזגנים וחיפוי אקוסטי להם, ארונות חשמל ותקשורת, מכלי גז ומיתקני תשתית שונים שנועדו לשרת את הבנין, ובלבד שגובהם אינו עולה על 1.5 מטרים;

(6) מיתקני תשתית תת קרקעיים כולל מכלי מים או דלק, גז בצובר, ולרבות מיתקנים עיליים הקשורים בהן, שגובהם אינו עולה על 1.5 מטרים;

(7) שביל להולכי רגל לרבות שביל מרוצף, חניה סלולה או מרוצפת לרבות דרך גישה לחניה;

(8) גשר להולכי רגל המוביל לכניסה בחזית צדדית ובלבד שרוחבו הכולל לא יעלה על מחצית המרווח הצדי ויהיה צמוד לקו הבנין או לבנין, ושגובה רום רצפתו לא יעלה על 1.2 מטרים ממפלס המדרכה;

(9) מדרגות וכבשים בלתי מקורים לירידה למרתפים, למשטחי חניה ולחצרות, למעט כבש ירידה לרכב ובלבד שגובהם אינו עולה על 1.5 מטרים;

(10) מדרגות, כבשים וגשר להולכי רגל ממפלס המדרכה לכניסה הקובעת לבנין, לרבות בתחום מרווח קדמי ומדרכה ובתנאי שלא יעברו את קו הרחוב;

(11) יסודות מבנה עד למפלס פני הקרקע הסופיים;

(12) פרגולה הבולטת מעבר לקו הבנין עד 40% אל תוך המרווח ובלבד שהיא בנויה מחומרים קלים כגון עץ, מתכת או פלסטיק.

תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), תשכ"ז-1967 (להלן:"חוק פרגולה")

מבנים המשולבים בתכנון שטחים ציבוריים פתוחים כולל פרגולה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11, ו-23 לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958, ולאחר התייעצות עם המועצה, אני מתקין חוק פרגולה:

1. הגדרה

בחוק פרגולה "מבנה" - בנין כמשמעותו בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, לרבות עבודות בניה הנדסית כמשמעותן בפקודת הבטיחות בעבודה, 1946.

3. הפעולות המפורטות להלן יוחדו לאדריכל רשוי הרשום במדור לארכיטקטורה ולענין מבנים המשולבים בתכנון שטחים ציבוריים פתוחים, המפורטים בתוספת השניה, גם לאדריכל נוף רשוי הרשום במדור לאדריכלות נוף:

(1) בתכנית בינוי ועיצוב ארכיטקטוני:

(א) תכנון מוקדם ותכנון סופי;

(ב) הכנת תקנונים ותשריטים לתכניות;

(ג) הגשת תכניות לרשות מוסמכת;

(ד) הכוונה עליונה בביצוע התכניות;

(2) במבנים שהם בניני משרדים, בניני מגורים, בניני ציבור, בניני בידור, בניני מלאכה ומחסנים, למעט בניני מגורים, מלאכה ומחסנים שהם מבנים פשוטים ולמעט שינויים במבנים קיימים ופעולות במבנים יבילים, שפורטו בתוספת השלישית:

(א) תכנון מוקדם ותכנון סופי, למעט תכנון הקונסטרוקציה של מבנה;

(ב) תכניות-עבודה ארכיטקטוניות, להוציא תכניות-עבודה של פרטים לביצוע;

(ג) הגשת תכניות לרשות מסומכת;

(ד) תיאום התכנון הכולל של מערכות המבנה השונות, לרבות התיאום עם יועצים מקצועיים;

(ה) פיקוח עליון על הביצוע;

(ו) קבלת המבנה ואישורו.

תוספת שניה (תיקון: תשנ"ז)

1. לענין פרט 3 בתוספת הראשונה, מבנה משולב בתכנון שטחים ציבוריים פתוחים הוא כל אחד מאלה:

(1) מבנים שהם בניני משרדים, מזנונים, שירותים סניטריים או מיתקנים טכנים, שהשטח של כל אחד מהם אינו עולה על 50 מטרים רבועים;

(2) מבנים שעיקר ייעודם לאחסנה או חניה, ששטח כל אחד מהם אינו עולה על מאתיים מטרים רבועים;

(3) פרגולות להצללה;

(4) קירות תומכים;

(5) מעבירי מים;

(6) מעברים להולכי רגל.

תוספת שלישית (תיקון: תשנ"ז, תשס"ח)

(פרט 3(2) בתוספת הראשונה)

1. שינויים במבנה קיים

(1) הריסה ובניה של מחיצות, למעט שינויים במחיצות שהן ממרכיבי שלד הבניה;

(2) יצירת פתחים בקירות פנימיים וסגירתם;

(3) שינויים פנימיים, למעט הרחבת שטח המבנה;

(4) תקרות עצוביות או בולעות קול שהן מונמכות;

(5) תכנון מקום דרגנועים ומעליות.

2. שינויים חיצוניים במבנה קיים שהם פועל יוצא מהשינויים בתוכו כמפורט להלן:

(1) סגירת מרפסות;

(2) גגונים;

(3) סוככים;

(4) פרגולות;

(5) יצירת פתחים, הרחבתם וסגירתם.

3. (1) מבנים יבילים מחומרים פריקים ששטחם אינו עולה על שלושה
מטרים רבועים;

(2) ביתנים יבילים מחומרים פריקים לתערוכות וירידים, אף ששטחם עולה על שלושה מטרים רבועים.

והכל אם הפעולות המפורטות בפרט 3(2) לתוספת הראשונה נעשו בידי אחד מאלה:

(א) אדריכל הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור לארכיטקטורה;

(ב) הנדסאי לאדריכלות כאמור בסעיף קטן (ב) בהגדרה "מבנה פשוט" בתוספת הראשונה;

(ג) הנדסאי לתכנון ועיצוב פנים שבידו אישור מאת מנהל המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית שבמשרד התעשיה המסחר והתעסוקה כי הוא רשום בפנקס ההנדסאים המתנהל במכון האמור, במדור תכנון ועיצוב פנים.

תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992 (להלן:"חוק פרגולה")

(תיקון: תשנ"ב)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין חוק פרגולה:

1. הגדרות (תיקון: תשנ"ו, תשנ"ז, תשס"ז, תשס"ח3)2

בחוק פרגולה -

"מצללה (פרגולה)" - כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), התשכ"ט-1968;

4. השטח הכולל המותר לבניה (תיקון: תשנ"ו, תשנ"ז, תשס"ח)2, 4

(א) לענין חוק פרגולה, השטח הכולל המותר לבניה, בבנין פלוני, הוא הסכום, במטרים רבועים, של השטחים המקורים בכל קומותיו, בין אם שטחים אלה נמצאים מעל פני הקרקע ובין אם הם מתחתיה, הכל בכפוף להוראות האחרות שבחוק פרגולה.

(ב) מדידת השטח הכולל המותר לבניה, לענין חוק פרגולה - למעט מדידת עליית הגג וקומת המסד - תיעשה על פי חישוב השטח הכלול בהיקפו של חתך אופקי בגובה 1.20 מטרים מעל הרצפה; מדידת שטחים שאינם מקורים תיעשה בגובה רצפתם.

(ג) שטחו של פתח ברצפה העולה על 0.50 מטרים רבועים, לא יבוא במנין השטח המותר לבניה.

(ד) שטח עליית גג יחושב לפי ההשלכה האופקית על הרצפה של אותו חלק, בעליית הגג, הגבוה מ-1.80 מטרים.

(ה) היו בבנין בליטות החורגות מהקיר החיצוני שלו בפחות מ-0.50 מטר ושאין בהן המשך לחלל הפנימי של בנין, הן לא יבואו במנין השטח המותר לבניה; היו בליטות כאמור בולטות יותר מ-0.50 מטר, יבוא שטח הבליטה העודף על 0.50 מטר במנין השטח המותר לבניה כשטח שירות לפי תקנה 9, אולם בליטה חיצונית תת קרקעית לא תבוא במניין השטח המותר לבניה.

(ו) שטחה של בליטה שהיא גומחה (נישה) או גבלית (ארקר) הבולטת מן הקיר החיצוני של בנין פחות מ-0.50 מטר, לא יבוא במנין השטח המותר לבניה, אם גובהה הפנימי אינו עולה על 1.20 מטרים ובתנאי שסך כל הגובה הפנימי של הבליטות בקומה אינו עולה על 60% מגובה אותה קומה; היתה בליטה כאמור בולטת יותר מ-0.50 מטר יבוא שטח הבליטה העודף על 0.50 במנין השטח המותר לבניה כשטח שירות לפי תקנה 9.

(ז) עלה עוביו של קיר חיצוני, כולו או מקצתו, על 0.25 מטר, יהיה דין החלק שעוביו עולה על 0.25 מטר, כדין בליטה והוא יחושב כשטח שירות; אולם במקום שלפי כל תכנית או כל דין אחר חייבים לבנות קיר חיצוני בעובי העולה על 0.25 מטר, יבוא במקום 0.25 מטר, העובי המזערי המתחייב לפי התכנית או הדין האחר, לפי הענין.

(ח) (בוטלה)

(ט) היה שטח בקומת כניסה לבנין מקורה באופן כלשהו בגובה שאינו עולה על שתי קומות, ולא היה סגור ביותר משני קירות, יבוא שטח זה במנין שטחי השירות לענין חוק פרגולה; היה גובה הקירוי של שטח כאמור שתי קומות או יותר, לא יבוא אותו שטח במנין השטח הבנוי.

(י) על אף האמור בתקנת משנה (א) לא יראו שטח פרגולה כשטח מקורה, ובלבד שהפרגולה עומדת בתנאים האלה:

(1) היא הוקמה בגג או במרפסת גג, בחצר בית מגורים, בחצר בית אבות, בחצר בית ספר או בחצר גן ילדים;

(2) שטח הפרגולה לא עלה על השטחים המפורטים להלן:

(א) בגג או במרפסת גג - 1/3 משטח הגג או מרפסת הגג או על פני שטח של 10 מטרים רבועים, הכל לפי הגדול יותר;

(ב) בחצר בית מגורים - עד 15 מטרים רבועים או עד חמישית משטח החצר, הכל לפי הגדול יותר; ובלבד ששטח הפרגולה לא יעלה על 50 מטרים רבועים;

(ג) בחצר בית אבות, בית ספר או גן ילדים - 1/5 משטח החצר.

(3) עלה שטח הפרגולה על השטחים הקבועים בפסקה (2) יבוא השטח העודף במנין השטח העיקרי המותר לבניה.

(יא) על אף האמור בתקנת משנה (א) לא יראו כשטח מקורה לעניין חוק פרגולה, את השטחים המינימליים שחובה להתקין בהם אמצעי הצללה באתר בריכת שחיה לפי חלק כ"א לתוספת השניה של תקנות בקשה להיתר, ובלבד שמתקיימים באמצעי ההצללה שבשטחים האמורים, כל אלה:

(1) הוא נסמך על עמודים והוא בלא קירות;

(2) אם הוא עשוי מחומר קשיח - המרווחים שבין החלקים האטומים שלו

מחולקים באופן שווה ומהווים 30% לפחות ממנו;

(3) אם הוא עשוי חומר שאינו קשיח, כגון ברזנט - יכול אמצעי ההצללה להיות אטום.


לעמוד הראשינושאים רלוונטיים נוספים

 • תביעה של חסויה בגין דמי שכירות ראויים
 • חתימה של דיירים על הסכם זכויות וחובות בבית משותף
 • בניה ללא היתר בניה בניגוד לתב"ע
 • סלילת דרכי גישה לרכב - בתים פנימיים של ישוב
 • הקצאת קרקעות לסוכנות היהודית - אפליה ?
 • ריב של שכנים על זכויות נחלות מושב
 • תביעה של מתווך לתשלום דמי תיווך של 2% + מע"מ
 • תביעה בניה של צימר ללא היתר
 • תביעה להסדרת חזקה משותפת במקרקעין
 • התנגדות לתוכנית - הרחבת בית קברות
 • זכויות חכירה רשומות ל - 999 שנה
 • מהו סכום מס השבח שיש לקזז מהוצאות מכירה של משק ?
 • ליקויי בניה - עגמת נפש
 • סטיה מהיתר או מתכנית
 • האם צריך לצרף את הועדה המחוזית כבעל דין ?
 • עילת פינוי - בעל הבית רוצה להרוס את המושכר
 • חוק התיישנות - תביעות לקיום זכות מקרקעין מוסדרים
 • שטח בניה מירבי על פי מכרז
 • עילת פינוי דייר מוגן בגלל נטישה
 • סעיף 29 פקודת הנזיקין - הסגת גבול במקרקעין
 • עילת פינוי דייר מוגן - סעיף 131 (2) אי קיום תנאי מתנאי השכירות
 • בניה סטיה מהיתר
 • אי תשלום מס שבח בזמן
 • פירוק שיתוף הסכם בין השותפים
 • בנה ביתך – פיצויים על עיכוב
 • ערב רגיל / ערב יחיד / ערב מוגן - מה ההבדל ?
 • אישור קליטה חבר מושב
 • היטל השבחה - חוק התכנון והבניה
 • ליקויי בניה - אפשרות תיקון נוספת של קבלן / תיקון חוזר
 • הוצאות מימון על ערבות
 • סעד בגין פגיעה עקב הקמת מבנה ללא היתר
 • חוקיות אי גילוי מחיר מלא בהסכם
 • התיישנות תביעות מקרקעין / לא מקרקעין – מה ההבדל ?
 • פינוי דייר מוגן ידועה בציבור – נטישה
 • אחריות פלישת סוללה למגרש
 • סעיף 17(א) חוק הנאמנות
 • ליקויי בניה – חשיבות חוות דעת מומחה ניטרלי
 • הודעה על הפקעה - פקודת הקרקעות
 • חוזה שכירות מוגנת - חולה סכיזופרניה חסוי
 • עיקול לטובת צד שלישי נכס נקנה בחוזה מבעלים שכנגדו הוטל עיקול
 • תביעה על הנחת צינורות תשתית
 • הודעות לכל בעלי מקרקעין - סעיף 149(א)(2א)(ב) חוק התכנון והבניה
 • התעלמות מהנדס – ליקויי בניה
 • ביטול החלטה לגבי תוכנית בניין עיר
 • זכויות בור מים
 • פטור מהתחיבות מותנית בביצוע על ידי אחר
 • עתירה מנהלית הפקדת תוכנית
 • סרוב לקבל דמי שכירות
 • תביעה של מתווך נגד קבלן על דמי תיווך
 • צו עיקול זכויות בניין - בני ברק
 • כריית חול ללא היתר - כתב אישום
 • חתימה של ראש עיר על צו הריסה מנהלי
 • הפרת חוזה - זכאות פיצוי בנוסף לפיצוי מוסכם ?
 • איחור במסירה של דירה - פיצוי כספי בגין
 • סעיף 197 חוק התכנון והבניה - פיצויים ועדה מקומית ?
 • חריגות תכנית מתאר שהופקדו
 • אי סבירות קיצוני תוכנית בניה
 • נטישת חלקה - הפרת חוזה חכירה
 • תביעת פיצויים של בעלי חלקות נגד העירייה
 • מינוי כונס נכסים למכירת נכס שאינו משועבד
 • סעיף 13 חוק החוזים - חוזה למראית עין
 • שימוש במגרשים ריקים
 • דמי הסכמה למינהל
 • צו מניעה איסור להיכנס לחלקה
 • העלאת דמי שכירות של עמידר
 • סעיף 22 לחוק השכירות והשאילה
 • האם הערת אזהרה גוברת על עיקול מאוחר ?
 • באילו מקרים צריך לשלם דמי תיווך למתווך ?
 • תביעה משותפת של דיירים נגד קבלן - פיצויים ליקויי בניה
 • משא ומתן השכרת בית - טיוטא של חוזים
 • תביעה לסילוק יד
 • מכירת אחוזי בניה על ידי רשות הפיתוח
 • תביעת פיצויים נגד מושב על השקעות בקרקע
 • בקשה של מהנדס בית משפט להבהיר את היקף סמכותו
 • תביעה של בית ספר נגד מזנון על פינוי
 • מה הגדרה של רשיון במקרקעין ?
 • חתימה מזוייפת על חוזה שכירות - תוקף משפטי ?
 • האם התקנת מזגן היא שינוי במושכר לפי חוזה שכירות ?
 • סעיף 212 חוק התכנון והבניה - צו הריסה
 • חיוב תשלומי יתר דירה בישוב
 • חוזה פיתוח - מה שווי מקרקעין ?
 • השלמת תמורה לפי הסכם
 • איך מבטלים החלטה של ועדה מחוזית ?
 • תאגיד ציבורי שהוקם על פי דין - תקנות הגנת הדייר
 • סעיף 76 לחוק בתי המשפט - סמכות בית משפט לענייני משפחה
 • תקנה 1(3) לתקנות הגנת הדייר
 • תשלום מלוא התמורה לפני שנערך הסכם ביטול
 • חוב ארנונה - תביעה סדר דין מקוצר
 • דמי שימוש ראויים - חוק הגנת הדייר
 • תביעה חישוב צריכת מים - עיריית בני ברק
 • סעיף 214 חוק התכנון והבניה - מסירת הודעה כוזבת
 • הפרת חוזה היתר בניה
 • פרוק שיתוף בית מגורים
 • חזקת השיתוף בין בני זוג - איך תובעים ?
 • מתנה של זכות במקרקעין
 • ערעור על החלטת ועדת הערר לתכנון ולבנייה - דוגמא
 • סעיף 43 חוק המקרקעין - משאלות השותפים
 • סעיף 49 ז'(ב) חוק מיסוי מקרקעין
 • חוק רוכלים
 • סעיף 189 חוק התכנון והבניה - הפקעת מקרקעין
 • ליקויי בנייה ריצוף
 • העלאת גובה דמי שכירות בית עסק
 • סעיף 11א' לפקודת המסים
 • ערעור על תביעה - דוכן בורקס
 • סכסוך עסקת קומבינציה
 • ליקויים בדירה לפני קבלת חזקה
 • ויתור על הפרת חוזה עילה לתביעת פינוי
 • ליקויי בנייה סדקים - תביעת פיצויים
 • פיצוי לקונים על איחור מסירה של דירה
 • איחור של עד 90 יום במסירת חזקה של דירה
 • מכולה לפינוי אשפה מתחת לבנין - תביעה נגד עירייה
 • פרוק שיתוף במקרקעין ע"י מכירה
 • הודעה על אי התאמה - מהי הודעה על אי התאמה ?
 • הסכם פירוק - פרשנות
 • מעבד עונתי - פיצויים
 • ערעור על החלטת שמאי מכריע
 • מתי חל חוק המכר ?
 • תיקון טעות סופר - תביעה ביטול רישום
 • פרשנות הסכם שכירות - איך מפרשים הסכם שכירות ?
 • תביעה על סכום מוגזם
 • הפרת הסכם שכירות שיפוצים - עילה לפינוי ?
 • מתקן תקשורת אנטנות סלולריות - היתר בדיעבד ?
 • מתנה על תנאי - חוק המתנה
 • מהי זכות אובליגטורית ?
 • שינוי יעוד במקרקעין - הקמת תחנת דלק - מינהל מקרקעי ישראל
 • מימוש משכנתא נכה 100 אחוז
 • מסירת דירה מקבלן באיחור
 • הסכם רכישת מגרש
 • זכויות בדירה הרשומה על שם האב
 • מה סמכות מפקח על רישום מקרקעין ?
 • זכויות בניה יורשים
 • הערת אזהרה עסקת קומבינציה
 • ירידת ערך דירות בגלל שינוי תב"ע
 • זיקת הנאה במקרקעין - ייפוי כוח כללי
 • פיצויים בגין הפקעה
 • סעיף 85 חוק הגנת הדייר - הצהרות
 • בקשה למתן צו ניהול - חוק האפוטרופוס הכללי
 • חוק רכישת מקרקעין אישור פעולות פיצויים
 • הרחבת בניה בית כנסת
 • הגשת תרשים גבולות ועדה לתכנון ובניה
 • אי רישום כבית משותף בגלל חריגה מהיתר בניה
 • בקשה להסיר שעבוד מקרקעין
 • איך מוכיחים בעלות על דירה ? המרצת פתיחה
 • הפקעה בניית כביש - פיצויים ?
 • תקלות בדירה של קבלן
 • חוב למושב
 • האם גג מהווה קומה נוספת ?
 • אכיפת רישום
 • צו מניעה מעקה על גג
 • פלישה לדירה
 • עיכוב ביצוע צו סגירה
 • הסכם חליפין עם רשות הפיתוח
 • זכאות מתווך דמי תיווך ?
 • צו פינוי חנות
 • צו הריסה תוספות בניה
 • בנייה לא חוקית בגינה משותפת
 • חלוקת רכוש בין אחים
 • תביעה על מחיר יחידות דיור
 • הסכם / חוזה על היטל השבחה ?
 • פירוק שיתוף דירה בני זוג נשואים
 • עתירה להפקיד תכנית מתאר מקומית
 • תכנית מתאר התנגדות
 • הפקעת שטחים - פיצויים ?
 • התמוטטות קיר תומך
 • חריגות בניה כניסה נפרדת
 • סכסוך בין אחים על קרקעות
 • אי קיום פסק דין - ביזיון בית המשפט ?
 • תביעה נגד חפציבה
 • עסקת קומבינציה - הסתרת מידע / מצג שווא
 • התיישנות / שיהוי - תביעה לביצוע בעין
 • בניה ליד ים - תביעה ייצוגית ?‏
 • הזרמת שפכים תעשייתיים לנחל הקישון
 • ערעור על בקשה למחוק ערעור
 • השלכת פסולת ברשות הרבים
 • לכלוך ברשות הרבים
 • ערעור עצמאי
 • זיוף חתימה על הסכם מכר ?
 • שפך הירקון התנגדות בניה
 • איסור אכילה שמורת טבע - תקנות שמורות הטבע
 • האם בעלות בדירה מכוח חזקה גוברת על בעלות דייר מוגן ?
 • לכלוך שמורת טבע - השלכת זבל שמורת טבע
 • צו מניעה קבוע – בניה
 • ערר על החלטה של שמאי מכריע בעניין פיצויים
 • הוצאות מחיקת עתירה
 • נסיעה על טרקטורון בשמורת טבע - כתב אישום
 • קבלת הלוואה בניגוד לרצון
 • הפקעה - פקודת הדרכים ומסילות הברזל
 • התנגדות להיתר בניה
 • התיישבות בודדים
 • זריקת סיגריה מהחלון תוך כדי נסיעה - כתב אישום
 • הפקעה ללא פיצוי - פגיעה בקניין ?
 • בעלות במושע
 • שימור מבנים - צו מניעה
 • האם עיבוד קרקע מקנה זכויות בעלות ?
 • הפסקת זיהום נחל
 • פליטת עשן מרכב - כתב אישום
 • הזרמת שפכים לים ללא היתר
 • רפת - צו מניעה פיצויים מטרד
 • חוזה שכירות בית כנסת
 • דמי תיווך מתווך עסקת קומבינציה
 • כתב אישום נגד נהג ביובית
 • גן ציבורי תביעה על מטרד
 • התיישנות תביעת פינוי
 • הגבהת גובה גינה של שכנים
 • זכרון דברים מועד חתימה על חוזה
 • התחמקות מתשלום למתווך
 • האם אפשר לחייב לדון בתוכנית מתאר ?
 • משרד רישום והסדר קרקעות של ממלכת ירדן
 • רישיון שימוש משק
 • פסק דין הצהרתי בעלות על חלקה
 • מתי חובה לשלם דמי תיווך ?
 • מכירת קרקע לשני אנשים שונים
 • דמי שכירות תחנת משטרה
 • המבחן הקובע האם אדם נחשב בעלים של נכס
 • פינוי מבנים חוף ים
 • דיירות מוגן מכוח חזקה ?
 • שמאי מוסכם
 • הפרה יסודית של חוזה קניית דירה
 • פינוי משרד - הסכם שכירות
 • הפקעה לצורכי ציבור - דוגמא
 • תכנית מתאר דרכים ציבוריות
 • הפיכת יחידת דיור אחת למספר יחידות דיור
 • הסבת זכויות מוגנת בדירת מגורים
 • צו הגבלת שעות קיום אירועים עד שעה 12:00
 • היתר כריה
 • טופס 4 תעודת גמר בניה - ערעור
 • שמירה על יערות
 • אי מניעת זיהום אויר - כתב אישום
 • היתר לבניית בית מטבחיים
 • זיכרון דברים פיקדון
 • סימון גבולות מגרש לצורך בניית גדר
 • אם חד הורית - דיירות מוגנת
 • ביטול הפקעה בגלל פגמים
 • ירידת ערך בגלל ליקויים בדירה
 • האם חנות מהווה רכוש משותף של דיירי בניין ?
 • הסכם רכישת זכויות דיירות מוגנת
 • מבנה בריטי
 • פטור דמי ארנונה - פסק דין הצהרתי
 • אדם לא ידע על מה הוא חותם - ביטול הסכם ?
 • תיקון פנקס חברים
 • הקצאת כספים עמותה
 • מימון גנים חב"ד ע"י משרד החינוך ?
 • סמכות ועדת ערר לפסוק הוצאות שכר טרחת עו"ד
 • עתירה לאסור לחתום על הסכם
 • עמידה בתנאי סף – מכרז
 • חיוב יתר בגין גרעון מים
 • החזרת ערבות בנקאית - מכרז
 • שינוי שומה רטרואקטיבי
 • מכרז פנימי כלכלנים – סכסוך
 • ערעור על נציב מים
 • ארנונה – הנחות
 • אישור הקמת אנטנה סלולרית
 • סעיף 17 לחוק חופש המידע
 • היתר שימוש חורג מרתף בית
 • חובת התייעצות – רשות מנהלית
 • מכרז פסילת הצעה בלי ערבות בנקאית
 • השגה על חיוב ארנונה - חישוב שטח שגוי
 • ארנונה מגרש חניה
 • תביעה הוגשה נגד נתבע לא נכון
 • סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות
 • הקצאת קרקעות חקלאיות
 • מכרז עבודות שיפוץ
 • האם חניות חלק מהרכוש המשותף של הבניין ?
 • מינוי ללא מכרז
 • כרייה בניגוד לחוק - כרייה לא חוקית
 • עתירה להצהיר על ביטול הסכם
 • בקשה לא לשלם מס רכוש
 • צו מניעה זמני בניה
 • הסכם מתנה – נטל נראיה
 • ערעור על חוות דעת מומחה אשר מונה בהסכמת הצדדים
 • חסינות דיפלומטית – שכירות
 • שווי זכויות חוזיות - אי הוכחת זכויות חוזיות
  1. רישום שגוי של קרקע מכוח צו קיום צוואה

  2. תביעה בגין החזר תשלום בגין זכויות בניה בדירה

  3. הסכם עסקה שלא נרשמה בפנקסי המקרקעין

  4. זכאות חבר מושב עובדים לרשום נחלות

  5. מקרקעין בתחום צו תפיסה לצרכים צבאיים

  6. זכות להקצאת המגרשים - מנהל מקרקעי ישראל

  7. פיצוי ריאלי על הפקעת מקרקעין

  8. תביעת יורשים נגד עירייה לדמי שימוש ראויים

  9. בעלות במקרקעין שעברו הליכי הסדר

  10. שינוי רישום זכויות מבחינה פורמאלית בלבד

  11. בקשה למחיקת הערת אזהרה בדבר נאמנות

  12. תביעה לתיקון רישום טענת מרמה

  13. בקשה למנוע הקצאת מגרשים בדרך של פרסום מכרז

  14. צו עשה צו אכיפה להסכם מכר חנות - זכות סירוב ראשון

  15. צו עשה דיירים בבית משותף - תיקון רישום בית משותף

  16. תביעה למתן פסק דין הצהרתי - בעלים חוקיים של דירה

  17. פיצוי כספי מועצה מקומית נטילת חלק ממקרקעין

  18. המחאת זכויות במקרקעין – ביטול רשות לאחר השקעה

  19. ביטול רישום יחידה בפנקס הבתים המשותפים

  20. התנגדות למתן היתר בניית דירה

  21. זכויות חכירה בבנין לפני חוק המקרקעין

  22. חוכרים לדורות נחלה - זכויות "בר רשות" - הפקעה

  23. סעיף 93 פקודת הסדר זכויות במקרקעין - תביעה תיקון רישום

  24. תביעה פיצויים הפקעה קרקע - פקודת הדרכים ומסילות הברזל

  25. אכיפת עסקה מקרקעין - סעיף 8 חוק המקרקעין

  26. סעיף 127(ב) חוק המקרקעין - הערת אזהרה לפני רישום עיקול

  27. זעקת ההגינות - עסקאות סותרות מקרקעין

  28. קרקע מדינת אויב אחרי כיבוש צה"ל - רכוש ממשלתי

  29. רוב מיוחד בעלי דירות סעיף 71ב(א) חוק המקרקעין

  30. זיקת חניה - זיקת הנאה במקרקעין

  31. סעיף 55(ג) חוק המקרקעין - היתר להצמיד חלקים לדירה

  32. חלוקת נכס פסק דין בית דין רבני - רישום עיקול לטובת האישה

  33. תחרות על הצמדות - סעיף 9 חוק המקרקעין - תביעה צו מניעה

  34. סעיף 10 חוק המקרקעין - עקרון תקנת השוק - תיקון רישום

  35. רישיון בלתי הדיר במקרקעין - זכויות מתיישבים קהילתיים

  36. זיקת הנאה 30 שנה - בקשה לרשום זכות מעבר בחלקה

  37. טיוטא של חוזה מכר דירה בלי חתימה על הסכם - חתימה על זכרון דברים

  38. הקצאת קרקע הגרלה - ביטול עסקה צו פינוי

  39. סעיף 93 פקודת הסדר זכויות במקרקעין - תיקון רישום

  40. חוק נכסי המדינה - סעיף 2 - רישום חלקה לאחר הליכי הסדר

  41. הגשת תביעה באיחור - התיישנות בעלות זכויות במקרקעין

  42. סמכות בית משפט לתקן רישום מוטעה בפנקס רישום מקרקעין

  43. חיוב רטרואקטיבי ארנונה – שיפוץ נכס במצב רעוע

  44. הפקעה של רשיון - תשלום פיצויים על השקעה במבנה במגרש

  45. הסכם למכירת מקרקעין - היוון זכויות

  46. איחור במסירה של דירה - תביעה נגד קבלן

  47. תקנה 241 (ד) לתקנות סדר הדין האזרחי

  48. תביעה זכויות חכירה

  49. ביטול החלטה של ועדת המכרזים המשותפת למנהל מקרקעי ישראל ולמשרד הבינוי והשיכון

  50. ימים לביצוע צו הריסה מנהלי - סעיף 238א(ט) חוק התכנון והבניה

  51. בקשה לצו מניעה לא להכנס לחלקה לא להניח צנרת ביוב

  52. בקשה לבית משפט קביעת גובה דמי שכירות

  53. חזקת השיתוף - התיישנות סעד הצהרתי

  54. פינוי דיירים לפי חוזה שכירות מוגנת

  55. צו מניעה עבודות בנייה ללא היתר

  56. חזקה כדין או הסגת גבול ?

  57. בש"א - ביטול צו מניעה

  58. העברת דיון המרצת הפתיחה לסדר דין רגיל

  59. ניהול חניון בנאמנות

  60. תביעה סילוק יד ופינוי דירה - בקשה לדחות על הסף

  61. תביעה על תשלום דמי תיווך למתווך

  62. העברת מחצית דירה קיבל במתנה ללא תמורה

  63. ביטול צו ההריסה המנהלי - טענות אחדות

  64. ערעור על אישור של תוכנית מיתאר מקומית

  65. בנייה של בעל דירה אחת בשטח של הרכוש המשותף - סכסוך שכנים

  66. צו סילוק - חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים)

  67. התייצבות עמותה מצויה בהליכי פירוק להליכים אישור בית משפט

  68. סעיף 238א(א) לחוק התכנון והבניה

  69. זכויות בעלות על מכונית נתפסה על ידי המשטרה

  70. תביעה כספית בגין דמי שימוש במבנה

  71. קבלת היתר בניה מהרשויות ללא צורך חתימה

  72. ערעור דמי שימוש ראויים בגין שימוש בקרקע משותפת שעשה אחד השותפים באופן בלעדי ללא רשות

  73. הסכם הפעלה לנהל סעדה

  74. מה זה עמידר ?

  75. זכויות בניה קומה נוספת

  76. קרוואן מגורים על חלקה

  77. פינוי דיירים מוגנים

  78. תביעה נגד ערב - השכם שכירות

  79. שימוש מותר - סעיף 63א חוק התכנון והבניה

  80. הגשת תשריט ללשכת המקרקעין - הוצאת שטחים משותפים

  81. הפרש שטח דירה בין פרוספקט לבין שטח בפועל

  82. זכויות חכירה במקרקעין בחוזה זמני - פג תוקף

  83. הגדלת אחוזי בנייה - תב"ע

  84. אי קיום צו של בית משפט - עבירה סעיף 210 לחוק התכנון והבניה

  85. אי קבלת עמדת שמאי מכריע

  86. השפעה בלתי הוגנת - שעבוד נכס מקרקעין להבטחת חוב

  87. תביעה על החזר אגרת סלילת כבישים ומדרכות

  88. זכאות עדכון דמי שכירות

  89. עתירה מנהלית נגד הועדה המקומית לתכנון ולבניה

  90. מהו בניין חורג ?

  91. בקשה לתיקון לוח הזכויות סעיפים 92 ו 93 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

  92. תביעה שכירות משנה

  93. תביעה לתשלום אגרת תיעול

  94. בקשת ביטול החלטתה של ועדת המשנה להתנגדויות של הועדה המחוזית

  95. בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה עד לשמיעת ערעור

  96. עתירה להצהיר כי היתרים הניתנו - לא כדין

  97. תביעה נגד קבלן למסור דירת קוטג'

  98. תביעה לקבל תקבולים מפרוייקט

  99. בקשה לאסור באופן זמני עד להכרעה בתביעה על חלוקתה של חלקה

  100. בקשה לעקל ו/או לרשום הערת אזהרה על חלקה  שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                             יום ו' : 14:00 - 10:00

  טלפון: 077-4008177
  פקס: 153-77-4008177
  דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

  Google+  רקע תחתון